Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2017

Het jaar 2017 laat wederom teruglopende criminaliteitscijfers zien. In de politie-eenheid Den Haag en in Leiden is sprake van een daling van 11 % t.o.v. van 2016. De cijfers nemen af sinds 2007 en zijn sindsdien gedaald met ongeveer 1/3. Dat is goed nieuws.

Andere maatschappelijke vraagstukken op het beleidsterrein van veiligheid vragen echter steeds meer onze aandacht. Landelijk is er veel aandacht voor het aanpakken van cybercrime en ondermijning. Deze laatste heeft ook een duidelijke lokale component en kan alleen maar succesvol zijn als dit integraal wordt aangepakt door alle betrokken (overheids)instanties waardoor strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen in één aanpak kunnen worden gecombineerd. In 2017 zijn wij, samen met onze partners, gestart met deze werkwijze.

Daarnaast wordt steeds vaker er een beroep gedaan op onze rol als regisseur in de aanpak van casuïstiek op vlak van geradicaliseerde personen en personen met verward gedrag. We zien vooral een toename van het aantal personen met verward gedrag in de thuisomgeving, die overlastgevende en gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Hiervoor is meer afstemming met partners nodig en er worden meer bestuurlijke maatregelen opgelegd. Dit terrein, zoals gedragsaanwijzing, is nog vrij nieuw en vraagt om studie. De regie op de aanpak van deze personen vraagt dan ook veel meer inzet dan vooraf was verwacht.

In 2017 heeft handhaving verder ingezet op de invoering van informatiegestuurd handhaven, resultaatgerichte sturing en het verbeteren van de samenwerking met de ketenpartners. De CleanSweeps, die op aangeven van de wijkboa’s worden uitgevoerd met ketenpartners en met de stad, hebben een positief effect gehad op de leefbaarheid in de aangepakte gebieden. Het team heeft de sturingslijn op orde (operationeel managers, senior- boa’s, taakaccenthouders), er zijn een aantal extra boa’s aangenomen en het eerste resultaatgerichte uitvoeringsprogramma voor 2018 is een feit geworden. 

In 2017 is in samenwerking met de andere gemeenten gewerkt aan het opzetten van de intergemeentelijke crisisorganisatie Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL). Onder deze naam hebben de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Leiden per 2 januari 2018 één gemeenschappelijke crisisorganisatie.