Jaarstukken 2019

Rapportage interbestuurlijk toezicht

Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT)

In oktober 2012 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. De essentie hiervan is minder toezicht door het rijk, meer toezicht door de provincie en de gemeenteraad op de naleving van wet- en regelgeving.

De verantwoording van de gemeente begint bij de horizontale verantwoording van het college van B en W aan de gemeenteraad. De provincie zal het toezicht zo sober mogelijk houden en maakt jaarlijks een totaaloverzicht van alle gemeenten in de provincie. Als er aanleiding toe bestaat intervenieert de provincie bestuurlijk.

In Zuid Holland is aan de gemeenten een Bestuursovereenkomst voorgelegd, die ook de gemeente Leiden heeft getekend. Hiermee heeft het college ingestemd met de volgende procedure:

 • Jaarlijks een Rapportage interbestuurlijk toezicht opstellen volgens de structuur van Bijlage B van de Bestuursovereenkomst;
 • Deze met de reguliere planning- en controlcyclus door middel van de Jaarstukken aanbieden aan de gemeenteraad;
 • Deze jaarlijks uiterlijk 15 juli aanbieden aan de provincie (digitaal);
 • Eventuele tekortkomingen in de naleving van de wet- en regelgeving melden aan de gemeenteraad en toelichten in de Jaarstukken. Daarna stuurt.de de gemeente schriftelijk verslag aan de provincie.

De provincie is op dit moment het bevoegd gezag voor het toezicht op naleving van de wet- en regelgeving op de volgende domeinen:

 • Financiën;
 • Ruimtelijke ordening;
 • Omgevingsrecht;
 • Monumentenzorg;
 • Archief- en informatiebeheer;
 • Huisvesting vergunninghouders.

Domein

Rood/Oranje/Groen

Toelichting

Financiën

  

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

 

Reden voor de extra aandacht is dat het begrotingsjaar 2020 in de begroting 2020-2023 niet structureel sluitend is.
Bij ongewijzigd beleid zou dit leiden tot een niet structureel sluitende meerjarenraming.
Om dit voorkomen besteden we de komende jaren extra aandacht aan de realisatie van de taakstellingen.
Daarnaast gaan wij ook behoedzaam om met de verwachte structurele extra inkomsten uit het gemeentefonds. Over de begroting 2020 constateert de provincie dat de begroting voldoet aan de criteria voor repressief (regulier) toezicht.

Is er reden voor extra aandacht?

 Ja

Zie boven

Ruimtelijke ordening

  

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening)

 

De gemeente heeft voor het hele grondgebied bestemmingsplannen die vrijwel allemaal actueel zijn. Deze zijn conform provinciaal beleid vastgesteld

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Omgevingsrecht

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen

  

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

 

Het VTH beleidsplan was in 2019 nog steeds van kracht. De jaarrapportage en uitvoeringsprogramma zijn vastgesteld in het college op 19 februari en voor 1 april ter kennisname gestuurd naar de provincie. Aangezien de termijn voor vaststelling van het uitvoeringsplan (1 feb.) hiermee met 19 dagen is overschreden is de kleur oranje toegekend. Uiteraard is de inspanning er op gericht om de termijn van 1 februari te realiseren.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Monumentenzorg

  

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie m.b.t. de (rijks)monumenten

 •  

De gemeente Leiden heeft de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML).
De WML toetst bouwplannen aan het door de gemeenteraad vastgestelde welstands- en monumentenbeleid, en brengt aansluitend advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.
De WML bestaat uit door de Stichting Dorp, Stad en Land (DSL) voorgedragen leden. Elk commissielid bezit de kwalificaties voor de professionele advisering. Daarenboven bezit altijd tenminste één commissielid de kwalificaties voor de professionele monumentenadvisering. Dat laatste geldt overigens ook voor de vaste secretaris van de commissie.
De commissieleden nemen deel aan door DSL geregelde deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Archief- en informatiebeheer

  

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde

 

2019 was het jaar van overzicht, overgang en opruimen. Gemeenschappelijke Regelingen en verbonden partijen zijn in het vizier en ook is het applicatie- en informatielandschap in beeld gebracht. In 2020 zullen aan de hand van analyses beheerplannen worden opgesteld om de kwaliteit te verbeteren en te bewaken.
Door de verhuizing naar het Stadskantoor eind 2019 is het papieren archief nagenoeg geheel opgehaald en dit zal in 2020 bewerkt en dan vernietigd, overgebracht of uitgeplaatst worden. Projecten om de kwaliteit en de informatiehuishouding te verbeteren (het op orde brengen, vernietigen en beheren van digitale archieven), het ambtelijk vakmanschap te bevorderen en archieven te digitaliseren zijn in 2019 opgestart en gaan door in 2020.
Tevens is in 2019 gewerkt aan het opstellen van een regionale visie op archief- en informatiebeheer ter voorbereiding op het samengaan van de DIV-afdelingen van Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden eind 2020.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Huisvesting Vergunninghouders

  

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

 

Gevraagde informatie

Stand van zaken

Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar

achterstand = 22

Fase interventieladder op 1 januari

1: Signaleren (taakstelling niet volledig behaald)

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

43

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

35

Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar

achterstand = 30

Fase interventieladder op 1 juli

1: Signaleren (taakstelling niet volledig behaald)

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

43

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

63

Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar

achterstand = 10

Fase interventieladder op 31 december

2: informatie opvragen en valideren

 

Is er reden voor extra aandacht?

Nee