Ga naar boven

Toelichting reserves programma 8

Naam

Reserve publicaties Erfgoed Leiden en omstreken

Nummer/onderdeel

8100059

Erfgoed Leiden en Omstreken

Raadsbesluit

1987

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie.

Doel

De opbrengsten van publicaties en schenkingen etc. worden ingezet voor nieuwe initiatieven van publicaties etc.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Inkomsten uit publicaties en subsidies, schenkingen, legaten e.d.

Besteding

Conform doelstelling.

Onttrekkingen in 2016:

- € 2.440 verschil inkomsten/uitgaven publicaties

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Nummer/onderdeel

8100666

Museum de Lakenhal

Raadsbesluit

 09.0034

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

De doelstelling is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en om incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Op basis van het bedrijfsresultaat wordt jaarlijks de dotatie/onttrekking bepaald.

Geen stortingen in 2016.

Besteding

 Concrete bestedingsdoelen zijn:
• Opvangen van fluctuaties in bedrijfsresultaat en -risico's
• Afdekken risico’s van de organisatie tentoonstellingen

Onttrekkingen in 2016.

- € 141.675 Conform raadsbesluit RB16.0065 Bestemmings voorstel jaarrekening reserve 2015

- € 56.950 resultaat jaarrekening

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

10% van de begrote exploitatielasten

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

geen

Naam

Reserve Archeologisch park Matilo

Nummer/team

8100671

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

08.0073

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Bestemmen van specifieke gelden voor de dekking van het project inrichting Park Matilo.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2009

Datum opheffing

Het project inrichting Park Matilo zal naar verwachting einde 2015 worden afgerond.

Voeding

Dotatie uit vereveningsreserve van drie gelijke jaarschijven voor totaal een bedrag van € 3,75 mln.

In de nota vermogensbeheer (RB 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden.

Geen stortingen in 2016.

Besteding

In te zetten voor de realisatie van de investeringen in het wijkpark Matilo in de ruimste zin van het woord.

Onttrekkingen in 2016:

- € 11.913,00 conform raadsbesluit RB16.0065 Bestemmingsvoorstel jaarrekening reserve 2015

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve exploitatie De Nobel

Nummer/team

8100677

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

10.0144

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Bijdrage aan de bijsturingsopgave voor de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2011

Datum opheffing

2053

Voeding

Dotatie vanuit reserve muziekcentrum de Nobel van € 346.180 - RB11.0101

Geen stortingen in 2016.

Besteding

Jaarlijkse bijdrage van € 13.000 aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel en 2x € 50.000 ten behoeve de organisatieondersteuning LVC bij de overgang naar de Nobel (2013, 2014).

Onttrekkingen in 2016:

- € 12.049 conform raadsbesluit RB11.0101; Explotatie saldo De Nobel

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Pieterskerk

Nummer/team

8101035

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

RB.12.0139

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten (onderdeel afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

Uiterlijk 2020.

Voeding

Onttrekking per 1 januari 2013 van € 5.239.000 aan de reserve compensatie dividend Nuon.

Stortingen in 2016:

- € 172.022 Dotatie conform geldend rentepercentage

Besteding

Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten (onderdeel afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk.

Onttrekkingen in 2016:

- € 289.916 conform raadsbesluit RB13.0063 kapitaallasten Pieterskerk

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve bedrijfsvoering ELO

Nummer/onderdeel

8101272

Erfgoed Leiden en Omstreken

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Functie

Egalisatiefunctie

Doel

Het op kunnen vangen van jaarlijkse fluctuaties in de exploitatie. Om die reden heeft deze reserve dus een egaliserend karakter.

Datum realisatie

Vanaf 2014

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Het exploitatieoverschot van ELO wordt gestort in deze reserve.

Stortingen in 2016.

- € 160.282 conform raadsbesluit RB16.0065 Bestemmingsvoorstel jaarrekening reserve 2015

- € 235.750 exploitatieoverschot 2016

Besteding

Het exploitatietekort van ELO wordt onttrokken aan deze reserve.

Geen onttrekkingen in 2016.

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

10% van de begrote exploitatielasten.

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden