Ga naar boven

Investeringen

De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in onder andere fysieke infrastructuur, groenvoorzieningen, onderwijshuisvesting, ICT en overige bedrijfsmiddelen. Het kenmerk van een investering is dat zij hun nut over meerdere jaren afwerpen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren verdeeld worden. Hierin verschilt een investeringskrediet van een regulier budget in de exploitatiebegroting.

In deze paragraaf wordt gestart met het toelichten van bijzondere afwikkelingsverschillen. Daarna volgt een toelichting op die investeringen die op 31-12 zijn overschreden met meer dan € 50.000 en/of 10% van het investeringskrediet. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de af te sluiten kredieten waarbij sprake is van grotere voordelen. Tot slot worden de kredieten ouder dan drie jaar die niet kunnen worden afgesloten toegelicht.

A. Bijzondere afwikkelingsverschillen

Bijzondere afwikkelingsverschillen zijn mutaties op investeringen, waarvan het krediet al afgesloten is. Voorbeelden hiervan zijn verkoopopbrengsten of het afboeken van boekwaarden, omdat het actief buiten gebruik is gesteld. In de tabel hieronder worden de bijzondere afwikkelingsverschillen over 2016 getoond.

Omschrijving

Bedrag

Afboeking boekwaarde overige materiele vaste activa als gevolg van sloop

24

Afboeking boekwaarde parkeerapparatuur ivm verkoop

249

Afboeking boekwaarde gronden en terreinen als gevolg van verkoop

560

Afboeken boekwaarde inzamelvoertuigen in verband met buitengebruikstelling

132

Afboeking boekwaarde bedrijfsgebouwen als gevolg van verkoop

158

TOTAAL

1.123

Bedragen * € 1.000

B. Overschreden investeringskredieten

De onderstaande 2 kredieten zijn met meer dan € 50.000 en/of 10% van het investeringskrediet overschreden.

Programma 4 Bereikbaarheid

7101083 Openbare ruimte binnenstad algemeen

Op 31-12-2016 is sprake van een overschrijding van € 24.000 op het krediet voor de kosten van voorbereiding van de diverse onderdelen op investeringen in de openbare ruimte binnenstad. De overschrijding wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve bereikbaarheidsprojecten. Binnen de diverse investeringen is voldoende ruimte om deze overschrijding op te vangen.

Programma 5 Omgevingskwaliteit

7100027 Verkeersvoorzieningen
De uitgavenkant van het krediet Verkeersvoorzieningen is ultimo 2016 met een bedrag van € 87.000 overschreden. Tegenover deze kosten die de overschrijding veroorzaken staan op dit krediet inkomsten uit een BDU subsidie en een bijdrage van de Gemeente Oegstgeest voor werkzaamheden aan het kruispunt Warmonderweg- Rijnsburgerweg- Leidsestraatweg.

C. Af te sluiten investeringen

Bij de jaarrekening worden in totaal 88 investeringen afgesloten. Een nadere specificatie van de afgesloten investeringen is opgenomen in de bijlagen (onder bijlage 5.4: staat van voortgang investeringen). Hieronder volgt een toelichting op de kredieten waarbij sprake is van grotere voordelen.

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

7100383 Basisregistratie adressen gebouwen­
Het krediet Basisregistraties adressen en gebouwen was bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe applicatie en de conversie van de bestaande applicatie.Tevens moest de gemeente de inhoud van de data van niet-woningen aanvullen voor een audit die het Rijk de gemeente had opgelegd. De bestaande applicatie bleek door een upgrade toch goed genoeg voor de komende periode waardoor is afgezien van de nieuwe aanschaf en conversie. De data zijn in 2015-2016 aangevuld en de audit is succesvol verlopen. Alleen hiervoor zijn kosten gemaakt. Het restant kan vrijvallen.

Programma 4 Bereikbaarheid

7100537 Ventwegen Willem de Zwijgerlaan
Het krediet kan afgesloten worden. Het werk is uitgevoerd. Het voordelig resultaat wordt, conform raadsvoorstel 16.0129, ingezet voor een aanvullend krediet voor het project verbetering kwaliteit openbare ruimte Leiden Noord in het kader van ISV3.

7100072 W4 - aquaduct met tunnelbak
Bij aanvraag van het krediet werd er van uitgegaan dat Leiden, tegen vergoeding, ook werkzaamheden (toetsing vergunningaanvraag, toezicht en handhaving) voor Leiderdorp zouden uitvoeren. Uiteindelijk zijn alleen werkzaamheden uitgevoerd voor het Leidse deel van het kunstwerk.

7100722 Onderdoorgang Niels Bohrweg
In verband met een aanbestedingsvoordeel zijn minder kosten gemaakt dan voorzien. Hierdoor lijkt het dat dit krediet met een voordeel afgesloten wordt. Aan de batenkant valt echter (door de lagere kosten) een deel van een subsidie weg waardoor per saldo dit krediet met een klein tekort afgesloten wordt.

7100284 vervanging parkeerapparatuur 2012
Het krediet wordt afgesloten omdat voor het digitaliseren van de parkeerketen krediet beschikbaar is gesteld voor de vervanging (en uitbreiding) parkeerapparatuur.

7101103, 7101104, 7101105, 7101106, 7101107, 7101128, 7100856 Diverse kredieten programma bereikbaarheid
Bij de 2e bestuursrapportage 2016 zijn de kredieten voor fietsvoorzieningen, blackspots en verkeersvoorzieningen grotendeels verdeeld naar projecten binnen het programma bereikbaarheid. Per abuis waren hierbij ook enkele projecten meegenomen die onderdeel uitmaakten van het raadsvoorstel (RV 16.0078) Openbare ruimte projecten Binnenstad. Dit heeft geleid tot het afsluiten van deze kredieten.

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling

7101051 grond GEO - Groenoord + Hallenterrein

Door de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 01/01/2016 voor niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG's) zijn de boekwaarden op 31 december 2015 van het NIEGG deelplan "grondexploitatie GEO - Groenoord Noord" als onderdeel van de grondexploitatie Groenoordhallen e.o. ingebracht op de balans als immateriële vaste activa. Hierdoor ontstond dit krediet op 01/01/2016. Het BBV schrijft verder voor dat, nadat een uitvoeringsbesluit is genomen deze boekwaarden opgenomen worden in de Grondexploitatie Groenoordhallen e.o.

Op 1 december 2016 is het uitvoeringsbesluit Groenoord Noord, bedrijventerrein en de randen (RB 16.0097) vastgesteld. Hierin is de totale Grondexploitatie groenoordhallen e.o. in exploitatie genomen en zijn de boekwaarden van dit krediet opgenomen in de grondexploitatie. Daardoor kan dit krediet worden afgesloten.

7101052 grond GEO - Bedrijventerrein Groenoord

Door de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 01/01/2016 voor niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG's) zijn de boekwaarden op 31 december 2015 van het NIEGG deelplan "grondexploitatie GEO - Bedrijventerrein" als onderdeel van de grondexploitatie Groenoordhallen e.o. ingebracht op de balans als immateriële vaste activa. Hierdoor ontstond dit krediet op 01/01/2016. De BBV schrijft verder voor dat, nadat een uitvoeringsbesluit is genomen deze boekwaarden opgenomen worden in de Grondexploitatie Groenoordhallen e.o.

