Ga naar boven

Rapportage interbestuurlijk toezicht

Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT), een nieuw onderdeel in de jaarstukken

In oktober 2012 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. De essentie hiervan is minder toezicht door het rijk, meer toezicht door de provincie en de gemeenteraad op de naleving van wet- en regelgeving.

De verantwoording van de gemeente begint bij de horizontale verantwoording van het college van B en W aan de gemeenteraad. De provincie zal het toezicht zo sober mogelijk houden en maakt jaarlijks een totaaloverzicht van alle gemeenten in de provincie. Als er aanleiding toe bestaat intervenieert de provincie bestuurlijk.

In Zuid Holland is aan de gemeenten een Bestuursovereenkomst voorgelegd, die ook de gemeente Leiden heeft getekend. Hiermee hebben we ingestemd met de volgende procedure:

 • Jaarlijks een Rapportage interbestuurlijk toezicht opstellen volgens de structuur van Bijlage B van de Bestuursovereenkomst;
 • Deze met de reguliere planning- en controlcyclus door middel van de Jaarstukken aanbieden aan de gemeenteraad;
 • Deze jaarlijks uiterlijk 15 juli aanbieden aan de provincie (digitaal);
 • Eventuele tekortkomingen in de naleving van de wet- en regelgeving melden aan de gemeenteraad en toelichten in de Jaarstukken. Daarna stuurt.de de gemeente schriftelijk verslag aan de provincie.

De provincie is op dit moment het bevoegd gezag voor het toezicht op naleving van de wet- en regelgeving op de volgende domeinen:

 • Financiën;
 • Ruimtelijke ordening *;
 • Omgevingsrecht;
 • Monumentenzorg;
 • Archief- en informatiebeheer *;
 • Huisvesting verblijfsgerechtigden bij de gemeente *.

Voor de met een * aangegeven domeinen kan ook worden volstaan met het aanleveren van een aantal vastgelegde gegevens in www.waarstaatjegemeente.nl.

Domein

Rood/Oranje/Groen

Toelichting

Financiën

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

 •  

Leiden heeft een begroting en meerjarenraming die structureel in evenwicht is. Mede hierdoor valt Leiden onder het repressief toezicht van GS.

Is er reden voor extra aandacht?

 Ja

Ja, vanaf 2022 vervalt de mogelijkheid om precariobelasting te heffen op ondergrondse leidingen voor water, gas, stadsverwarming en elektriciteit. Hierdoor valt een structurele inkomst weg. Bij de eerst volgende meejarenraming 2019-2022 moet Leiden aangeven hoe dit gecompenseerd gaat worden.

Ruimtelijke ordening

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte)

 •   

De gemeente heeft in 2017 vier voorontwerpbestemmingsplannen en tien ontwerpbestemmingsplannen opgesteld. Tevens zijn er zeven bestemmingsplannen door de gemeenteraad vastgesteld. Deze zijn conform de verordening Ruimte vastgesteld.
De gemeente heeft voor het hele grondgebied bestemmingsplannen die vrijwel allemaal actueel zijn.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Omgevingsrecht

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de
uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

Op 11 februari 2016 is het VTH-beleidsplan vastgesteld (periode 2016-2018). Het uitvoeringsprogramma Bouwtoezicht 2018, met evaluatie en jaarrapportage, is 20 februari 2018 vastgesteld.Hierin wordt ook vooruit gekeken.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Monumentenzorg

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie m.b.t. de (rijks)monumenten

 •  

geen

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Archief- en informatiebeheer

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

 •  

Er is een beter overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden, wat in 2018 nader zal worden uitgewerkt. Een groot deel van het papieren archief (5 km, waaronder dat van Werk en Inkomen) is geheel onder controle, voor de overige papieren archieven (naar schatting 2-3km) zijn voldoende middelen vrijgemaakt om dit in de periode 2018-2020 aan te pakken. Archiefruimten zijn, daar waar mogelijk, verbeterd en worden gedoogd t/m 2020. Voorbereidingen voor het (uit)plaatsen van de archieven in relatie tot nieuwe huisvesting vanaf 2019 zijn gaande.Veel reeds bestaande applicaties bevatten echter nog te vernietigen digitale informatie. Voor applicaties die nieuw worden aangeschaft, is wel borging dat deze voldoen aan de archiefeisen. Vanaf 2018 wordt kwaliteitsbewaking en regie rondom informatie- en archiefbeheer structureel en stap voor stap opgepakt.In het eerste kwartaal 2018 zal het rapport van de archiefinspectie 2016-2017 (Verslag over het archief- en informatiebeheer) worden toegezonden.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Huisvesting Vergunninghouders

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

 •  

Gevraagde informatie

Stand van zaken

Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar

+12

Fase interventieladder op 1 januari

0 taakstelling behaald

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

93

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

90

Voorsprong per 1 juli van het verantwoordingsjaar

+9

Fase interventieladder op 1 juli

0 taakstelling behaald

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

71

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

68

Voorsprong per 31 december van het verantwoordingsjaar

+6

Fase interventieladder op 31 december

0 taakstelling behaald

 

Is er reden voor extra aandacht?

Nee