Ga naar boven

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doelen en prestaties bij 7D Onderwijshuisvesting

Doel

Prestatie

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals OZB, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

Toelichting op de prestaties

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen
De bouwmarkt is sterk aangetrokken waardoor het lastig is om succesvol aan te besteden. Een aantal ontwikkelingen zijn vertraagd. Dit betreft complexe inpassingen in het bestaand stedelijk gebied. Het gaat om:

  • Uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium Athena aan de Fruinlaan 15;
  • Voorbereiding van de nieuwbouw van het Leonardo College.
Effectindicatoren bij 7D Onderwijshuisvesting

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.a Rapportcijfer inwoners voor de kwaliteit van schoolgebouwen

7,4

-

7,4

-

-

Stads- en wijkenquête*

*De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.