Op 1 december 2016 is het uitvoeringsbesluit Groenoord Noord, bedrijventerrein en de randen (RB 16.0097) vastgesteld. Hierin is de totale Grondexploitatie groenoordhallen e.o. in exploitatie genomen en zijn de boekwaarden van dit krediet opgenomen in de grondexploitatie. Daardoor kan dit krediet worden afgesloten.

7101055 Grond STEO- Rijnsburgerblok K3,4 (t.b.v. grondtransacties)

Door de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 01/01/2016 voor niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG's) zijn de boekwaarden op 31 december 2015 van het NIEGG deelplan "grond STEO Rijnsburgerblok K3,4" ingebracht op de balans als materiële vaste activa. Hierdoor ontstond dit krediet op 01/01/2016. Het BBV schrijft verder voor dat, nadat een uitvoeringsbesluit is genomen deze boekwaarden opgenomen worden in de Grondexploitatie Rijnsburgerblok K 3,4. Naar verwachting zal dit uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok K 3,4 worden vastgesteld in de loop van 2017.

Dit krediet wordt afgesloten omdat grondtransacties (zoals reserveringsvergoedingen voor K 3,4 door de projectontweikkelaar) niet mogelijk zijn op dit krediet. Deze baten kunnen enkel worden verwerkt op "Rijnsburgerblok K 3,4" nadat het uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok K 3,4 is vastgesteld in de loop van 2017. Daarom wordt dit krediet bij de jaarrekening 2017 afgesloten.

7100331 reconstructie Bargelaan

Bij de jaarrekening 2016 wordt het project reconstructie Bargelaan en aanleg Stationsplein Zeezijde  afgesloten omdat de werkzaamheden zijn afgerond. Dit krediet sluit met een negatief saldo van € 46.389. Deze overschrijding is ontstaan doordat de planvoorbereiding en ambtelijke begeleiding bij de uitwerking voor dit project intensief is geweest. Het negatieve saldo is een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet van 1,65%. Dit tekort is opgenomen op de balans van de gemeente en wordt in 25 jaar afgeschreven. De structurele nadelige effecten hiervan zijn jaarlijks circa € 2.200.

7100793 Aansluiting Molentocht op Willem van der Madeweg

De werkzaamheden aangaande project Aansluiting Molentocht op Willem van der Madeweg zijn in 2016 afgerond. Hierdoor kan het betreffende krediet worden afgesloten. Het krediet sluit met een positief saldo van € 399.860. Zowel op de aanbesteding van de verkeerslichtinstallatie als op de aanbesteding van het civieltechnische werk is een flinke aanbestedingsmeevaller gerealiseerd. Overigens levert dit aanbestedingsvoordeel de gemeente geen financieel voordeel op aangezien de volledige dekking van het krediet uit bijdragen van Rijkswaterstaat en de gemeente Zoeterwoude komt. De bijdrage van Rijkswaterstaat betreft een vaststaande bijdrage waardoor Zoeterwoude volledig profiteert van de aanbestedingsmeevallers.

7100244 LVC (autonoom)­
Dit krediet is destijds beschikbaar gehouden als additionele risicoreservering voor de restauratie en uitbreiding van Museum de Lakenhal. Met het aanvullend krediet dat in oktober 2016 door de raad beschikbaar is gesteld voor de Lakenhal, is ook de post onvoorzien opgehoogd waardoor dit krediet nu afgesloten kan worden.   

7101053 Grond Nieuweroord

Door de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 01/01/2016 voor niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG's) zijn de boekwaarden van het krediet grond Nieuweroord als onderdeel van de grondexploitatie Nieuweroord ingebracht op de balans als materiële vaste activa. Hierdoor ontstond dit krediet op 01/01/2016. Het BBV schrijft verder voor dat, nadat een uitvoeringsbesluit is genomen deze boekwaarden opgenomen worden in de grondexploitatie Nieuweroord.

In 2016 is het uitvoeringsbesluit Nieuweroord (RB 16.0081). Hierin is de totale grondexploitatie Nieuweroord in exploitatie genomen en zijn de boekwaarden van dit krediet opgenomen in de grondexploitatie. Daardoor kan dit krediet worden afgesloten.

7101054 Voorbereidingskosten Nieuweroord

Door de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 01/01/2016 voor niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG's) zijn de boekwaarden van het krediet grond Nieuweroord als onderdeel van de grondexploitatie Nieuweroord ingebracht op de balans als immateriële vaste activa. Hierdoor ontstond dit krediet op 01/01/2016. Het BBV schrijft verder voor dat, nadat een uitvoeringsbesluit is genomen deze boekwaarden opgenomen worden in de grondexploitatie Nieuweroord.

In 2016 is het uitvoeringsbesluit Nieuweroord (RB 16.0081). Hierin is de totale grondexploitatie Nieuweroord in exploitatie genomen en zijn de boekwaarden van dit krediet opgenomen in de grondexploitatie. Daardoor kan dit krediet worden afgesloten.

7100151 Planvorming gebiedsontwikkeling Lammenschanspark
Bij raadsbesluit 16.0039 (actualisatie gebiedsontwikkeling Lammenschansdriehoek) is besloten dit krediet per 01/01/2016 af te sluiten. Het restantkrediet is opgenomen in de grondexploitatie Lammenschansdriehoek.

7100752 UB herinrichting Betaplein fase 1
Bij raadsbesluit 16.0039 is ook besloten dit krediet per 01/01/2016 af te sluiten.

7100931 Woontoren Betaplein
Bij raadsbesluit 16.0039 is dit krediet inclusief dekking opgenomen in de grondexploitatie Lammenschansdriehoek.

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

7100257 Herstel metsel- en voegwerk De Burcht
Bij de tweede bestuursrapportage heeft de raad besloten dit krediet af te sluiten met een voordeel ad € 302.000 en de vrijvallende kapitaallasten in te zetten ter dekking van de taakstelling op kapitaallasten.

7100438 Verv. toplaag gravel tennis Merenwijk
Dit krediet bestond oorspronkelijk uit een totaal bedrag van €108.000 dat beschikbaar was gesteld voor realisatie van twee kleedkamers Roomburg, vervanging toplaag Roomburg en Merenwijk en aanpassing van de beregeningsinstallatie Merenwijk. Er resteert een voordeel van € 27.340.

7100439 Dakveiligheidsvoorzieningen gebouwen
Krediet wordt afgesloten met een voordeel van € 16.765, de uitvoeringskosten zijn lager uitgevallen.

7100444 Bouwkundig herstel Vijf Meibad
Krediet wordt afgesloten met een voordeel van € 13.205, bij actualisatie van de beheerplannen waren deze kosten ook geraamd in het beheerplan. De kosten van het herstel zijn gedekt uit de voorziening.

