Ga naar boven

Programmabudget

Werk en inkomen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Arbeidsparticipatie

Lasten

51.513

42.088

-1.480

40.608

37.070

3.539

Baten

-25.581

-23.554

7.551

-16.003

-13.982

-2.021

Saldo

25.931

18.534

6.071

24.605

23.088

1.518

Maatsch. participatie en onderst. minima

Lasten

9.950

8.605

2.425

11.030

11.282

-252

Baten

-300

-272

-345

-617

-673

56

Saldo

9.650

8.333

2.080

10.413

10.608

-195

Inkomensvoorzieningen

Lasten

63.295

55.478

5.628

61.107

61.282

-175

Baten

-49.877

-48.716

-3.618

-52.334

-51.954

-380

Saldo

13.418

6.762

2.011

8.773

9.328

-555

Schuldhulpverlening

Lasten

2.549

1.372

282

1.655

1.590

65

Baten

-342

-369

-124

-493

-438

-55

Saldo

2.207

1.003

158

1.161

1.152

9

Programma

Lasten

127.307

107.544

6.856

114.400

111.223

3.176

Baten

-76.101

-72.911

3.464

-69.447

-67.047

-2.400

Saldo van baten en lasten

51.206

34.633

10.320

44.953

44.177

777

Reserves

Toevoeging

1.471

439

1.185

1.624

1.865

-241

Onttrekking

-1.858

-327

-1.554

-1.881

-1.465

-416

Mutaties reserves

-387

112

-369

-257

400

-657

Resultaat

50.819

34.744

9.952

44.696

44.576

120

Reserves programma 10
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

DZB Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

699

0

0

0

241

-241

Onttrekking

-1.577

-109

-795

-904

-795

-109

Saldo

-879

-109

-795

-904

-554

-350

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

Toevoeging

397

439

1.185

1.624

1.624

0

Onttrekking

-148

0

-524

-524

-481

-43

Saldo

249

439

661

1.100

1.143

-43

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-132

-143

0

-143

-131

-12

Saldo

-132

-143

0

-143

-131

-12

Reserve zachte landing 3D's P10

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-75

-175

-250

-24

-226

Saldo

0

-75

-175

-250

-24

-226

Reserve flankerend beleid P10

Toevoeging

75

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

75

0

0

0

0

0

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

300

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-60

-60

-34

-26

Saldo

300

0

-60

-60

-34

-26

Totaal

Toevoeging

1.471

439

1.185

1.624

1.865

-241

Onttrekking

-1.858

-327

-1.554

-1.881

-1.465

-416

Reserves programma 10

-387

112

-369

-257

400

-657

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Arbeidsparticipatie
Het project JAS heeft meer budget gekregen in 2017 doordat er meer incidentele rijksmiddelen, via de algemene uitkering, zijn ontvangen. Oorzaak was dat er ook in 2017 meer statushouders zijn gehuisvest dan verwacht. Daardoor neemt ook het aantal deelnemers aan het 2-jarige project JAS toe, wat in 2018 en 2019 tot extra kosten zal leiden. Het extra budget, grotendeels bedoeld ter dekking van de kosten in 2018 en in mindere mate 2019, heeft in 2017 geleid tot een voordeel van € 670.000. Op de balans stonden nog middelen voor het project 'van uitkering naar school'. Dit project is al afgerond en daardoor viel het bedrag vrij en zorgt voor een niet-geraamde bate van € 156.200. De rijksuitkering volwasseneneducatie 2017 is volledig besteed in 2017. In de begroting was er rekening mee gehouden dat er nog meer zou worden besteed en werd € 172.000 extra geraamd in de decemberwijziging , gedekt uit niet-bestede middelen uit voorgaande jaren. Dat is uiteindelijk niet nodig gebleken waardoor er op de lasten een voordeel is ontstaan van € 172.000 en op de baten een nadeel van € 172.000. Werk en Inkomen heeft subsidies (Visie-R en Jobhulpmaatje) namens DZB verstrekt en vervolgens bij DZB in rekening gebracht. Dat heeft geleid tot een voordeel op de baten van € 70.000.


