Ga naar boven

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doelen en prestaties bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel

Prestatie

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal medische Indicatie

10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

10B2.5 Subsidies minimabeleid

Toelichting bij de prestatieverantwoording:


10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen
Het budget voor de declaratieregeling is niet toereikend voor het aantal mensen dat de declaratieregeling aanvraagt. Klanten zijn inmiddels beter geïnformeerd over de kosten die te declareren zijn. Hierdoor benutten klanten in 2017 een groter deel van hun totaal te declareren bedrag (€ 210,-) dan in 2016.Er wordt een onderzoek uitgevoerd worden naar de effectiviteit en toekomstbestendigheid van het armoede- en minimabeleid. De Wethouder heeft de Raadscommissie hierover geïnformeerd.

Effectindicatoren bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.a Percentage kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen

7,96%

8,28%

-

6,4%

-

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel* (wsjg-BBV)

10B2.a Aantal verstrekte tegemoetkomingen op grond van de declaratieregeling **

4.996

6.214

10.126**

7.681***

4.000

W&I

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.
** De tegemoetkomingen gaan over toekenning van minimabeleid; bij een huishouden van meerdere personen, bv een gezin met 3 kinderen is er maar 1 tegemoetkoming (de toekenning van de declaratieregeling van het totale gezin) maar kunnen er vervolgens 15 declaraties door het gezin zijn gedaan. Daarnaast zitten in dit aantal (de 10.126) ook de aanmeldingen in het kader van het jeugdsport/en -cultuurfonds en de declaraties voor de regeling schoolbijdragen.
*** Dit is inclusief 357 aanmeldingen voor het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.