Ga naar boven

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doelen en prestaties bij 10A Arbeidsparticipatie

Doel

Prestatie

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk


10A1.1 Inzetten re-integratie en participatievoorzieningen

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie

10A1.3 Inzetten project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

10A2.2 Inzetten beschut werk

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

Effectindicatoren bij 10A Arbeidsparticipatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.a Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potientiele beroepsbevolking)

67%

66%

67%

-

70%

CBS (wsjg-BBV)

10A1.b Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

767

773

802

799

790

LISA (wsjg-BBV)

10A1.c Werkloze jongeren, percentage 16- tot en met 22-jarigen

1,00%

-*

-*

-*

0,60%

Verwey Jonker Instituut/Kinderen in Tel (wsjg-BBV)

Doel 10A2 Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.a Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

22

17

20

20

22

CBS (wsjg-BBV)

10A2.b Aantal Leidse SE's**

680

643

601

798

802

DZB

10A2.c Aantal (nieuw) beschut werk***

2

7

11

15

46

DZB

10A2.d Aantal loonkostensubsidie banenafspraak (via DZB) ****

25,5

85

106

93

120

DZB

10A2.e Aantal loonkostensubsidie banenafspraak, langer dan twee jaar (via DZB)

-

-

-

-

-

DZB

10A2.f Aantal opstapsubsidies eerste jaar *****

60

51

49

40

60

DZB

* Deze landelijk verplichte BBV-indicator komt te vervallen.
** Standaardeenheid (SE). Een standaardeenheid is een eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats voor een werkweek van 36 uur voor een werknemer die is ingedeeld in de arbeidshancicap categorie matig. Gemiddelde bezetting 798,25. Omdat hier alleen maar sprake is van (autonome) uitstroom en er geen invloed meer is op instroom, kan op deze effectindicator niet gestuurd worden.
*** DZB heeft voldoende werkplekken om het streefaantal Beschut Werk te realiseren. Iedereen met een indicatie voor Beschut Werk is aan passend werk geholpen. Het aantal geïndiceerden door het UWV blijft achter bij de verwachtingen.
**** Deze loonkostensubsidie betreft Leidse burgers. Er is minder vaak loonkostensubsidie ingezet dan begroot.
***** Er hoefde minder vaak opstapsubsidie te worden ingezet dan begroot.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.