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

7100467 verbouw brede school De Merenwijk­
Het project “verbeteringen Slaaghwijk” was per 31 december 2015 vrijwel afgesloten. Bij de jaarrekening 2015 zijn dan ook de kredieten “Overige verbeteringen Slaaghwijk” en “Verbeteringen openbare ruimte Slaaghwijk” afgesloten met positieve saldi van respectievelijk € 45.270 en € 49.759. De verklaring van deze positieve saldi is opgenomen in de jaarrekening 2015.
Bij de jaarrekening 2016 is dit project volledig afgerond en kan ook het laatste openstaande krediet “verbouw brede school de Merenwijk worden afgesloten. Dit krediet wordt afgesloten met een voordeel van € 75.510 omdat er met name een aanbestedingsvoordeel is gerealiseerd van circa 15%. Dit is het gevolg van een op dat moment gunstige aanbestedingsmarkt. Daarnaast is er intensief gestuurd op de projectuitvoering. Deze twee effecten hebben geresulteerd in positieve saldi. De structurele voordelige effecten van het afsluiten van dit krediet zijn jaarlijks circa € 3.700 op grond van de gehanteerde lineaire afschrijvingstermijn van 25 jaar voor dit krediet.

Programma 10: Werk en inkomen

7171000 Bedrijfsmiddelen DZB 2015
Voor het doen van investeringen is een jaarlijks budget geraamd dat bij aanvang van het begrotingsjaar door DZB wordt bestemd op basis van verwachtingen. Voordat in de loop van het jaar de investering wordt gedaan vindt een definitieve beoordeling plaats over de noodzaak hiervan. Mede i.v.m. de verwachte ontwikkelingen die mogelijk leiden tot een krimp van de populatie, wordt binnen de WSW een terughoudend beleid gevoerd bij het doen van investeringen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een vervanging voor zover dat mogelijk is doorgeschoven naar een volgend begrotingsjaar.

Algemene dekkingsmiddelen

7100298 representatieve ruimten Stadhuis
Het krediet representatieve ruimten Stadhuis wordt afgesloten met een voordelig saldo van € 81.353. Bij de 1e bestuursrapportage 2017 zal worden voorgesteld dit saldo toe te voegen aan het krediet ‘Pilot flexwerken projectopdracht herhuisvesting ambtenaren’.

D. Kredieten ouder dan drie jaar die niet kunnen worden afgesloten

Van 163 investeringen ouder dan drie jaar is aangegeven waarom deze niet kunnen worden afgesloten.

In de nota beleidskader investeringen is aangegeven dat een door de raad beschikbaar gestelde investering drie jaar open mag staan. Als na drie jaar niet gemotiveerd wordt aangegeven waarom de investering nog niet is afgerond wordt de investering met het vaststellen van de jaarrekening afgesloten.

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

7100004 Applicatie basisregistratie
Het krediet is bedoeld voor de ontsluiting van diverse basisregistraties. Deze ontsluiting via het geo-magazijn is nog niet gelukt omdat de landelijke partijen (Kadaster, Kamer van Koophandel) vertraging hebben opgelopen in hun planning en Leiden daarom nog niet kon aansluiten. We verwachten in 2017 aan te kunnen sluiten.
In 2014 is er een gezamenlijke aanbesteding geweest van de regiogemeenten en Servicepunt71 voor de Digi-koppeling, die heeft geresulteerd in een werkende Digi-koppeling in 2015. De ontsluiting via een geo-viewer wordt in 2017 (ook) in gezamenlijkheid opgepakt en aangeschaft. Dit is dan het sluitstuk van het krediet.

7100339 Modernisering GBA (mGBA)
Door landelijke vertraging zal de modernisering van het GBA in 2017 starten en duren tot eind 2019. De nieuwe naam voor deze operatie wordt operatie BRP (basisregistratie personen).

7100384 Tachymeters­
De vervanging van de tachymeters heeft vertraging opgelopen. Op dit moment zijn 2 tachymeters vervangen en in 2017 wordt gewerkt aan de vervanging van de tachymeter met scanfaciliteit.

7100340 Basisregistratie ondergrond (BRO)­
De landelijke overheid is nog druk bezig met het vaststellen van de definities van de BRO. Leiden participeert in de klankbordgroep. Omdat de landelijke basisregistratie nog niet rond is, kan Leiden alleen voorbereidingen treffen op de komende implementatie. De uitgaven op dit krediet zullen dus nog komen.

Programma 3 Economie

7100540 Elektrische installatie vrijdagmarkt
Vanwege langdurige ziekte van de projectleider heeft het vervangen van de elektrische installatie op de vrijdagmarkt vertraging opgelopen. Dit is overigens geen groot probleem omdat de huidige installatie nog goed functioneert. In 2017 wordt de elektrische installatie nu wel vervangen. Het krediet kan om deze reden niet worden afgesloten.

7100136 Leiden Bio Science Park: Externe Plankosten
Dit krediet is nodig voor een (verlengde) projectopdracht Leiden Bio Science Park. Het betreft werkzaamheden (ontwikkeling en uitvoering van het Masterplan) die in de periode 2017 t/m 2019 worden uitgevoerd.

7100153 planvoorbereiding Leiden Bio Science Park
Dit krediet is nodig voor een (verlengde) projectopdracht Leiden Bio Science Park. Bij de 1e bestuursrapportage 2016 is aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 500.000. Het betreft werkzaamheden die in de periode 2017 t/m 2019 worden uitgevoerd

Programma 4 Bereikbaarheid

7100014 Aanpak black spots
Het project ongevallenlocaties uit het uitvoeringsprogramma fietsroutes is opgestart in 2014. De voorbereiding en uitvoering neemt meerdere jaren in beslag. In 2017 worden er werkzaamheden verricht voor verkeersmaatregelen Rijnsburgerweg, de VRI Ommedijkseweg en voor fietsongevallenlocaties.

7100015-7100019, 7100520, 7100627-7100630 en 7100902 Ontsluiting Bio Science Park
De werkzaamheden van het project OBSP zijn in 2016 grotendeels uitgevoerd. De afronding van de uitvoeringsfase en de oplevering van het project staan eind eerste kwartaal 2017 gepland. In het tweede kwartaal wordt de eindrapportage van het project OBSP opgesteld. Parallel hieraan wordt in de eerste helft 2017 de aanleg van de fietsverbinding aan de noordzijde Plesmanlaan tussen Einsteinweg en Spoorzone ter hand genomen.

7100022 Rotonde Ketelmeerlaan-Gooimeerlaan
Er is een aantal maatregelen aan de rondweg uitgevoerd. In 2014 is een motie ingediend met betrekking tot de rotondes aan de rondweg. Momenteel worden de kosten voor het ontwerp en de voorbereiding voor de rotondes Merenwijk uit dit krediet gedekt. Voor de realisatie zal na definitief ontwerp een aanvraag voor aanvullend krediet ingediend worden. In het meerjareninvesteringsplan 2017 is hier al rekening mee gehouden.

