Ga naar boven

Programmabudget

Jeugd en onderwijs
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Jeugd

Lasten

29.078

28.594

2.144

30.738

30.961

-223

Baten

-29

-36

-1

-37

-40

3

Saldo

29.048

28.558

2.143

30.701

30.921

-220

Peuterspeelzalen en kinderopvang

Lasten

1.683

1.622

6

1.628

1.599

29

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.683

1.622

6

1.628

1.599

29

Onderwijsbeleid

Lasten

8.886

7.354

2.023

9.377

9.227

150

Baten

-4.233

-2.930

-1.848

-4.778

-4.801

24

Saldo

4.654

4.424

175

4.599

4.426

173

Onderwijshuisvesting

Lasten

12.694

10.273

511

10.784

11.006

-223

Baten

-689

-758

379

-379

-424

45

Saldo

12.005

9.515

890

10.405

10.582

-178

Programma

Lasten

52.341

47.843

4.683

52.527

52.794

-267

Baten

-4.951

-3.724

-1.470

-5.194

-5.266

72

Saldo van baten en lasten

47.390

44.120

3.213

47.333

47.528

-195

Reserves

Toevoeging

0

0

2.475

2.475

2.475

0

Onttrekking

-453

-1.931

-1.244

-3.175

-3.109

-66

Mutaties reserves

-453

-1.931

1.231

-700

-634

-66

Resultaat

46.938

42.189

4.444

46.633

46.894

-261

Reserves programma 7
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-121

-150

0

-150

-134

-16

Saldo

-121

-150

0

-150

-134

-16

Reserve onderwijshuisvesting

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-1.107

-1.107

-1.083

-24

Saldo

0

0

-1.107

-1.107

-1.083

-24

reserve grondexploitaties P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-84

-54

0

-54

-54

0

Saldo

-84

-54

0

-54

-54

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-57

0

-137

-137

-111

-26

Saldo

-57

0

-137

-137

-111

-26

Reserve zachte landing 3D's P7

Toevoeging

0

0

2.475

2.475

2.475

0

Onttrekking

-190

-1.727

0

-1.727

-1.727

0

Saldo

-190

-1.727

2.475

747

747

0

Totaal

Toevoeging

0

0

2.475

2.475

2.475

0

Onttrekking

-453

-1.931

-1.244

-3.175

-3.109

-66

Reserves programma 7

-453

-1.931

1.231

-700

-634

-66

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

BELEIDSTERREIN

Jeugd
Er zijn geen relevante afwijkingen op dit beleidsterrein in 2017.

Peuterspeelzalen en kinderopvang
Er zijn geen relevante afwijkingen op dit beleidsterrein in 2017.

Onderwijsbeleid
Er zijn geen relevante afwijkingen op dit beleidsterrein in 2017.

Onderwijshuisvesting
Er zijn geen relevante afwijkingen op dit beleidsterrein in 2017.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve combinatiefuncties
De kosten van de combinatiefunctionarissen zijn € 15.932 lager uitgevallen dan begroot o.a. omdat er enkele afrekeningen van subsidies uit 2016 zijn ontvangen.

Reserve Onderwijshuisvesting
Bij Rb 17.0053 (1e berap 2017) is besloten de restant boekwaarde van het Kiljanpad 2 af te boeken ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting. Als gevolg van de jaarlijkse afschrijving is de benodigde onttrekking € 23.702 lager dan begroot.

Reserve sociaal- maatschappelijke- en culturele voorzieningen
Via raadsbesluiten 13.0080 en 15.0010 zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project “versterking buurtfuncties speeltuinen”. Het planvormingsproces bij een aantal speeltuinen is heel complex voor de verbouwing/ renovatie van het multifunctioneel maken van de speeltuingebouwen. Hierdoor blijven de kosten € 26.239 achter. Het restant budget is nodig voor de kosten die doorlopen.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31 december 2017 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet worden hieronder toegelicht.

7100190 aankoop nieuwbouw Da Vinci Lammenschans
In 2017 is een factuur betaald van € 54.450,00 die de afhandeling van de verkoop Lammenschanspark / Da Vinci heeft gecompleteerd. Hierdoor is aan alle verplichtingen over en weer van de projectovereenkomst ROC Da Vinci voldaan. Hiermee kan bij de jaarrekening 2017 dit krediet worden afgesloten. Hierna resteert op het krediet een positief saldo van € 81.944,07 dat vrijvalt.

