Ga naar boven

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doelen en prestaties bij 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.1 Organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

9A1.3 Bevorderen van cliëntbetrokkenheid en participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

Toelichting bij de prestatieverantwoording:


9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk
Met name basisfunctie 3, versterken van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, en 4, het bevorderen van vrijwilligerswerk, worden nu nog niet goed ingevuld. Het contactpunt voor vrijwillige inzet heeft niet kunnen werken aan verdere bekendmaking van mogelijkheden voor vrijwilligersondersteuning voor alle sectoren en inzet op nieuwe vrijwilligersdoelgroepen, omdat er te weinig capaciteit voor beschikbaar is. Door de grote veranderingen in het sociale domein is het beroep op vrijwilligers in zorg en welzijn de laatste jaren gegroeid; zowel landelijk als in Leiden. Ook worden hoge eisen gesteld aan het werk dat vrijwilligers doen, omdat de vragen complexer en langduriger zijn. Voldoende capaciteit om goede vrijwilligersondersteuning en werving van nieuwe vrijwilligersdoelgroepen te kunnen waarborgen is van groot belang hierbij.


Effectindicatoren bij 9A Sociale binding en participatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.a Schaalscore sociale cohesie*

5,8

5,7

5,9

5,8

6,0

Veiligheidsmonitor

9A1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen'

33%

32%

35%

34%

34%

Veiligheidsmonitor

9A1.c Percentage Leidenaren dat vrijwilligerswerk doet**

-

32%

-

32%

33%

Stadsenquête

9A1.d Percentage inwoners dat kan terugvallen op mensen in de buurt als men hulp nodig heeft

-

67%

-

68%

69%

Stadsenquête

9A1.e Percentage inwoners - heb ik gedaan of ben ik toe bereid: 'het ondersteunen van buurtgenoten die hulp nodig hebben'

-

48%

-

49%

50%

Stadsenquête

9A1.f Percentage inwoners dat mantelzorg verleent

-

17%

-

18%

24%

Stadsenquête

*Op een schaal van 1 tot 10
**De cijfers in Leiden zijn lager dan de landelijke cijfers. Landelijke cijfers zijn lastig te vergelijken met de Leidse Stadsenquête, omdat de cijfers per onderzoek wisselen, afhankelijk van de vraagstelling en timing van het onderzoek.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.