7100053, 7100883-7100885 Spooronderdoorgang Kanaalweg-Zuid
In opdracht van gemeente Leiden en ProRail voert aannemer Max Bögl de werkzaamheden uit om de Kanaalweg en het spoor veiliger te maken door een nieuwe spooronderdoorgang aan te leggen. De voorbereiding door ProRail en de gemeente startte in 2012. De feitelijke uitvoering startte in mei 2016 en duurt tot september 2017. Daarna vinden afrondende werkzaamheden plaats. Naar verwachting kan in het voorjaar 2018 het projech geheel afgesloten worden. De bouwwerkzaamheden voor de spooronderdoorgang Leiden Kanaalweg liggen op schema. In de afgelopen periode heeft aannemer Max Bögl hard gewerkt aan de bouw van het tunneldek. In november 2016 is het dek onder grote publieke belangstelling op zijn plek geschoven. In verband met de bouwwerkzaamheden is de Kanaalweg tussen de Lorentzkade en het Lammenschansplein vanaf 2 mei 2016 tot en met 31 augustus 2017 geheel afgesloten.

7100062 Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid scholen
De afgelopen jaren is een aantal maatregelen rond de verkeersveiligheid scholen uitgevoerd. In 2016 is het project geëvalueerd en het restant krediet wordt in 2017 en 2018 ingezet voor aanvullende maatregelen.

7100063 Busroute Churchilllaan in het kader van Boshuizerkade 30km per uur
Na de bouwactiviteiten rond de Boshuizerkade wordt de Boshuizerkade heringericht. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met groot onderhoud van cluster Beheer in Haagweg Zuid. In 2017 wordt dit werk voorbereid. De uitvoering zal naar verwachting in 2018-2020 plaatsvinden.

7100068 Hooigracht-route (kruispunten)
Het project is klaar. Er moet echter nog een aanpassing aan het kruispunt worden uitgevoerd. Deze aanpassing wordt meegenomen bij de herinrichting Ir. Driessenstraat (Binnenstad). Alleen een tijdelijke, beperkte maatregel wordt in 2017 uitgevoerd.

7100074 Reconstructie Maresingel
Het ontwerp voor de Maresingel is nu een geïntegreerd ontwerp geworden met het Singelpark. In 2016 is gebleken dat de riolering moet worden vervangen en aangepast aan het geïntegreerde ontwerp. HIervoor is in 2016 een kostenbegroting gemaakt. Er moet aanvullende dekking worden gezocht of er moeten kostenbesparende keuzes worden gemaakt binnen het ontwerp. In 2017 wordt naar verwachting in de bestuursrapportage een voorstel voorgelegd aan de raad.

7100078 aanleg Hallenweg 1e fase
Het krediet kan niet afgesloten worden in verband met de aanleg van de vernieuwde Floris Versterlaan. Deze zal in 2017 worden afgerond. Uit dit krediet zal ook de definitieve aanleg van de Hallenweg worden bekostigd. Dit staat gepland voor 2017-2018.

7100080 Herinrichting Kaarsemakersplein
De planvorming voor herinrichting en vergroening van het Lakenplein en Kaarsenmakersplein is vertraagd omdat de parkeerfunctie hier tot uiterlijk eind 2017 behouden moet blijven. Dit is het gevolg van afspraken tussen de gemeente en de Meelfabriek, die zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (2015E220549EV, artikel 10, d.d. 9 juli 2015). We starten in 2017 met de planvorming en de fysieke herinrichting start in het eerste kwartaal van 2018.

7100084 Reconstructie kruispunt Lammenschansweg-Tomatenstraat
Door de diverse bouwactiviteiten in de omgeving is de reconstructie van het kruispunt nog niet uitgevoerd. In 2017 wordt dit werk voorbereid en gecombineerd met andere werkzaamheden in deze buurt.

7100085 Wijkactieplannen en parkeren
De wijkactieplannen Merenwijk zijn uitgevoerd. Het restbudget wordt gebruikt voor aanpassingen aan parkeren op basis van meldingen van bewoners. Naar verwachting wordt het krediet in 2017 afgesloten.

7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage
Het project Kooiplein waarvan de aanleg van parkeergarages onderdeel uitmaakt is volop in de uitvoering. De eerste parkeergarage in deelgebied 5 is 1 februari 2017 opgeleverd. In 2016 is de uitvoering van de 2e parkeergarage in deelgebied 4 gestart. Oplevering is volgens planning in het 3e kwartaal 2017.

7100092, 7100649-7100653 en 7100671-7100672 Parkeergarage Garenmarkt
Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Het Design, Build & Maintain (DBM) contract is in juni 2015 afgesloten. Oplevering voor de parkeergarage Garenmarkt staat gepland voor het voorjaar 2020.

7100093, 7100644-7100647 en 7100669-7100670 Parkeergarage Lammermarkt­
Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de separate aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In maart 2014 is de opdracht aan de bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix gegund. De Design, Build & Maintain (DBM) overeenkomst met de bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix is juli 2014 ondertekend. Na het afronden van het definitieve ontwerp en het verkrijgen van de omgevingsvergunning is de uitvoering in oktober 2014 gestart. Naar verwachting zal de garage volgens planning in het voorjaar van 2017 worden opgeleverd en in gebruik genomen.

7100490 Onderzoek Rijnlandroute
De onderzoeken voor de Rijnlandroute nemen meerdere jaren in beslag.

7100924 aanpassing kruising Oegstgeesterweg-Boerhavenlaan
De realisatiewerkzaamheden van het project Oegstgeesterweg zitten in de afrondingsfase. De werkzaamheden worden financieel in 2017 afgerond.

7100929 reconstructie Schuttersveld-Dellaertweg
De voorbereiding van het werk is in 2016 gestart. De uitvoering is in het eerste kwartaal van 2017.

7100942 Schutterstraat-Poelgeeststraat
De voorbereiding van het werk is gestart. Naar verwachting start de uitvoering in het vierde kwartaal van 2017

Programma 5 Omgevingskwaliteit

7100095 Vervanging openbare verlichting
Het uitvoeren van geplande vervangingswerkzaamheden (investeringen) uit het uitvoeringsplan 2014-2018 loopt achter vanwege vertraging in de engineering. Hiervoor is extra ondersteuning ingehuurd om de vervangingsachterstand weg te werken. Dit is meegenomen met het vervangingsplan 2017-2021 behorende bij het beheerplan 2017-2021. Verwacht wordt dat de vertraging medio 2017 is ingelopen.

7100096 herinrichting binnenstad
De werkzaamheden zijn al enige tijd afgerond. Het project banken van de oude bomen van de Kaiserstraat is echter nog niet gereed. Na plaatsing van de banken kan het krediet afgesloten worden.

7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein
Dit krediet kan momenteel nog niet afgesloten worden en dient nog ten minste 2 jaar door te lopen als gevolg van vertragingen in de RO-procedures.

7100105 Rhijnhof­ overige werkzaamheden
Aan het bestaande krediet Rhijnhof is bij de programmabegroting 2015 een bedrag van € 812.000 beschikbaar gesteld voor het herinrichten en uitbreiden van Rhijnhof inzake projectfase 4, waaronder de aanleg van de brug en vijver. Dit op basis van de raadsbesluiten 01.0105 en 11.0064 waarin respectievelijk het Masterplan Rhijnhof en de herschikking van de kredieten is goedgekeurd. De verwachting was dat deze deze werkzaamheden rond 2017 worden afgerond. Momenteel ligt het project echter stil aangezien er bezwaren zijn gemaakt over de nut en noodzaak van de brug.

