Ga naar boven

Programmabudget

Jeugd en onderwijs
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Jeugd

Lasten

30.961

27.861

3.557

31.417

31.066

351

Baten

-40

-38

1

-38

-27

-11

Saldo

30.921

27.823

3.557

31.380

31.039

341

Peuterspeelzalen en kinderopvang

Lasten

1.599

1.546

25

1.571

1.538

33

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.599

1.546

25

1.571

1.538

33

Onderwijsbeleid

Lasten

9.227

7.750

1.345

9.095

9.034

61

Baten

-4.801

-3.478

-1.316

-4.794

-4.802

7

Saldo

4.426

4.271

29

4.300

4.232

68

Onderwijshuisvesting

Lasten

11.006

9.867

332

10.200

10.071

129

Baten

-424

-384

-3

-387

-324

-63

Saldo

10.582

9.483

329

9.812

9.747

66

Programma

Lasten

52.794

47.023

5.259

52.283

51.708

574

Baten

-5.266

-3.901

-1.318

-5.219

-5.152

-67

Saldo van baten en lasten

47.528

43.123

3.941

47.064

46.556

508

Reserves

Toevoeging

2.475

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.109

-1.801

725

-1.076

-701

-375

Mutaties reserves

-634

-1.801

725

-1.076

-701

-375

Resultaat

46.894

41.322

4.666

45.988

45.855

133

Reserves programma 7
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-134

-150

0

-150

-120

-30

Saldo

-134

-150

0

-150

-120

-30

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.083

0

-38

-38

-38

0

Saldo

-1.083

0

-38

-38

-38

0

reserve grondexploitaties P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-54

-54

0

-54

-54

0

Saldo

-54

-54

0

-54

-54

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-111

-850

763

-87

-87

0

Saldo

-111

-850

763

-87

-87

0

Reserve Sociaal Domein P7

Toevoeging

2.475

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.727

-747

0

-747

-402

-345

Saldo

747

-747

0

-747

-402

-345

Totaal

Toevoeging

2.475

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.109

-1.801

725

-1.076

-701

-375

Reserves programma 7

-634

-1.801

725

-1.076

-701

-375

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

BELEIDSTERREIN

Jeugd
De meest recente prognose van de kosten van regionale Jeugdhulp van de Tijdelijke werkorganisatie Holland Rijnland geeft een voordeel ten opzicht van de regionale begroting 2018. Vooral als gevolg hiervan ontstaat op het beleidsterrein Jeugd een voordeel van € 351.000.

Peuterspeelzalen en kinderopvang
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Onderwijsbeleid
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Onderwijshuisvesting
Er zijn geen relevante bugettaire afwijkingen.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve combinatiefuncties
De kosten van de combinatiefunctionarissen zijn ca. € 30.000 lager uitgevallen dan begroot. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door terugvordering van verstrekte subsidies.

Reserve sociaal domein
Op het onderdeel Jeugdzorg, dat verrekend wordt met de reserve sociaal domein, is een voordeel ontstaan van ca. € 345.000. Daarom is er een storting geboekt van € 345.000.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31 december 2018 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet worden hieronder toegelicht.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018

7100196 Vennemeerstraat 1 nieuwb.4 gymzalen
De aanvullende werkzaamheden voor de toegankelijkheid voor rolstoelbasketballers zijn in 2018 uitgevoerd. Het gebouw is klaar. Er moet eindevaluatie plaatsvinden daarna kan het krediet afgesloten worden.

7100313 Oegstgeesterweg nnb nieuwb.2 gymzalen
De bouw van de gymzalen aan de Oegstgeesterweg (Kikkerpolder) is in 2016 afgerond. De gymzalen zijn in het najaar opgeleverd, nazorg m.b.t. garanties en herstel van bouwkundige zaken hebben geleid tot werkzaamheden 2017. In 2018 is de buitenruimte aangelegd. Er moet nog een eindevaluatie plaatsvinden daarna kan het krediet afgesloten worden.

7100525 Oppenheimstraat nieuwbouw 2e gymzaal
Dit krediet maakt onderdeel uit van het raadsbesluit ‘Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat’ d.d. 15-01-2018 (RV18.0010). Dit krediet is noodzakelijk om het raadsbesluit, het bouwen van een dubbele gymzaal aan de Oppenheimstraat, mogelijk te maken. De start van de bouw wordt verwacht in 2020 en de prognose van afsluiting van het krediet is 2021.

7100561 parkeervoorziening Houtkwartier
In 2017 is gebleken dat de brandmeldinstallatie van de parkeervoorziening voor (en onder) de nieuwbouw school Houtkwartier niet voldoet. Het programma van eisen en de gebruiksvergunning en de brandmeldinstallatie is in februari 2019 aangepast. Ook hier moet nog een eindevaluatie plaatsvinden daarna kan het krediet afgesloten worden.

7100400 Pacelli Damlaan 22
De uitbreiding/renovatie van het schoolgebouw van de basisschool Pacelli is onlangs in gebruik genomen. Na gereedmelding dient nog een laatste termijn betaald te worden. Afsluiting van het krediet zal dan eind 2019 kunnen plaatsvinden.

7100659 grond Kiljanpad 2
De nieuwbouw van de schoolgebouwen en gymzaal aan het Kiljanpad is onlangs in gebruik genomen. Na gereedmelding moet nog een termijn betaald worden. Daarna zal het krediet eind 2019 worden afgesloten.

7100872 Fruinlaan 15, uitbreiding Athena
De aanbesteding is vorig jaar niet succesvol verlopen. Het investeringsplan is vervolgens aangepast. Het krediet wordt niet afgesloten, er wordt opnieuw aanbesteed.