Ga naar boven

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doelen en prestaties bij 10C Inkomensvoorzieningen

Doel

Prestatie

10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet Ioaw, Ioaz, Bbz inkomensvoorzieningen

10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal

Toelichting bij de prestatieverantwoording:


10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal
De extra inspanningen op terugvordering en verhaal hebben geen extra resultaat opgeleverd. De groep zogeheten rode debiteuren (onvindbaar) is niet verminderd, waardoor er niet tot een aflossingsregeling gekomen kan worden. Eerder heeft ook een landelijk incassobureau, Cannock Chase, getracht deze groep debiteuren te verminderen maar is daarin niet succesvol geweest. Daarnaast is er geen afloscapaciteit van kostendelers, zodat op vorderingen van die groep geen aflossing plaatsvindt.
Deze factoren beinvloeden de incassoquote. De raad heeft de incassoquote verlaagd van 22% naar 15%. De realisatiewaarde is 14% waarmee de, door de raad gestelde, norm bijna is gehaald.

Effectindicatoren bij 10C Inkomensvoorzieningen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.a Personen met een bijstanduitkering, aantal per 1.000 inwoners

-

43,3

44,4

45,4**

44,0

CBS (via wsjg-BBV)*

10C1.b Percentage ontvangen bedrag van het totaalsaldo vorderingen (incassoquote)

15%

14%

12%

14%

15%

W&I

10C1.c Percentage personen met schuld, inclusief fraude, met wie nog geen afspraak tot aflossing is gemaakt

24%

16,5%

21%

17,8%

16%

W&I

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.
**Vorig jaar werd deze indicator gemeten per 10.000 inwoners en nu per 1.000. Daarom zijn de realisatie- en streefwaarden een factor 10 lager dan in de Programmabegroting 2017. De waarde van 2017 is een voorlopig cijfer gebaseerd op het eerste half jaar.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.