7100107 Integraal Waterplan­
Het krediet Integraal Waterplan was eerst gekoppeld aan het Waterplan Leiden 2009-2015 en later aan de Samenwerkingsagenda Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden, 2014-2018. Hiervan is onder andere overdracht beheer en onderhoud water van een aantal polders aan het Hoogheemraadschap geregeld, speelwater- beheerplan opgesteld en de samenwerking in de afvalketen opgezet. Van het oorspronkelijke krediet staat nog € 230.000 open. Dit krediet willen we graag nog gebruiken. Een van de thema’s uit de Samenwerkingsagenda is Recreatie en Waterbeleving. Er zijn nog een aantal voorzieningen gewenst om de recreatie en waterbeleving te bevorderen, zoals een kwaliteitsverbetering voor de passantenhaven (betere voorzieningen) en een steiger voor de sleepboothaven. Verder staan de thema’s Duurzaamheid en Klimaatadaptatie in de Samenwerkingsagenda benoemd. Hiervoor is eerst het Programma Duurzaamheid opgestart, waarin ook het Hoogheemraadschap meedoet. Pas nu zijn er een aantal fysieke investeringen voorzien die uit het Integraal Waterplan gefinancierd kunnen worden. Voor klimaatadaptatie is een Europese subsidie aanvraag gedaan en inmiddels is die gehonoreerd en doet Leiden mee in het Sponge-project. Inmiddels liggen hier concrete plannen voor de uitvoering van pilots in het Noorderkwartier en Lakenplein. We willen hier experimenteren met klimaatbomen.

7100118 Vervanging installatie op inzamelvoertuig ­
In verband met een mogelijke wijziging van het inzamelsysteem in Zoeterwoude is nog niet duidelijk welk type weegsysteem aangeschaft moet worden. In 2017 moet dat meer duidelijk worden.

7100120 Milieustraat
In verband met gewijzigde wetgeving moeten er meer fracties op de milieustraat apart worden ingezameld. Hierdoor moet de inrichting van de milieustraat worden aangepast. De herinrichting van de milieustraat moet er tevens voor zorgen dat het gebruik en de doorstroming van particuliere voertuigen wordt verbeterd. Het beschikbare krediet wordt hiervoor benut.

7100285 Wissellocatie pa-containers Kenauweg
De voorbereiding voor de herinrichting is in 2015 gestart. Aanleidingen hiervoor waren het blijven voldoen aan eisen in de omgevingsvergunning en het verbeteren van de logistiek op de werf. Door onderzoek naar een mogelijke locatie voor een nieuwe Warmtekrachtcentrale voor de stadsverwarming, waarbij de locatie Kenauweg een optie is, moet de herinrichting van de Kenauweg worden herzien en aangepast. Het krediet blijft noodzakelijk voor herinrichting.

7100318 Vervanging wijkcontainers
Het krediet kan nog niet worden gesloten omdat we momenteel nog met de uitvoering bezig zijn. In 2017 zullen naar verwachting de afrondende werkzaamheden aan de plaatsing van ondergrondse containers worden verricht.

7100323 Herinrichting Marnixsstraat/Molenstraat/Pasteurstraat/Musschenbroekstraat
Gezien nog openstaande verplichtingen kan dit krediet nog niet afgesloten worden.

7100360 Heempark 2013­
Als gevolg van gewijzigde prioritering is de planvorming en ontwerp van het Heempark pas in 2016 begonnen. Begin 2017 zal een start gemaakt worden met de uitvoering van de renovatie van het Heempark.

7100390 Auto stadsontwerp­
Dit betreft een vervangingsinvestering van de onderhoudsbus die wordt gebruik om storingswerkzaamheden aan verkeersregelinstallaties uit te voeren en om telslangen aan te leggen bedoeld voor verkeersonderzoek. De bus wordt in 2017 of 2018 vervangen.

7100487 aanschaf ondergrondse containers
Het krediet kan nog niet worden gesloten omdat we momenteel nog met de uitvoering bezig zijn. In 2017 zullen naar verwachting de afrondende plaatsingen van ondergrondse containers te worden verricht.

7100489 Onderzoek geothermie regio Leiden
Dit krediet kan nog niet worden afgesloten aangezien in 2017 zal worden gewerkt aan de Leidse Warmtevisie, waarin geothermie een belangrijke rol zal gaan spelen. De middelen dienen om die reden beschikbaar te blijven voor volgend dienstjaar.

7100514 vervangen val Churchillbrug ­
De vervanging is nog niet uitgevoerd in verband met randvoorwaarden vanuit de planontwikkeling Werninkterrein.

7100594 Duurzaamheidsfonds 2
Wat resteert op dit krediet is budget voor zonnepanelen op eigen panden. Dit wordt in 2017 integraal opgepakt samen met de afdeling Vastgoed, die de brede vraag van verduurzaming van gemeentelijke panden bekijkt. Om die reden dient dit geld beschikbaar te blijven en kan dit krediet niet worden afgesloten.

7100595 Groene recreatieve ondersteuning
Via RV 13.0067 is het besluit genomen om dit krediet beschikbaar te stellen als ambtelijk voorbereidingskrediet voor de voorbereiding van de vier geprioriteerde routes, zijnde de boterhuisroute, de matiloroute, de groene hartroute en de biodiversiteitroute. Dit krediet wordt ingezet voor de dekking van: projectleiding, ambtelijke capaciteit ten behoeve van opstellen uitvoeringsplannen en maken van voorontwerpen, onderzoeken, communicatie en afstemming, etc. Een groot deel van het project is uitgevoerd maar een klein deel loopt door in 2017.

7100607 Vervangen meerpalen ­
Op basis van de inspectie in 2015 moeten meerpalen binnen de Singels gerepareerd en vervangen worden. De werkzaamheden zijn nog niet gereed.

7100608 t/m 7100620 Singelparkprojecten
In 2013 is het kaderbesluit (RV13.0098) Singelpark door de raad vastgesteld. In dit kaderbesluit zijn 10 deelprojecten geprioriteerd en zijn hier kredieten voor gereserveerd. De deelprojecten worden gefaseerd in uitvoeringsbesluiten aan de raad voorgelegd en ook gefaseerd uitgevoerd. De verwachte afronding van het totaal van de geprioriteerde projecten is rond eind 2018 voorzien. Zodra een deelproject wordt afgerond kan het bijbehorende krediet ook afgesloten worden.

7100626 wateroverlast Oude Kooi
De werkzaamheden rond dit project lopen tot de herst van 2017. Het krediet kan daarom nu nog niet afgesloten worden.

7100631 Verbetering wijk Transvaal­
Op basis van het herinrichtingsplan is het project Verbetering Wijk Transvaal in 2014 uitgevoerd en nagenoeg afgerond. Een aantal bomen kon naderhand toch niet geplaatst worden. De Wijkvereniging Transvaal is achteraf ontevreden over de vergroening die heeft plaatsgevonden. Ze hebben hier in 2016 zelfs een WOB-verzoek voor ingediend. Een nadere afweging zou er toe kunnen leiden om alsnog het groen in de wijk aan te vullen. Deze laatste uitgaven zullen niet via het krediet lopen aangezien het krediet reeds is opgebruikt, maar via de voorziening groot onderhoud wegen aangezien die een deel van de kosten van Transvaal bekostigt.

