Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2018

JEUGD EN ONDERWIJS

Gelijke kansen bieden voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren staat voor ons centraal. Dit geldt voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, maar ook voor diegenen die erg getalenteerd zijn. We willen bovendien dat de Leidse jeugd gezond en veilig opgroeit.
Om dit goed te kunnen doen, stimuleren we samenwerking van partijen in de stad. Dit doen we ook door vanuit de programma’s Jeugd & Onderwijs, Maatschappelijke Ondersteuning (programma 9) en Werk & Inkomen (programma 10) in samenhang te komen tot beleidsdoelen en activiteiten.

De samenwerking binnen het programma Jeugd & Onderwijs kreeg in 2018 vorm op het thema aansluiting herijking jeugdhulp en passend onderwijs.
Verder zijn we gestart met het programma Sterke Sociale Basis. Hierbij is het doel voor het preventieve jeugdbeleid om te komen tot goede, bereikbare basisvoorzieningen, zowel op het gebied van gezondheid & zorg als op het gebied van welzijn & opgroeien.

Jeugdparticipatie
We zijn een stad waarvan de helft van de bevolking jonger is dan 35 jaar en daarom willen we de jeugd in onze stad een veel prominentere stem geven bij de plannen die we hebben met onze stad en hen uitdagen om ook zelf initiatieven te ontplooien. Er zijn in 2018 diverse creatieve acties in gang gezet, zoals de Schetsboeken Leiden 2040, Wijksafari Energiepark en Green City Challenge. De vraaggerichte jeugdparticipatie ging met een samenhangend plan van de stadspartners Studio Moio, STAD en Stichting Move goed van start. Veel kinderen en jongeren droegen bij aan de stad door het organiseren van culturele, maatschappelijke en sociale activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: Festival de Fusie (kunst-, cultuur- en muziekfestival voor studenten) , Leip (een alcoholvrijfeest voor middelbare scholieren), een project voor ouderen in de Merenwijk door scholieren, een theatervoorstelling en een gezondheidsfestival met de kopklas en Street King 071 (voetbal- en fifatoernooi voor jongeren in de Mors en Stevenshof).
In december stelde de Raad de ‘Evaluatie vraaggerichte jeugdparticipatie 2018 en vooruitblik 2019-2021’ vast. De raad heeft daarmee besloten om in 2019 door te gaan met het ingezette beleid, inclusief de methodiek voor de Raad voor Kinderen.

Doorontwikkeling jeugdhulp

We willen hulp passend bij de gezinssituatie, zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun ouders/opvoeders, zo veel mogelijk binnen de financiële kaders. In december 2018 stelde de raad het koersdocument Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio vast. Daarin is besloten om per 2020 e.v. op het niveau van de Leidse subregio het opdrachtgeverschap en de uitvoering tot de toegang van de jeugdhulp te organiseren.

Aansluiting Onderwijs- Jeugdhulp (Passend Onderwijs)

We willen dat ieder kind zijn talent kan ontwikkelen. Daarbij zetten we passende zorg in en ondersteuning waar nodig gericht op het goed functioneren van de kinderen op de scholen. Landelijke knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp worden ook in de Leidse Regio herkend. Schoolbesturen, het samenwerkingsverband onderwijs en de gemeente hebben een gezamenlijke werkagenda opgesteld om deze knelpunten op het snijvlak van onderwijs en zorg aan te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om versterkte inzet op het Thuiszitterspact, jeugdhulp zo dicht mogelijk bij school organiseren, een dekkend netwerk van specialistische voorzieningen creëren en gebundelde inzet van jeugdhulp in het speciaal onderwijs.

Analyse zorglandschap

In 2018 heeft het Nederlandse Jeugd instituut (NJi) in opdracht van de gemeenten Holland Rijnland onderzoek gedaan naar het zorglandschap Jeugdhulp. Op verschillende sociaaleconomische indicatoren scoren de HR-gemeenten boven het Nederlands gemiddelde en scoren laag op factoren die het gebruik van jeugdhulp bevorderen (aantal minderjarigen, achterstandsleerlingen, echtscheiding, stedelijkheid, inkomen etc.). Toch ligt het gebruik van jeugdhulp hier hoger dan in Nederland als geheel. Dat heeft het NJi niet kunnen verklaren met behulp van de factoren waarvan bekend is dat ze samenhangen met jeugdhulpgebruik. Voor Leiden vallen een aantal zaken op: bijv. het jeugdhulpgebruik onder vormen zonder verblijf: 13,8% tegen 10,6% landelijk; en het aantal verwijzingen door de huisarts: 32% tegenover 36% landelijk. Deze analyse wordt betrokken bij de doorontwikkeling jeugdhulp.

Ontwikkelingen jeugdhulp

  • Bij het JGT zien we een lichte groei in het aantal cliënten;
  • Wederom blijkt de huisarts de grootste verwijzer te zijn naar jeugdhulp (groter dan het JGT), en met name naar GGZ;
  • We zien een stijging van het aantal jeugdigen bij aanbieders voor verstandelijk gehandicapten, dit heeft o.a. te maken met de hoge drempels voor de Wet Langdurige Zorg;
  • De grootste groep kinderen die jeugdhulp ontvangt is tussen de 4-11 jaar;
  • De TWO Jeugdhulp is in gesprek met aanbieders over de wachttijden. Er zijn een aantal acties opgezet die moeten bijdragen aan het terugdringen van de wachttijden binnen de Jeugd- GGZ.

