Ga naar boven

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Doelen en prestaties bij 5C Openbaar groen

Doel

Prestatie

5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde openbaar groen

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

5C2.2 Opvang zwerfdieren

5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5C2.5 Aanleggen Singelpark

5.C1.1 Doorontwikkelen beleid groen

Er is in 2018 hard gewerkt aan de groene kansen kaart die potentiele omvormingslocaties, van verharding naar groen, in beeld brengt. De kaart wordt in 2019 voor vaststelling aangeboden. Locaties kunnen variëren van een stoep tot een plein. Er wordt voor de uitvoering geprioriteerd op basis van ontwikkelingen in de stad of aan de hand klimaatstresstesten. Hierdoor wordt de stad groener gemaakt en daarmee duurzamer.

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

De uitvoering van de renovatie van het Van der Werfpark is vertraagd door de uitvoering van de Garenmarkt. De herinrichting van de Bernardkade wordt gekoppeld aan het vervangen van de riolering in het Noorderkwartier-oost binnen het SPONGE project en zal daardoor eveneens later worden uitgevoerd.

5C1.3 Beheren openbaar groen

Door de stormen en droogte in 2018 is meer onderhoud uitgevoerd dan normaal. Ook wordt ons bomenbestand steeds ouder. Dat is positief. De keerzijde is echter wel dat oude bomen steeds meer aandacht nodig hebben. Dat leidt tot meer veiligheidscontroles (kortere intervallen) en meer ingrepen om deze bomen veilig te houden.

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

De fasen 1 en 2 zijn afgerond. Voor de uitvoering van fase 3 zal een wijziging van het toetsingskader Oostvlietpolder worden voorgelegd aan de raad. In deze wijziging zal het fietspad niet meer middendoor de weilanden lopen. Dit biedt betere kansen voor de weidevogels in de Oostvlietpolder en maakt een doorlopende aansluiting op de Kruisherenweg mogelijk.

5C2.5 Aanleggen Singelpark

In het algemeen is het project goed op koers, maar door diverse redenen is in een aantal deelprojecten vertraging opgetreden.

  • Singelroute: afronding van dit deelproject wordt gerealiseerd met de plaatsing van de parkpoorten in het eerste kwartaal van 2019. Als gevolg van nauwe afstemming met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en vervolgens een proefplaatsing, vertraagde de definitieve productie en daarna plaatsing van de poorten.
  • Energiepark: Voor dit project werd in 2016 een uitvoeringsbesluit vastgesteld, maar in verband met nieuwe ontwikkelingen en afhankelijkheden in het gebied, zoals de aanleg van de warmterotonde en de initiatieven uit de markt en de stad voor een gebiedsontwikkeling, kon de uitvoering nog niet starten. Als hier meer duidelijkheid over is zal de verdere uitvoering van het Energiepark van deze gebiedsontwikkeling deel gaan uitmaken. Het onderdeel Ambachtsplein, ook onderdeel van het Energiepark, kan wel uitgevoerd worden. In 2019 wordt dit onderdeel uitgevoerd en opgeleverd.
  • Bruggen: het uitvoeringsbesluit is in 2017 vastgesteld. Daarna is het aanbestedingstraject doorlopen. Het werk is begin 2018 gegund. De aannemer heeft door technische complexiteit en de binnenstedelijke context meer tijd nodig dan werd voorzien. De bruggen worden volgens de aannemer met een aangepaste planning na de zomer 2019 uitgevoerd en in 2020 wordt de laatste brug opgeleverd.
  • Blekerspark: de aanbesteding start in het eerste kwartaal van 2019 en de uitvoering start dan direct na de bouwvak. Voor de technische uitwerking van het definitief ontwerp was meer tijd nodig waardoor de planning is doorgeschoven.
  • Ankerpark: door een lange periode van onduidelijkheid over de mate van bodemvervuiling en onderzoek naar de juiste aanpak heeft het project vertraging opgelopen. Eind 2018 kwam hier duidelijkheid over en kon het project verder uitgewerkt worden. Naar verwachting wordt een uitvoeringsbesluit in de tweede helft van 2019 voorgelegd en start de uitvoering eind 2019.
  • Katoenpark/Lakenpark: Dit project heeft vertraging opgelopen als gevolg van een participatietraject, waarop een pauze is ingelast. Het project werd in september 2018 weer herstart. Naar verwachting wordt de tweede helft van 2019 een uitvoeringsbesluit voorgelegd aan de raad en start de uitvoering nog in 2019.
  • De deelprojecten Verbinding Singelpark-Hortus botanicus en Arsenaalplein staan ‘on hold’ in afwachting van de medewerking van de Hortus aan de verbinding Singelpark-Hortus en de planvorming Humanities Campus voor het deelproject Arsenaal.
Effectindicatoren bij 5C Openbaar groen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.a Percentage inwoners dat het onderhoud van

groen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

72%

-

73%

-

72%

Stads- en wijkenquête*

Doel 5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde groen

5C2.a Rapportcijfer recreatieve kwaliteit van groen en water in de omgeving van Leiden*

7,6

-

7,7

-

7,6

Stads- en wijkenquête*

* De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.