7100744 en 7100920 parkbruggen Merenwijk/Stevenshof ­
Het project is nog in uitvoering.

7100484, 7100485, 7100633, 7100637, 7100639, 7100640, 7100642, 7100925, 7100926 Vervanging riolering
Vervanging van riolering op de locaties Middelstegracht, Uiterstegracht, Burggravenlaan-De Sitterlaan, Witte Singel-Bloemistenlaan, Eimerspoelstraat, Lammenschansweg worden afgerond in 2017.
Voor de locaties Haagweg Zuid en Gasthuis vinden voorbereidingen plaats. Werkzaamheden zullen naar verwachting starten in 2018. Vervanging Hooigracht Loopt parallel met programma Binnenstad en wordt naar verwachting in 2018 afgerond.

7100486, 7100635, 7100634, 7100636, 7100638, 7100641, 7100643 Renovatie riolering
Renovatie werkzaamheden vinden plaats op de locaties Zuid-west, Burggravenlaan-De Sitterlaan, Maresingel-Herensingel, Hooigracht, Noorderstraat/Oude Vest/Willem de Zwijgerlaan en riolering Vreewijk. Naar verwachting worden deze werkzaamheden afgerond in 2017. Renovatie Hooigracht loopt parallel met programma Binnenstad en wordt naar verwachting in 2018 afgerond.

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling

7100126 plankn won.Van Vollenhovenk.+Du Rieustr.
Project is nog steeds in uitvoering, betreft plankosten die contractueel door aannemer aan gemeente dienen te worden betaald. Met de ontwikkelaar zijn gesprekken gaande over planaanpassingen Van Vollenhovenkade. In die gesprekken wordt ook de betaling van de verschuldigde plankosten betrokken. Voor de Du Rieustraat heeft dat traject tot concreet resultaat geleid, er is een aanvulling op de overeenkomst van kracht . Voor de Van Vollenhovenkade worden eveneens aanvullende afspraken gemaakt op grond van een aangepast bouwplan.

7100129 planvoorb. reconstructie Haarlemmerweg/-dijk­
Het krediet kan nog niet worden afgesloten. Bij de 1e bestuursrapportage 2016 is aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 140.000. Er moeten nog diverse werkzaamheden worden verricht t.b.v. ontwerp bestemmingsplan en uitvoeringsbesluit. Naar verwachting zal in het derde kwartaal van 2017 een uitvoeringsbesluit aan de gemeenteraad worden aangeboden.

7100135 exploitatieovk Haagwegterrein (La Linea)­
Ten gevolge van de stagnatie op de woningmarkt loopt dit project langer door dan verwacht. Dit project loopt in elk geval door tot 2018. Plandeel “TeVree wijk” wordt derde kwartaal 2017 afgerond. Het laatste plandeel “De Verleiding” komt in 2017 in uitvoering. De verwachte oplevering is het vierde kwartaal van 2018. 

7100139 Bodemsanering

Het krediet kan niet worden afgesloten vanwege (doorlopende) verplichtingen van het nieuwe Leidse Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (LUBO) 2017 – 2021.

7100144 Taxeren panden

In 2017 zullen wederom taxaties moeten worden gemaakt, waarvoor de resterende middelen zullen worden ingezet.

7100152 Gevelsanering woningen
De gemeente heeft vanuit de rijksoverheid de verplichting om met dit krediet de zogenaamde A-lijstwoningen geluid te saneren en heeft hiervoor de tijd tot 2020. Daarnaast zal in 2018 op rijksniveau nieuw geluidsbeleid worden vastgesteld en naar verwachting wordt het termijn waar binnen woningen gesaneerd mogen worden met dertig jaar verlengd.

7100154 Kooiplein uitvoering­
Het project Kooiplein is volop in de uitvoering en zal nog een aantal jaar doorlopen.

7100156 Tuin van Noord­
Het project is afgerond. De financiële afwikkeling van het project doorlopen tot het tweede kwartaal 2017.

7100167 Openbare ruimte Aalmarktproject

De ontwikkeling van het Aalmarktproject (met als laatste fase de inrichting van de openbare ruimte) duurt naar verwachting tot en met 2018 waardoor het krediet nog niet afgesloten kan worden.

7100171 Bijdrage overheadkosten WOP Noord van Kooiplein­
In het kader van het uitvoeringsprogramma WOP-Noord 2011 – 2018 moet dit krediet beschikbaar blijven.

7100316 Planvoorbereiding Kaasmarkt
Het plan behelst de herinrichting van de openbare ruimte met als ambitie een groen stadsplein te realiseren. Enkele bouwontwikkelingen (zowel van particulieren als gemeentelijke grondverkoop) vormen de verder ruimtelijke kadering van de ruimte. In 2016 is een hernieuwde projectopdracht door het college vastgesteld waarbij het restant krediet Kaasmarkt voor onderzoeken in de definitiefase gebruikt wordt. Het planproces is nu in de fase na projectopdracht, vóór kaderbesluit en de verwachting is dat het planproces nog ca 2-3 jaar duurt voordat het tot realisatie leidt.

7100337 Verbetering kwaliteit openbare ruimte Leiden Noord

Krediet kwaliteitsverbetering moet ook in 2017 beschikbaar blijven omdat hiervan in 2017 Noorderkwartier West uitgevoerd gaat worden evenals de afrondende werkzaamheden voor de Prinsessenbuurt.

7100455 Sanering deelgebied A voormalig gasfabriek

Alle werkzaamheden zijn in 2016 uitgevoerd. Echter, de financiële afwikkeling met de aannemer vindt in 2017 plaats. Vervolgens kan het krediet in 2017 worden afgesloten.

7100459 Wonen boven winkels­
Project is in 2016 uitgebreid en het budget is verhoogt en loopt de komende jaren door. Er is geen strikte termijn aan te hangen aangezien inzet van het krediet afhankelijk is van het aantal aavragen.

7100469 tijdelijk beheer ROC Lammenschans

Het krediet is voorzien voor (tijdelijke) beheermaatregelen en investeringen in de Lammenschansdriehoek inclusief het Kanaalpark en Betaplein ten behoeve van de waarborging van de leefbaarheid. Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat betreffend gebied momenteel nog volop in ontwikkeling en transitie is.

7100515 Technische installaties De Waag
De afronding kan nog niet plaatsvinden in verband met een lopend geschil. De kosten die hieruit voortvloeien zullen in 2017 ten laste van dit krediet worden gebracht.

7100519 Bodemsanering voormalige ROC locatie Dieperhout

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken aan de voormalige ROC locatie Dieperhout zijn gestart en lopen, naar verwachting, door tot het derde kwartaal in 2017. Dit krediet voor bodemsanering kan dus nog niet worden afgesloten.

7100526 BSO Oppenheimstraat
Het totale project Oppenheimstraat wordt in verband met de noodzakelijke voortgang gefaseerd uitgevoerd. Dit krediet is onderdeel van fase II. De bouwplannen van fase II stuiten op veel weerstand uit de wijk waardoor vertraging is ontstaan. Op dit moment wordt een uitgebreide WaBo procedure doorlopen waarna gestart kan worden met de uitvoering.

