Ga naar boven

Vlottende activa

Voorraden

Boekwaarde 1-1-2016

Boekwaarde 31-12-2016

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

- overige grond- en hulpstoffen

4.779

20

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

14.371

13.092

Totaal

19.150

13.112

Grond- en hulpstoffen
In verband met een wijziging van het BBV is de boekwaarde van de NIEGG's in 2016 onderdeel geworden van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut (gronden en terreinen). (€ 4.733.000)
De resterende boekwaarde heeft voornamelijk betrekking op de voorraad grond- en hulpstoffen bij de De Zijl Bedrijven.

Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

Specificatie onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Boekwaarde 31-12-2015

Boekwaarde 31-12-2016

DZB onderhanden werk

119

85

Bouwgronden in exploitatie incl. voorziening negatieve grondexploitaties

14.252

13.007

Totaal

14.371

13.092

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop het volgende overzicht worden weergegeven:

Boekwaarde 31-12-2015

Vermeerde-ringen

Verminde-ringen

Winst-uitname

Boekwaarde 31-12-2016

Voorziening verlieslatend complex

Balanswaarde 31-12-2016

Groenoordhallen e.o.

1.024

2.696

1.483

2.237

1.495

742

Lorentzschool

1.836

138

0

1.974

1.065

909

Aalmarkt e.o.

22.483

2.758

1.525

23.716

21.261

2.455

Dieperhout

3.057

2.005

203

4.859

4.859

Trekvaartplein

3.989

1.869

497

5.361

7.013

-1.652

A4/W4

-224

457

1.051

818

0

0

Haagwegkwartier

-2.192

785

16

-1.422

163

-1.585

Oppenheimstraat fase 2

10

107

117

365

-248

Lammenschansdriehoek

0

1.142

1.412

-270

2.529

-2.799

Nieuweroord

0

1.507

141

1.366

1.366

Stationsgebied e.o.

13.966

3.424

8.430

8.960

8.960

Totaal

43.949

16.888

14.758

818

46.898

33.891

13.007

Voorziening verlieslatend complex

29.697

Balanswaarde 1-1-2016

14.252

Project

Boekwaarde 31-12-2016

Nog te maken kosten

Nog te verwachten opbrengsten

Rente

Verwacht exploitatie-resultaat op eindwaarde

Netto contante waarde verwacht exploitatie-resultaat

Groenoordhallen e.o.

2.237

3.804

4.534

106

1.613

1.495

Lorentzschool

1.974

777

1.657

37

1.131

1.065

Aalmarkt e.o.

23.716

1.779

3.681

748

22.562

21.261

Dieperhout

4.859

1.552

7.031

44

-576

-553

Trekvaartplein

5.361

2.151

417

57

7.153

7.013

Haagwegkwartier

-1.422

2.439

822

-26

169

163

Oppenheimstraat fase 2

117

716

451

6

388

365

Lammenschansdriehoek

-270

22.421

19.245

-114

2.791

2.529

Nieuweroord

1.366

5.452

8.242

-72

-1.496

-1.382

Stationsgebied e.o.

8.960

1.423

11.392

166

-843

-780

Totaal

46.898

42.514

57.472

951

32.892

31.176

In de presentatie hierboven betekent een negatief exploitatiesaldo dat er meer opbrengsten zijn dan kosten en dat er dus feitelijk sprake is van een project met een voordelig saldo. Projecten die hierboven met een positief exploitatiesaldo worden gepresenteerd zijn projecten waarvan de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Dit zijn dus projecten waarvan de verwachting is dat die met een verlies afgesloten zullen worden. Dat verlies is al genomen op grond van de BBV-voorschriften.

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op programma 6 en de paragraaf grondbeleid. Hier wordt volstaan met de constatering dat de boekwaarde is toegenomen met circa € 3,0 miljoen.

