Ga naar boven

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Doelen en prestaties bij 5C Openbaar groen

Doel

Prestatie

5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde openbaar groen

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

5C2.2 Opvang zwerfdieren

5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5C2.5 Aanleggen Singelpark

Prestatie 5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen

Sinds 2013 wordt naar aanleiding van de nota versterken en verbinden van groen gewerkt aan het uitvoeringsplan groene hoofdstructuur. Vooruitlopend op de vaststelling is extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van diverse deelprojecten van de groene hoofdstructuur (150.000,- per jaar). Er is een aantal kleinschalige groene reconstructies uitgevoerd, met de planvorming van de herinrichting van de Korte Vlietzone is gestart. In het kader van het verbeterplan bomen zijn alle individueel beheerde bomen geïnventariseerd. Hierbij is onderzocht welke bomen in aanmerking komen voor plaatsing op de groene kaart van Leiden. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn taken en verantwoordelijkheden geëvalueerd en is o.a. gewerkt aan een aanpassing van de Nadere regels uitvoering bomenverordening Leiden. Voor drie ontwikkelprojecten, te weten de woontoren Haagse Schouwweg, de Kopermolen en de Vlietzone is gewerkt aan het opstellen van een groenparagraaf bij de opdrachtomschrijving.

Prestatie 5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

Het Van der Werfpark is vertraagd door een meer uitgebreide participatie met de buurt. Vanwege de reconstructie van de Garenmarkt wordt het project in twee fasen uitgevoerd. De reconstructie van de Bernardkade wordt geïntegreerd met het Sponge project in Leiden Noord en is nog niet uitgevoerd. De planvorming voor de Korte Vlietzone is in gang gezet. De herinrichting van het Morspark was vrijwel afgerond, er wordt nog gewerkt aan een beheerplan. Het project Rhijnhof is afgerond.

Prestatie 5C1.3 Beheren openbaar groen

Het groenbeheer is conform beheerplan uitgevoerd. Vanwege een heftige storm is het budget bomen overschreden. Het invoeren van het sinusbeheer bij bermen is goed gelukt. De uitvoering is met de aannemer en directievoerder geëvalueerd en zal de komende jaren een vervolg krijgen.

Prestatie 5C1.4 Behandelen kapvergunningen

Bomen in Leiden worden beter beschermd door de in 2016 vastgestelde bomenverordening Leiden. De verordening is geïmplementeerd binnen het ‘verbeterplan bomen’ en bomen hebben binnen en buiten de gemeentelijke organisatie meer aandacht gekregen. Resultaat is dat bomen op verschillende manieren beter worden beschermd. De 47.000 bomen in de openbare ruimte zijn geïnventariseerd en gevalideerd op basis van aangescherpte selectiecriteria voor plaatsing op de Groene Kaart. Hiermee is de basisinformatie rondom bomen aangevuld en zullen meer solitaire bomen worden beschermd op de Groene Kaart. De aangescherpte selectiecriteria zijn verwerkt in de Nadere Regels behorend bij de verordening en zijn door het college vastgesteld. In een leantraject zijn de interne werkprocessen beter op elkaar afgestemd, waardoor kapaanvragen eenduidiger en sneller kunnen worden beoordeeld. De processen rondom noodkap en het financieel beheer van het Bomenfonds zijn eveneens uitgewerkt en getoetst. In het bomenspreekuur wordt eerder aandacht besteed aan bomen in projecten, waardoor deze integraal onderdeel zijn van ruimtelijke ontwikkelingen. De voor een kapvergunning vereiste onderzoeken zijn verwerkt in het productenboek, het bomenproces is opgenomen in het OIB proces (ontwikkelen, inrichten en beheren) en de Tacor (ambtelijke adviescommissie openbare ruimte) neemt de bomen integraal mee in haar adviezen. Hierdoor wordt de onderbouwing van kapaanvragen eenduidiger opgebouwd. De externe communicatie over bomen is tenslotte beter afgestemd op de bomenverordening 2015 en heeft een prominente plek gekregen op de nieuwe website van de gemeente Leiden. Kortom, als een boom aantoonbaar niet behouden kan worden en kappen dus onvermijdelijk is, is inmiddels ook de compensatie goed geborgd.

Prestatie 5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

Er zijn verschillende projecten en campagnes over biodiversiteit uitgevoerd. Speciale aandacht vraagt de uitbreiding van het bijenlandschap. In de Oostvlietpolder is de bijenstal opgeleverd en in park Matilo en het Trigonpark zijn bijenidylles gerealiseerd. De knelpunten in het ecologisch netwerk van de gehele stad zijn in beeld gebracht. Hierin zijn voorstellen gedaan om de leefgebieden in Leiden te verbeteren en verbindingen te realiseren ter plekke van aanwezige barrières. Ook zijn deelprojecten aangewezen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het ecologisch netwerk in Leiden. Om de overlast van meeuwen te beperken is dit jaar gestart met een onderzoek waarbij eieren worden gewisseld op overlastlocaties. Hiertoe heeft de RVO een onderzoeksontheffing verleend aan Leiden en haar partners, de gemeenten Haarlem en Alkmaar.

Prestatie 5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen

De aanleg van de belevingsroutes is in Leiden uitgevoerd en zal komend jaar verder worden aangelegd in de regio. Samen met de klankbordgroep wandelen is het Leidse wandelroutenetwerk bepaald dat eveneens komend jaar wordt uitgevoerd. Binnen de Leidse Ommelanden is de nieuwe verbinding naar park Matilo opgeleverd en is de planvorming voor de stadsrand Stevenshof en de derde fase van de Oostvlietpolder opgestart. De tweede fase van de Oostvlietpolder is opgeleverd.

Effectindicatoren bij 5C Openbaar groen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.a Percentage inwoners dat het onderhoud van

groen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

-

72%

-

73%

72%

Stadsenquête

Doel 5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde groen

5C2.a Rapportcijfer recreatieve kwaliteit van groen en water in de omgeving van Leiden*

-

7,6

-

7,7

7,6

Stadsenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.