7100527 peuterspeelzaal Oppenheimstraat
Het totale project Oppenheimstraat wordt in verband met de noodzakelijke voortgang gefaseerd uitgevoerd. Dit krediet is onderdeel van fase II. De bouwplannen van fase II stuiten op veel weerstand uit de wijk waardoor vertraging is ontstaan. Op dit moment wordt een uitgebreide WaBo procedure doorlopen waarna gestart kan worden met de uitvoering.

7100528 kinderdagverblijf Oppenheimstraat
Het totale project Oppenheimstraat wordt in verband met de noodzakelijke voortgang gefaseerd uitgevoerd. Dit krediet is onderdeel van fase II. De bouwplannen van fase II stuiten op veel weerstand uit de wijk waardoor vertraging is ontstaan. Op dit moment wordt een uitgebreide WaBo procedure doorlopen waarna gestart kan worden met de uitvoering.

7100535 Coördinatie uitvoering WOP Noord

Krediet WOP Noord kan niet worden afgesloten. Bij de programmabegroting 2017-2020 (RV 16.0101) is besloten om een aanvullende bijdrage van in totaal € 440.000 voor de voortzetting van het wijkontwikkelingsplan Leiden Noord 2017-2020 beschikbaar te stellen.

7100536 Uitvoering nota wonen

Er lopen (ook regionaal) diverse woononderzoeken (bv. actualisering leefstijlenonderzoek Smart Agent) waarvoor budget benodigd is. Daarnaast wordt bijgedragen aan experimenten en initiatieven ter uitvoering van de woonvisie (onder meer via de organisatie van woondebatten). De ervaring leert dat er in de loop van het jaar nieuwe initiatieven voor het bevorderen van de leefbaarheid zich aandienen, waarvoor een bijdrage vanuit het woonbudget noodzakelijk is.

7100538 Aansluiting Kooilaan op de Willem de Zwijgerlaan

Dit deelproject van Kooiplein zal in 2017 worden afgerond. In 2017 zal de eindafrekening plaatsvinden.

7100622 Kunst in de openbare ruimte

Het krediet moet nog beschikbaar blijven. Er wordt o.a. gewerkt aan de plaatsing van een aantal beelden in het Singelpark. Het heeft wel even geduurd doordat het initiatief bij een aantal samenwerkende vrijwilligersorganisaties ligt. De verwachting is dat krediet zeer binnenkort zal worden aangesproken.

7100660 bestrating park.plaats Sted. Gymnasium

Dit krediet kan niet worden afgesloten omdat het bestemd is voor het definitief woonrijp maken na de realisatie van de Prinsenhoek en Kroon van Noord. Dit zal worden uitgevoerd einde 2017 / 2018.

7100661 woonrijpmaken Prins Clausweg

Dit krediet kan niet worden afgesloten omdat de werkzaamheden van fase 2, Voorthuijsenlocatie momenteel in uitvoering zijn. Hiervoor wordt dit krediet ingezet. Afronding zal naar verwachting begin 20418 plaatsvinden.

Programma 7 Jeugd en onderwijs

7100186 St Joseph Oppenheimstraat nieuwbouw (fase I)
Het totale project Oppenheimstraat wordt in verband met de noodzakelijke voortgang in twee fasen uitgevoerd. De afronding van de eerste fase kan nog niet plaatsvinden aangezien een deel van de werkzaamheden voor fase I wordt meegenomen in fase II van het project. Op dit moment loopt een uitgebreide WaBo procedure voor fase II waardoor vertraging is ontstaan in het totale project. Hierdoor kunnen de laatste werkzaamheden voor fase I nog niet uitgevoerd worden.

7100525 Gymzaal Oppenheimstraat
Het totale project Oppenheimstraat wordt in verband met de noodzakelijke voortgang gefaseerd uitgevoerd. Dit krediet is onderdeel van fase II. De bouwplannen van fase II stuiten op veel weerstand uit de wijk waardoor vertraging is ontstaan. Op dit moment wordt een uitgebreide WaBo procedure doorlopen waarna gestart kan worden met de uitvoering.

100190 aankoop nieuwbouw Da Vinci Lammenschans
Het krediet is aangehouden in verband met openstaande vorderingen over en weer. Inmiddels zijn de vorderingen voldaan en zal finale afrekening met CCL/ROC in 2017 plaats vinden. Daarna zal het krediet worden afgesloten.

7100196 Vennemeerstraat 1, nieuwbouw 4 gymzalen Driestar college
De bouw van de gymzalen aan de Vennemeerstraat is in 2016 afgerond. De gymzalen zijn in het najaar opgeleverd. De laatste aanpassingen vinden nog begin 2017 plaats waarna in 2017 het krediet afgesloten kan worden.

7100313 Oegstgeesterweg nieuwbouw 2 gymzalen
De bouw van de gymzalen aan de Oegstgeesterweg (Kikkerpolder) is in 2016 afgerond. De gymzalen zijn in het najaar opgeleverd. De laatste aanpassingen vinden begin 2017 plaats waarna in 2017 het krediet afgesloten kan worden.

7100518 nieuwbouw Lage Mors (Pacelli/Morskring)
Dit krediet maakt onderdeel uit van andere kredieten voor de verbouwing van de basisschool Pacelli. In het verleden was het de intentie om voor de basisschool Pacelli nieuwbouw te realiseren op het terrein van de voormalige Maranathakerk. Dit terrein is eigendom van een projectontwikkelaar. De onderhandelingen over het terrein en bouwplan hebben niet tot het gewenst resultaat geleid. Tegelijkertijd werd besloten het hoofdgebouw tot gemeentelijk monument te verklaren waardoor de sloop en nieuwbouw geen optie meer was. Er is daarna besloten het hoofdgebouw te renoveren en uit te breiden en het kleuterschoolgedeelte te slopen. In 2016 is het ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van de basisschool Pacelli uitgewerkt. De bouwvergunning ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. Het is de bedoeling dat in de zomervakantie de inboedel van de school naar de tijdelijke huisvesting in de Storm Buijsingstraat wordt verhuisd. De bouwwerkzaamheden zullen direct daarna beginnen. Het is de verwachting dat het aangepaste schoolgebouw in de zomer van 2018 weer in gebruik kan worden genomen.

7100522 Oegstgeesterweg 1e inrichting 2 gymzalen
De inrichting van de gymzalen wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2017.

7100564 2014.009 Telders Kiljanpad nieuwbouw
Nadat de aanbesteding in 2015 niet tot het gewenste resultaat heeft geleid is er een aangepast ontwerp gemaakt. De bouwvergunning ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. De aanbestedingsprocedure is opgestart. Het voornemen is zo spoedig mogelijk met de bouw te beginnen. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2018 zal worden opgeleverd.

7100565 2014.008 Sleutelbloem Kiljanpad nieuwbouw
Nadat de aanbesteding in 2015 niet tot het gewenste resultaat heeft geleid is er een aangepast ontwerp gemaakt. De bouwvergunning ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. De aanbestedingsprocedure is opgestart. Het voornemen is zo spoedig mogelijk met de bouw te beginnen. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2018 zal worden opgeleverd.

