Ga naar boven

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doelen en prestaties bij 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Opstellen leefomgevingbeleid

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

4E1.3 Bebording en bewegwijzering

4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

Kleinschalige maatregelen in de wijk worden doorlopend uitgevoerd. In 2016 zijn diverse verkeersmaatregelen uitgevoerd zoals het duurzaam veilig (30km) inrichten van de Charley Tooropweg, aanleggen van drempels, een blindengeleidestrook in de Stationsweg, aanbrengen van schoolzone markeringen, verbetering bocht Herensingel – Lage Rijndijk etc. Op het gebied van gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid zijn onder andere dode hoek lessen op scholen en acties over verkeersveiligheid bij jongeren uitgevoerd. 

4E.1.3 Bebording en bewegwijzering

Niet alle gewenste ontwikkelingen zijn gerealiseerd. De koppeling van de Leidse verkeerslichten aan de regionale verkeerscentrale is wel voltooid. In de binnenstad, het stationsgebied en in het Bio Science Park is een nieuwe voetgangersbewegwijzering gerealiseerd. Er is verder gewerkt aan de engineering van de autobewegwijzering. In 2017 vindt de voorbereiding plaats voor de uitvoering van de andere maatregelen waarmee de doorstroming op het wegennet positief beïnvloed kan worden. Een plan van aanpak voor het verkeersmanagement zoals beschreven in de Mobiliteitsnota  wordt in 2017 opgesteld.

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit

Maatregelen voor duurzame mobiliteit zijn uitgevoerd, zoals het stimuleren van deelauto’s en elektrisch vervoer (laadpalen), de aanschaf van e-scooters voor het gemeentelijk wagenpark, het realiseren van elektrische oplaadpunten, het beschikbaar stellen van e-bikes voor dienstreizen. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een stedelijk distributiesysteem heeft nog niet plaatsgevonden en wordt in 2017 opgepakt. In 2016 zijn er 48 laadpalen (96 oplaadpunten) geplaatst en in gebruik genomen, dit brengt het totaal op 99 oplaadpalen met in totaal 191 oplaadpunten. In 2016 werd geconstateerd dat in een aantal gevallen auto’s zeer lang laadplekken bezet hielden zonder te laden. Om dit probleem te ondervangen wordt in 2017 een connectietarief ingevoerd, waardoor e-rijders worden gemotiveerd hun auto te verplaatsen wanneer deze vol is, zodat de laadpaal weer door andere e-rijders gebruikt kan worden. 

Effectindicatoren bij 4E Leefomgeving

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.a Aantal ziekenhuisongevallen*

19

13

109

< 25

Viastat

* Door de onder-registratie in 2010-2013 en de systeemverandering in de ongevallenregistratie zijn meerjarige trendanalyses voorlopig onbetrouwbaar. De gegevens over 2016 komen in april/mei 2017 ter beschikking.