Ga naar boven

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Omschrijving van de verplichtingen

Laatste jaar van de verplichting

Verplichting

(x 1000)

 

 

 

Resterende verlofdagen per 31-12-2016

2017

1.679

Uitstaande FLO-gelden per 31-12-2016

2017

14

Uitstaande wachtgeld-verplichtingen per 31-12-16

2017

41

Uitstaande WW-verplichtingen per 31-12-16

2023

1.026

Investeringsfonds Holland Rijnland

2025

38.885

TOTAAL

 

41.645

In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen opgemaakt. Zo ontstaat inzicht in de meerjarige verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren gebonden is. Een gedetailleerd overzicht is hierboven opgenomen. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt € 41.6 miljoen.
De grootste post betreft de verplichtingen aan het investeringsfonds Holland Rijnland. Bij de instelling in 2006 is besloten om van 2008 tot en met 2022 jaarlijks € 3.077.000 bij te dragen. In 2010 is besloten t.b.v. de Rijnlandroute nog eens € 20.423.000 bij te dragen. Overigens is in de dekking van deze verplichting volledig voorzien in de reserve Holland Rijnland.
De verplichting m.b.t. vakantiegeld is vanaf 2016 opgenomen onder de Overige vlottende schulden in de balans.

Niet uit de balans blijkend recht
In verband met de in 2014 toegepaste balansverkorting is de bijdrage HOV-net van € 19 miljoen (bijdrage aan activa in eigendom van derden) versneld afgeschreven. Het project is echter nog niet door de derde partij afgerond waardoor de gemeente Leiden op grond van de bestuursovereenkomst HOV-NET Zuid Holland Noord Leiden, 17-5-2013, formeel nog wel het recht heeft om deze gelden terug te vorderen als de afgesproken prestatie niet gerealiseerd wordt. Op basis van de huidige inzichten is dit echter niet waarschijnlijk, waardoor geen aanleiding is om een vordering te verantwoorden.