7100573 openbare voorzieningen sportzaal Houtkwartier
Voor de openbare voorzieningen bij de nieuwe sportzaal Houtkwartier was een krediet opgenomen van € 476.000. Hierin was rekening gehouden met de aanleg van de openbare ruimte. Daarna is de Grondexploitatie Dieperhout-Agneslocatie geopend. De aanleg van een deel van de openbare ruimte is vanuit de Grex aangelegd met een beperkte bijdrage uit het krediet Openbare voorzieningen sportzaal Houtkwartier waardoor er nu een voordeel ontstaan is.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2017

7100196 Vennemeerstraat 1, nieuwbouw 4 gymzalen­
De bouw van de gymzalen aan de Vennemeerstraat is in 2016 afgerond. De gymzalen zijn in het najaar opgeleverd. De laatste aanpassingen vinden nog in 2018 plaats. In de 1e bestuursrapportage 2017 is aangegeven dat er ten behoeve van BSLeiden extra voorzieningen getroffen zullen worden in de sportzalen Houtkwartier voor de toegankelijkheid van rolstoelbasketballers met wedstrijdrolstoelen. De uitvoering van deze werkzaamheden staan gepland in Q1 van 2018.

7100561 parkeervoorziening Houtkwartier
In 2017 is gebleken dat de brandmeldinstallatie van de parkeervoorziening voor (en onder) de nieuwbouw school Houtkwartier niet voldoet. Het programma van eisen en de gebruiksvergunning dienen in Q1 van 2018 te worden aangepast.

7100313 Oegstgeesterweg nieuwbouw 2 gymzalen
De bouw van de gymzalen aan de Oegstgeesterweg (Kikkerpolder) is in 2016 afgerond. De gymzalen zijn in het najaar opgeleverd, nazorg m.b.t. garanties en herstel van bouwkundige zaken hebben geleid tot werkzaamheden in Q2 van 2017. Het laatste werk betreft de aanleg van de buitenruimte in 2017 t/m Q1 van 2018. Hierna kan in Q3 2018 het krediet afgesloten worden.

7100518 Nieuwbouw Lage Mors (Pacelli/Morskring)
Het krediet maakt integraal onderdeel uit van de uitbreiding en renovatie van het schoolgebouw van de basisschool Pacelli aan de Damlaan 22. Dit samen met kredietnummer 7100400 2016.018 Pacelli Damlaan22 ingebr+uitbr. De bouw is in volle gang. De eerste betalingen van in totaal € 313.514 zijn gedaan. De oplevering van de bouw is in het derde kwartaal van dit jaar gepland. Naar verwachting kan het krediet per 1 januari 2019 worden afgesloten.

7100565 2014. 008/009 Telders/Sleutelbloem Kiljanpad nieuwbouw / 7100659 2014.008/009 grond Kiljanpad 2 Beide kredieten zijn bedoeld voor de nieuwbouw van 2 basisscholen en een gymnastieklokaal aan het Kiljanpad 2 te Leiden. Ook hier is de bouw nu in volle gang en is er tot nu toe € 1.321.116 uit gegeven. Ook hier is de geplande oplevering na de zomervakantie van 2018 en zal het gebouw in de herfst van dit jaar in gebruik worden genomen. Naar verwachting kunnen ook deze kredieten per 1 januari 2019 worden afgesloten.

7100186 2007.056 St. Joseph Oppenheimstraat nieuwbouw
Naar aanleiding van Rv 18.0010 'Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat' is inmiddels door de Raad op 15 maart besloten het krediet af te sluiten. Hierbij is tevens besloten de resterende vrije ruimte op het krediet
(€ 659.462) op te nemen in het MIP onder prestatie 7D 1.3 ten behoeve van het realiseren van de gymaccommodatie met twee zaaldelen.

7100525 Oppenheimstraat nieuwbouw 2e gymzaal
De bouw van de gymzaal is vertraagd met de herijking van het bouwprogramma Oppenheim.