Ga naar boven

Programmabudget

Werk en inkomen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Arbeidsparticipatie

Lasten

37.070

35.851

4.604

40.456

39.224

1.231

Baten

-13.982

-13.719

-610

-14.329

-14.599

270

Saldo

23.088

22.132

3.995

26.127

24.626

1.501

Maatsch. participatie en onderst. minima

Lasten

11.282

10.902

651

11.553

11.512

41

Baten

-673

-338

-344

-681

-649

-32

Saldo

10.608

10.564

308

10.872

10.863

9

Inkomensvoorzieningen

Lasten

61.282

58.053

-525

57.528

57.538

-10

Baten

-51.954

-50.040

-1.204

-51.244

-51.460

216

Saldo

9.328

8.013

-1.729

6.284

6.078

206

Schuldhulpverlening

Lasten

1.590

2.502

-460

2.042

1.956

85

Baten

-438

-555

163

-392

-406

14

Saldo

1.152

1.946

-297

1.650

1.550

100

Programma

Lasten

111.223

107.308

4.271

111.579

110.231

1.348

Baten

-67.047

-64.653

-1.994

-66.646

-67.114

468

Saldo van baten en lasten

44.177

42.655

2.277

44.933

43.117

1.816

Reserves

Toevoeging

1.865

0

4.817

4.817

7.143

-2.325

Onttrekking

-1.465

-1.008

-2.043

-3.051

-3.282

231

Mutaties reserves

400

-1.008

2.774

1.766

3.860

-2.094

Resultaat

44.576

41.647

5.051

46.699

46.977

-278

Reserves programma 10
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

DZB Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

241

0

0

0

141

-141

Onttrekking

-795

-459

459

0

-293

293

Saldo

-554

-459

459

0

-152

152

DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

Toevoeging

1.624

0

0

0

0

0

Onttrekking

-481

-424

-4

-428

-398

-30

Saldo

1.143

-424

-4

-428

-398

-30

DZB Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-131

-125

0

-125

-92

-33

Saldo

-131

-125

0

-125

-92

-33

Reserve Sociaal Domeins P10

Toevoeging

0

0

4.817

4.817

7.002

-2.184

Onttrekking

-24

0

-2.494

-2.494

-2.495

1

Saldo

-24

0

2.323

2.323

4.507

-2.183

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-34

0

-4

-4

-4

0

Saldo

-34

0

-4

-4

-4

0

Totaal

Toevoeging

1.865

0

4.817

4.817

7.143

-2.325

Onttrekking

-1.465

-1.008

-2.043

-3.051

-3.282

231

Reserves programma 10

400

-1.008

2.774

1.766

3.860

-2.094

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Arbeidsparticipatie
Medio november is een eindbeschikking ontvangen van het ESF project Actieve inclusie Holland Rijnland gemeenten , waardoor de eerder ontvangen subsidie (€ 1.469.000) volledig kon vrijvallen van de balans ten gunste van de exploitatie. Het was te laat om het nog op te nemen in de decemberwijziging. De eindbeschikking werd begin 2019 verwacht.
Begin 2018 zijn de projecten JA, JAS, JA+, JA SI en AMIF begroot op basis van de beschikbare middelen. Doordat er relatief meer rijksmiddelen beschikbaar waren, is er een onderschrijding ontstaan van € 360.000.
Het Leids participatiebudget wordt normaliter ingezet voor de kosten van de diverse re-integratieprojecten inclusief extra inzet van re-integratiemedewerkers. Doordat er in 2018 meer ESF-budget beschikbaar is gekomen dan verwacht, is het Leids participatiebudget minder ingezet. Daardoor is een voordeel ontstaan van € 153.000. Doordat er gedurende het jaar meer deelnemers uit Holland Rijnland aan volwasseneneducatie hebben deelgenomen dan verwacht zijn extra kosten ontstaan. De extra kosten (€ 73.000) zijn gedekt door het inzetten van opgespaarde rijksmiddelen volwasseneneducatie uit voorgaande jaren (€ 73.000). |
Op de regionale pilot Arbeidsparticipatie, in het kader van de subsidie Impulsregeling GGZ, is een onderschrijding ontstaan van € 49.000. Leiden heeft voor de pilot € 90.000 ontvangen van het Rijk. De kosten zullen doorlopen in 2019.
Het voordeel op dit beleidsterrein is verrekend met de reserve sociaal domein.

