Ga naar boven

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doelen en prestaties bij 10A Arbeidsparticipatie

Doel

Prestatie

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk


10A1.1 Inzetten re-integratie en participatievoorzieningen

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie

10A1.3 Inzetten project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

10A2.2 Inzetten beschut werk

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

Toelichting bij de prestatieverantwoording:


10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie
2015 was het laatste jaar van de afbouw van de gedwongen winkelnering bij de roc’s. Voor de eind 2016 na een aanbesteding gecontracteerde taalaanbieders was 2017 een opstartjaar. De overgang naar een geheel nieuwe infrastructuur is afgerond. Het gesubsidieerde educatieaanbod in Leiden is nu verdeeld over NL Educatie (private aanbieder), JA+ en BplusC (Taalhuis).

10A1.3 Inzetten project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)
In 2017 heeft Project JA 506 jongeren begeleid. 199 jongeren zijn uitgestroomd waarvan 73 naar werk, 26 naar een opleiding en 100 vanwege andere redenen (o.a. verhuizing, inkomen partner, aangaan relatie etc.).
211 personen hebben deelgenomen aan de educatieprogramma’s van JA+. Daarvan zijn er 17 uitgestroomd naar werk.
Project JAS (statushouders) had sinds de start 530 deelnemers uit Leiden en de regio. Op 31 december 2017 waren er 328 deelnemers uit Leiden.

10A2.2 Inzetten beschut werk
In 2017 waren er 11 personen met de indicatie Beschut werk via de Stichting Participatiewerk Regio Leiden, bij DZB aan het werk. Het rijk geeft voor Leiden een ruimte van 26 personen aan. In principe krijgt elke burger met de indicatie Beschut Werk een baan aangeboden, tot de door het Rijk vastgestelde formatieve ruimte is gevuld. De indicatie Beschut Werk, onderdeel van de Participatiewet, wordt sinds 2015 afgegeven door de UWV voor mensen die alleen kunnen werken met aanpassingen en begeleiding die een reguliere werkgever niet kan bieden. De gemeente Leiden heeft geen invloed op de indicatiestelling door het UWV.

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie
Het lukt nog steeds goed om Garantiebanen te creëren bij reguliere bedrijven. Voor de Banenafspraak zijn 106 plaatsingen gerealiseerd, waar er 120 waren geprognosticeerd. Er zijn 8 plaatsingen die al 2 jaar of langer duren. Streefgetal was 20.


Verbonden partijen

De onderstaande Verbonden Partijen leveren een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf Verbonden Partijen.

Stichting Participatiewerk Regio Leiden
Deze stichting is opgericht zodat medewerkers die (na afschaffing van de WSW) aangewezen zijn op Beschut Werk, werken in DZB-Diensten of gedetacheerd zijn bij reguliere bedrijven voor maximaal 23 maanden, door middel van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket aan het werk kunnen, zonder ambtenaar te worden.

DZB Partycatering BV
De BV had ten doel om cateringsactiviteiten uit te voeren in nauwe samenwerking met DZB. In 2017 zijn de cateringsactiviteiten gestopt. De BV blijft bestaan als lege BV. Er zijn nog een klein aantal arbeidscontracten in de BV, die in 2018 afgewikkeld worden. Naar verwachting wordt de BV in 2019 opgeheven.

Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA
Kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door DZB.

Effectindicatoren bij 10A Arbeidsparticipatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.a Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potientiele beroepsbevolking)

67%

67%

66%

-

68%

CBS*(wsjg-BBV)

10A1.b Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

770

767

773

802

700

LISA*(wsjg-BBV)

10A1.c Werkloze jongeren, percentage 16- tot en met 22-jarigen

0,94%

1,00%

-

-

0,65%

Verwey Jonker Instituut/Kinderen in Tel* (wsjg-BBV)

Doel 10A2 Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.a Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

-

22

17

20**

22

CBS* (wsjg-BBV)

10A2.b Aantal Leidse SE's***

702

680

643

601

610

DZB

10A2.c Aantal (nieuw) beschut werk

-

2

7

11

30

DZB

10A2.d Aantal loonkostensubsidie banenafspraak (via DZB)

-

25,5

85

106****

120

DZB

10A2.e Aantal loonkostensubsidie banenafspraak, langer dan twee jaar (via DZB)

nvt

nvt

nvt

nvt

-

DZB

10A2.f Aantal opstapsubsidies eerste jaar

-

60

51

49

60

DZB

10A2.g Aantal opstapsubsidies tweede jaar*****

-

-

-

22

40

DZB

* Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Bij 10A zijn er vier opgenomen, te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat. Dat maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk.
** De waarde voor 2017 is een voorlopig cijfer gebaseerd op het eerste half jaar.
*** SE=standaardeenheid (vgl. fte). Aantal correspondeert met de hoogte van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.
Er zijn 601 SE. Leiden ontvangt voor 854 SE subsidie (alle WSW-medewerkers ongeacht de woonplaats).
****106 personen in een garantiebaan, waarvan 80 met loonkostensubsidie.
***** Vanaf 2018 is er op grond van de afspraken in het Werkbedrijf geen tweede jaar opstapsubsidie meer.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.