7100566 2014.013 Da Vinci Kagerstraat 7 uitbreiding
De renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw van het Da Vinci College aan de Kagerstraat 7 is in 2016 afgerond. Betalingen aan de bouwheer (het schoolbestuur) van een bouwproject vindt in termijnen plaats. De laatste betaling (termijn) door de gemeente aan het schoolbestuur, ter grootte van €107.000,--, zal worden verricht na ontvangst van de eindafrekening met bijbehorende kopiefacturen en de goedkeuring daarvan. De eindafrekening met het schoolbestuur vind per definitie plaats na oplevering en ingebruikneming van het object.

7100659 2014.008/009 Grond Kiljanpad 2
Nadat de aanbesteding in 2015 niet tot het gewenste resultaat heeft geleid is er een aangepast ontwerp gemaakt. De bouwvergunning ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. De aanbestedingsprocedure is opgestart. Het voornemen is zo spoedig mogelijk met de bouw te beginnen. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2018 zal worden opgeleverd.

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

7100006 Digitalisering extern depot archief­
Inspanningen ten behoeve van digitalisering hebben door de komst van twee grote nieuwe gemeenten - die voorrang kregen bij de digitale ontsluiting - enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit in 2017 wordt ingelopen en hierna het krediet kan worden afgesloten.

7100245 Muziekcentrum De Nobel
Technisch gezien bleken een aantal zaken na oplevering niet in orde. Deze laatste zaken moeten nog worden afgewikkeld. Op dit moment worden de resultaten van een nader onderzoek verwacht, waaruit naar verwachting nog een aantal (bouw) technische maatregelen getroffen zullen moeten worden. Het krediet voor de Nobel kan daarom nog niet afgesloten worden.

7100371 Verv. riolering sportaccommodaties­
Krediet is voor de vervanging en in stand houding van de riolering binnen de sportaccommodaties over de jaren 2013 -2016. Een gedeelte van deze werkzaamheden lopen door in 2017 ev.

7100405 Nieuwbouw huisvesting Jeugddorp­
De gebouwen Jeugddorp zijn in slechte staat. Het krediet nieuwbouw huisvesting jeugddorp is bedoeld om de gebouwen te vervangen of levensduurverlengend en duurzaam te renoveren. Ontwikkelingen op sportaccommodatie gebied vragen om een integrale aanpak van een dossier waar deze  gebouwen mede onderdeel van uitmaken. In samenspraak met de huidige gebruikers wordt gezocht naar een optimale tijdelijke voorziening zodat in 2017 aanvang kan worden gemaakt met dit werk.

7100576 machines sportbedrijf 2013-2014-2016/17
In 2016 is de inzet van materieel geanalyseerd en is de vervanging van bedrijfswagens meegenomen in de Europese aanbesteding voor de bedrijfswagens van Beheer. In 2017 wordt met de vervanging van het materieel gestart

7100625 Verbouwing archeologisch centrum Boisotkade­
Dit krediet is gekoppeld aan raadsbesluit RV13.0089 dat opdracht geeft om een vervangende publieksruimte te creëren. Dit traject is nog niet afgerond en dit krediet kan derhalve niet afgesloten worden.

7100632 LKH Publieksvoorzieningen­
Dit krediet is beschikbaar gesteld voor aanpassingen en verbeteringen aan de publieksvoorzieningen in de Lakenhal. Gezien de (vertraagde) renovatie en uitbreiding van het museum dient dit krediet beschikbaar te blijven voor de kosten die zullen volgen in 2017 (e.v.).

7100789 SGZ Trekkenwand­
Dit krediet is beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van de hijsinstallatie in de Stadsgehoorzaal. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels bijna afgerond. Omdat nog wel enkele kosten verwacht worden kan dit krediet nog niet worden afgesloten.

7101153 Toplaag kunstgras 2 korfbalvelden 2013­
Toplaag vervanging veld 2 en 3 worden gerealiseerd in 2017. De vervanging is uitgesteld omdat de velden nog voldeden aan de gestelde bespelingsnorm.

Algemene dekkingsmiddelen

7100268 SBL aanschaf beheer programmatuur ­
De inventarisatie van de benodigde beheer programmatuur heeft plaatsgevonden in 2016. Door de ontwikkelingen binnen het domein sport is er extra aandacht besteed om de behoefte goed in beeld te brengen. De implementatie zal plaatsvinden in 2017.

7100271 Aanleg autowasplaats SB ­
Het onderzoek naar de meest geschikte installatie voor de was/spoelplaats heeft langer geduurd dan verwacht waardoor de aanbesteding en realisatie nu in 2017 wordt uitgevoerd.

7100275 Vervanging toegangscontrole en tijdregistratie Stadhuis
Een interne risicoanalyse heeft aanleiding gegeven om in het stadhuis een project te starten om de beveiliging te verbeteren. Het gaat om het realiseren van een aantal quick wins door fysieke en organisatorisch maatregelen. De realisatie is gekoppeld aan het krediet 'pilot flexwerken', waardoor de start van dit project is verschoven naar 2017.

7100281 CENTRIC-systeem
Ook in 2017 doen zich nog aanvullende kosten voor. Zo moet, om aan de geldende standaard voor beveiligde berichtenuitwisseling te voldoen, het huidige beveiligingscertificaat van de GBA-mailbox worden vervangen. Tevens vindt in 2017 een upgrade plaats van het huidige Burgerzakensysteem.

7100286 Handterminals stadstoezicht
Dit krediet kan niet worden afgesloten. In de programmabegroting 2017-2020 (BW 16.0817 d.d. 27-9-2016) is aan dit bestaande krediet een bedrag van € 323.000 toegevoegd voor het jaar 2017 ten behoeve van de vervanging van handterminals. Het handterminal-contract met Sigmax is onlangs verlengd voor een jaar. Daarna kan het contract nog een jaar verlengd worden. De start van de aanbesteding is afhankelijk van een eventuele tweede verlenging. Als er niet nog met een jaar wordt verlengd, dan moet de gemeente uiterlijk in kwartaal 4 van 2017 starten met de voorbereiding van de aanbesteding.

7100289, 7101130 t/m 7101134 Wagenpark en vervanging veegmachines­
In 2015 is een analyse gemaakt van het volume voertuigen dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden van Beheer. Op basis van deze analyse is het vervangingsschema geoptimaliseerd. De Europese aanbesteding voor het vervangen van bedrijfswagens is eind 2016 afgerond. In 2017 wordt gestart met het vervangen van bedrijfswagens.

7100293 t/m 7100295 Kenauweg 
Door het onderzoek naar een mogelijke locatie voor een nieuwe Warmtekrachtcentrale voor de stadsverwarming waarbij de locatie Kenauweg een optie is moet de herinrichting van de Kenauweg worden herzien en aangepast.

7100319 Vervanging ondergrondse tank 
Op basis van de jaarlijkse inspectie en keuring wordt de noodzaak tot het vervangen van de tank bepaald. Wanneer de keuringsuitslag negatief is zal de tank direct moeten worden vervangen.

7100379 Vervanging tanks afgewerkte olie 
Op basis van de jaarlijkse inspectie en keuring wordt de noodzaak tot het vervangen van de tank bepaald. Wanneer de keuringsuitslag negatief is zal de tank direct moeten worden vervangen.