Arbeidsparticipatie DZB
Op de lasten een voordeel van € 785.000 en aan de baten een nadeel van € 1.216.000. Het merendeel van beide resultaten ontstaan binnen WSW/Leerwerkbedrijf. Aan de lastenkant ontstaat het voordeel onder meer doordat meer mensen met een WSW indicatie zijn uitgestroomd dan was voorzien. Daarnaast zijn er minder mensen werkzaam bij het Leerwerkbedrijf in het kader van Nieuw Beschut en Diensten. Deze effecten leiden tot lagere loonkosten. Door de lagere aantallen Nieuw Beschut en Diensten ontvangt het Leerwerkbedrijf een lagere bijdrage. Tevens vallen de baten uit opdrachten lager uit, mede veroorzaakt door de lagere gemiddelde bezetting bij de WSW, Nieuw Beschut en Diensten. Per saldo is er een tekort van € 431.000. De verwachting was dat de DZB conform begroting zou uitkomen. Daarom is bij de decemberwijziging een voordeel van € 122.000 op de Integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel WSW, direct ten gunste van de reserve sociaal domein gebracht in plaats van toe te voegen aan de DZB-begroting. Wanneer dit wel was toegevoegd aan de DZB-begroting, dan was er een nadeel ontstaan van € 309.000 op dit beleidsterrein. De overhead van DZB wordt verantwoord op het programma Overhead. Daar is een voordeel ontstaan van € 420.000. In totaal is de DZB binnen de financiële kaders gebleven in 2018 en ligt daarmee op koers.

Lasten

JA/JAS/JA+/SI/AMIF

360

Leids p-budget

153

Volwasseneneducatie

-73

Pilot arbeidsparticipatie GGZ

49

Diverse kleinere posten

-43

DZB

785

Totaal afwijking lasten

1.231

Baten

ESF-project

1.469

Volwasseneneducatie

73

Diverse kleinere posten

-56

DZB

-1.216

Totaal afwijking baten

270

Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is een nadeel ontstaan van € 71.000.
Op het reguliere budget bijzondere bijstand/minimabeleid is een voordeel ontstaan van € 129.000 op de lasten en een nadeel van € 18.000 op inkomsten leenbijstand. Met name in de maanden oktober en november zijn de kosten bijzondere bijstand lager uitgevallen. Het voordelig van per saldo € 111.000 is verrekend met de reserve sociaal domein.

Inkomensvoorziening
Het voordeel op de baten van € 202.000 wordt verklaard door hogere inkomsten uit bijstandsvorderingen.

Schuldhulpverlening
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Bedrijfsreserve DZB Leiden
Deze reserve heeft een egalisatiefunctie. Conform de financiële verordening is de mutatie naar aanleiding van het rekeningsresultaat 2018 al verwerkt in deze reserve. Het resultaat maakt zodoende geen onderdeel uit van het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. De middelen voor het project Leidse Kracht, project om mensen direct aan het werk te helpen, zijn geoormerkt binnen de bedrijfsreserve. Er was geen onttrekking begroot. De kosten Leidse Kracht zijn € 293.000 en daarom heeft er een onttrekking van € 293.000 plaatsgevonden. Conform bestaande afspraken wordt het voordelige DZB-resultaat toegevoegd aan de bedrijfsreserve totdat het maximum is bereikt. Door de storting van € 141.000 is dat maximum bereikt.

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW
De onttrekking is € 30.000 lager uitgevallen doordat het tekort als gevolg van de rijksbezuinigingen iets lager is uitgevallen.

Reserve frictiekosten ID/WIW
De afbouw van de WIW gaat sneller dan geraamd en daardoor is € 33.000 minder onttrokken.

Reserve Sociaal domein
Het resultaat op de beleidsterreinen Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke participatie (behoudens Kwijtscheldingen) en Schuldverlening wordt direct verrekend met de reserve sociaal domein. Er is € 2,2 miljoen meer gestort dan geraamd. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de voordelen die op het beleidsterrein Arbeidsparticipatie zijn genoemd: vrijval ESF-subsidie (€ 1.469.000), onderschrijding op JA/JAS/JA+/JA SI/AMIF-projecten (€ 360.000) en op het Leids participatiebudget (€ 153.000). Daarnaast was er een onderschrijding op het reguliere Minimabeleid (€ 111.000), Schuldhulpverlening (€ 99.000), een nadeel van per saldo € 70.000 op een aantal kleinere posten en het resultaat van DZB van per saldo € 78.000. Doordat de bedrijfsreserve DZB gemaximaliseerd is op 10% van de totaal gerealiseerde lasten en het plafond was bereikt , is de € 78.000 toegevoegd aan de reserve sociaal domein.

Investeringen

Onderschrijdingen op investeringskredieten
Voor het doen van investeringen is een jaarlijks budget geraamd dat bij aanvang van het begrotingsjaar door DZB wordt bestemd op basis van verwachtingen. Voordat in de loop van het jaar de betreffende investering wordt gedaan vindt een definitieve beoordeling plaats over de noodzaak hiervan. Mede i.v.m. de verwachtte ontwikkelingen die mogelijk leiden tot een krimp van de populatie, wordt binnen het Leerwerkbedrijf een terughoudend beleid gevoerd bij het doen van investeringen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een vervanging voor zover dat mogelijk is door geschoven naar een volgend begrotingsjaar.

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31-12-2018 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan 3 jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018
Niet van toepassing.