DZB
Bij de arbeidsparticipatie ontstaat bij de lasten een voordeel van € 2.729.000 en bij de baten een nadeel van
€ 2.087.000. Beide resultaten ontstaan voor het overgrote deel doordat in de begroting baten van de afdeling Catering als externe inkomsten zijn aangemerkt en bij de realisatie hiervan als interne leveringen/ inkomsten. Deze laatste inkomsten worden vanaf 2017 door de BBV/overhead-regels verwerkt als negatieve post aan de lastenkant. Betreffende inkomsten belopen een bedrag van € 1.752.000 en zijn dus abusievelijk afwijkend verantwoord. Het andere deel van het voordeel aan de lastenkant € 977.000 (=€ 2.729.000-/- € 1.752.000) ontstaat voor het overgrote deel uit lagere loonkosten P-wetters door het achterblijven van de instroom.

Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft geleid tot een nadeel van € 142.000. De verwachting dat door de aantrekkende economie er minder mensen een beroep zouden doen op kwijtschelding is niet uitgekomen. In 2017 is via de 1e en 2e bestuursrapportage in totaal € 1,5 miljoen toegevoegd aan het budget vanwege de extra verstrekkingen minimabeleid en bijzondere bijstand. Het afhandelen van extra aanvragen heeft geleid tot € 86.000 extra uitvoeringskosten. Daarnaast heeft een licht hoger gebruik van de sociaal-medische kinderopvang geleid tot € 26.000 extra kosten.

Inkomensvoorziening
De inkomsten uit de inter-temporele regeling zijn € 298.000 lager. Dit werd pas bekend in december. Deze SZW-regeling was ter compensatie van de extra bijstandskosten voor statushouders. In het rijksbudget 2017 (T-2 systematiek) was namelijk onvoldoende rekening gehouden met de extra instroom van statushouders in 2016. De kosten van de BBZ (bijstand voor zelfstandigen) kunnen grotendeels worden gedeclareerd bij het Rijk. Doordat de kosten € 110.000 lager zijn dan geraamd, kan er ook € 110.000 minder gedeclareerd worden. Herberekeningen van eerder verstrekte loonkostensubsidies en laat ingediende declaraties van loonkostensub-sidies, soms met een ingangsdatum in 2016, in de periode september t/m november hebben geleid tot een incidenteel nadeel van € 249.000.

Het rijksbudget (BUIG) 2017 bedraagt € 46,5 miljoen. De kosten van bijstandsuitkeringen minus opbrengsten uit terugvordering in 2017 zijn € 51,4 miljoen. Het tekort ten opzichte van het rijksbudget bedraagt € 4,9 miljoen. Door het tekort komt Leiden in aanmerking voor een vangnet-uitkering van het Rijk van € 1,25 miljoen over 2017.

Schuldhulpverlening
Er zijn geen relevante afwijkingen in 2017.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Bedrijfsreserve DZB Leiden
Aan de Bedrijfsreserve DZB is een bedrag toegevoegd ad € 240.886 doordat over 2017 een voordelig rekening resultaat is gerealiseerd en het plafondbedrag van de bedrijfsreserve nog niet is bereikt. Na deze storting is het plafondbedrag bereikt, waardoor van het voordelig rekening resultaat € 92.455 niet is gestort. Daarnaast is
€ 109.000 minder onttrokken i.v.m. lagere kosten van het project Leidse Kracht. Hiervoor is binnen de bedrijfsreserve een afzonderlijk budget gereserveerd.

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW/DZB
Er zijn minder frictiekosten in 2017 dan geraamd. De onttrekking is daardoor € 42.753 lager.

Reserve frictiekosten ID/WIW
De frictiekosten WIW zijn € 11.611 lager uitgevallen en daardoor is € 11.611 minder onttrokken.

Reserve Fonds Debt? to no Debt
De deelnemers aan de pilot zijn gespreid over het jaar gestart en daardoor zijn de opstartkosten € 26.000 lager uitgevallen in 2017. Daardoor is de onttrekking aan de reserve ook € 26.000 lager.

Reserve zachte landing 3D
De kosten konden grotendeels uit het reguliere budget worden betaald, waardoor er € 225.985 minder onttrokken is.

Investeringen

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31-12-2017 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan 3 jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2017
Niet van toepassing.