Spelen

We willen dat alle kinderen genoeg plekken hebben om te spelen en bewegen. Daarom heeft het college in maart 2018 het uitvoeringsplan spelen vastgesteld. Dit vloeit voort uit het beleidskader spelen en bewegen (RV17.00.81). In het uitvoeringsplan Spelen zijn maatregelen opgenomen om het spelen in de stad te verbeteren. Het gaat dan om de aanleg van nieuwe speelplekken, het verbeteren van bestaande speelplekken en de aanleg van speelaanleidingen. De gemeente werkt daarnaast samen met Jantje Beton aan de aanleg van Verloren landjes. Een Verloren Landje is een plek in een buurt die wordt omgetoverd tot een bruisende natuurspeelplek waar activiteiten plaatsvinden: een buurthuis zonder dak of muren. In het Beethovenpark in Zuidwest is het eerste Verloren Landje gerealiseerd.

Leidse Educatieve Agenda

Voor de onderwijsagenda zijn er werkgroepen op de volgende thema’s: internationale Kennisstad & onderwijsstad, onderwijs & arbeidsmarkt, onderwijs & jeugdhulp, Gelijke Kansen, gezondheid & bewegen en onderwijshuisvesting. In het Bestuurlijk Overleg Onderwijs zijn de eerste resultaten van de zes werkgroepen besproken en is akkoord gegeven op verdere uitwerking van de uitvoeringsplannen.

​OnderwijsKansenBeleid, Gelijke Kansen

In 2018 is het beleidsprogramma ‘Integrale aanpak onderwijskansen kinderen 0-13 jaar 2019 en verder: Van onderwijskansen naar gelijke kansen’ (RV 18.0076) vastgesteld. De nieuwe ambities en sturingsfilosofie stellen andere eisen aan de (onderwijskansen)partners.

Onderwijsinnovatie

De huidige vormgeving van de subsidieronde onderwijsinnovatie heeft geleid tot meer onderlinge samenwerkingen en dynamiek in het Leidse onderwijs. Ook heeft het geleid tot nieuwe pilots in het onderwijs waarbij buitenschools leren wordt bevorderd, zoals bijvoorbeeld‘Natuur om de Hoek’ en ‘Fieldclip’.

Naar aanleiding van het lerarentekort is in 2018 een start gemaakt met een verkenning hoe een platform hybride banen in/met het onderwijs kan worden opgezet. De verwachting is dat een dergelijk platform niet alleen zal zorgen voor beter loopbaanperspectief van de leerkracht, maar tevens kansen biedt voor onderwijsvernieuwing en verbeterde aansluiting met het bedrijfsleven.

Partijen uit het onderwijs (VO/MBO/Universiteit), de techniek (waaronder Technolab) en de gemeente hebben een aanzet gemaakt voor het ‘Masterplan Techniek & ICT’ om de instroom in en aansluiting op het (techniek/ICT)onderwijs en arbeidsmarkt te vergroten.

Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO)

Sinds 2013 werken de gemeente en een groot aantal (onderwijs)partners samen aan de Leidse Aanpak. In 2015 werd dit bekrachtigd in een driejarig convenant. De gemeente heeft voor deze driejarige projectperiode een financiële bijdrage geleverd en actief deelgenomen in dit netwerk. Gelijktijdig liep ook een internationale samenwerking via Erasmus Plus subsidie. De gemeentelijke bijdrage heeft er mede toe geleid dat een goede start is gemaakt en dat partners deze aanpak nu vanaf het najaar van 2018 in ‘de Leidse Aanpak 2.0’ succesvol voortzetten en financieel grotendeels dragen. Er wordt door meer dan vijftig partijen, van voorschool tot en met universiteit samengewerkt op de thema’s motivatie, onderwijs op maat en overgang en aansluiting. Wat ons betreft een succesvol voorbeeld van onderwijsinnovatie in Leiden.

Internationaal Onderwijs

De verkenningen voor een tweede afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs in de Leidse regio in 2018 hebben geleid tot een licentie-aanvraag door PROO Leiden bij het ministerie van OCW. Samen met PROO Leiden is gestart met een onderzoek naar een geschikte startlocatie.

Leiden Education Fieldlab (LEF)

Doel van het LEF is om de kwaliteit van het Leidse onderwijs duurzaam te verbeteren. Er zijn zogenaamde 'vonk'-activiteiten georganiseerd, waarbij medewerkers van verschillende onderwijspartijen elkaar beter leren kennen en zo van elkaar leren. Het LEF heeft ook met aanvrager van innovatiesubsidies meegedacht en op die manier bijgedragen aan betere voorstellen voor onderwijsinnovaties.

​Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs 2019-2030

Op 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) unaniem aangenomen.