De hoogte van de voorziening negatieve grondexploitaties bedroeg per 1-1-2016 € 29,7 mln. In 2016 is hier € 4,2 mln aan toegevoegd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een storting ad € 2,6 mln voor het project Lammenschansdriehoek. Hiervan wordt € 2,1 mln gedekt door een bijdrage uit de reserve Lammenschanspark en € 0,5 mln uit de reserve grondexploitaties. (RB16.0039) Daarnaast is in 2016 ook een uitvoeringsbesluit genomen voor Groenoord Noord, bedrijventerrein en randen. (RB16.0097) Voor dit project wordt een nadelig resultaat ad € 1,5 mln verwacht. Ook dit bedrag is in 2016 gestort in de voorziening negatieve grondexploitaties.

De waardering van de bouwgronden in exploitatie per 31 december 2016 is gebaseerd op geactualiseerde berekeningen en uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit is de beste schatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die jaarlijks worden herzien. Deze herziening kan, mede gezien de huidige onzekere marktomstandigheden, leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor negatieve exploitaties. Dat geldt zowel voor de nog te maken kosten als voor de fasering en de raming van de opbrengsten. De grootste risico’s zitten daarbij aan de opbrengstenkant en zijn inzichtelijk gemaakt in de paragraaf grondbeleid.

De volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van de schattingen zijn gehanteerd:
- Rentepercentage: 1,07%
- Kostenindexatie: 2,0%
- Opbrengstenindexatie woningbouw vrije sector: 1,0%
- Opbrengstenindexatie overig: 0,0%
- De geplande afzet is gebaseerd op afspraken met ontwikkelende partijen, deels vastgelegd in contracten en deels mondeling overeengekomen.

Er zijn geen projecten met een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van 10 jaar:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd :

Balanswaarde 31-12-2015

Boekwaarde 31-12-2016

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde per 31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen

29.030

28.872

28.872

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

131

388

388

Overige vorderingen

31.995

43.366

13.922

29.443

Totaal

61.156

72.625

13.922

58.703

Schatkistbankieren

Conform de wet FIDO is de gemeente Leiden verplicht om overtollige middelen, boven de doelmatigheidsdrempel, aan te houden in 's Rijks Schatkist . Voor bedraagt de doelmatigheidsdrempel €

De middelen die, in het kader van de doelmatigheidsdrempel, buiten 's Rijks Schatkist zijn gehouden zijn:

Middelen buiten 's Rijks Schatkist

2016

Kwartaal 1

0

Kwartaal 2

0

Kwartaal 3

0

Kwartaal 4

0

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde 31-12-2015

Boekwaarde 31-12-2016

Kassaldi

17

14

Banksaldi

0

1.384

Totaal

17

1.398

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde 31-12-2015

Boekwaarde 31-12-2016

Van Europese overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

0

0

Van het Rijk nog te ontvangen uitkeringen

0

417

Van overige Nerderlandse overheidslichamen nog te ontvangen uitkeringen

114

3.968

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.147

903

Totaal

1.262

5.288

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en Provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Uitsplitsing Overlopende Activa

Saldo 31-12-2015

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

Saldo 31-12-2016

Provincie Zuid-Holland - PZH-20008-903923 (Maresingel)

49

19

68

Provincie Zuid-Holland - PZH-2012-358803834 Bargelaan

48

48

0

Provincie Zuid-Holland - Diversen

-4

23

19

Provincie Zuid-Holland - PZH-2014-489347949 Oostvlietpolder

0

70

70

Provincie Zuid-Holland - PZH-2014-489198825 Leeuwenhoekpark

81

81

Provincie Zuid-Holland - PZH-2013-412133306 Jan v Houtbrug

0

1.540

1.540

Provincie Zuid-Holland - PZH-2014-470358793 OBSP

0

2.031

2.031

Provincie Zuid-Holland - PZH-2016-560144563 Oegstwg/Boerhaavenln

0

100

100

Provincie Zuid-Holland - PZH-2013-368162212 Groenoord

0

38

38

Provincie Zuid-Holland - PZH-2014- Fietspark Energiepark

21

21

Totaal Provincies

114

3.902

48

3.968

Rijksvastgoedbedrijf - Min. Van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties - Z/15/194370 Pesthuis-complex

0

26

26

Gevelsanering Levendaal

391

391

Totaal ministeries

0

417

0

417

In de jaarrekening 2015 was de regeling Provincie Zuid-Holland - PZH-2014- Fietspark Energiepark opgenomen onder diversen.