Ga naar boven

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doelen en prestaties bij 7A Jeugd

Doel

Prestatie

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

7A1. 3 Ondersteunen spelbevordering

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte
Er is een nieuw beleidskader vastgesteld voor spelen en bewegen in de openbare ruimte voor alle Leidenaren. De uitgangspunten in het beleidskader zijn dat de hele openbare ruimte een potentiële speel- en beweegruimte is, deze uitnodigt tot spelen en bewegen door alle Leidenaren, dat bewoners worden betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte en dat bij stedelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met voldoende speel- en beweegruimte.
Conform RV 13.00.80 en RV15.00.10 is besloten geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing/renovatie van 8 speeltuingebouwen met als doel deze multifunctioneel te maken. De verbouwing van 3 speeltuingebouwen is inmiddels afgerond en van 1 speeltuingebouw in volle gang. Dankzij de verbouwing kunnen deze speeltuinen hun buurtfunctie beter vervullen, hetgeen resulteert in een divers activiteitenaanbod voor de buurt.
Het proces van de planvorming bij 4 speeltuinen is heel complex (oa. Bouw-en beheertechnisch, wijkontwikkeling) en duurt daardoor langer dan voorzien. Daarnaast is een aantal gebouwen onderdeel geworden van wijkgericht uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat de verbouwing van de resterende speeltuinen in 2018 zullen worden uitgevoerd.

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp
De prestatie is gerealiseerd, zij het voor meer middelen dan oorspronkelijk beschikbaar gesteld.

Effectindicatoren bij 7A Jeugd

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.a Percentage inwoners dat vindt dat er goede speelplekken zijn

60%

58%

59%

59%

60%

Veiligheidsmonitor*

7A1.b Percentage inwoners dat vindt dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn

22%

25%

27%

26%

26%

Veiligheidsmonitor*

Doel 7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.a Percentage ouders met kinderen t/m 24 jaar die contact met het CJG (zouden) opnemen bij vragen over opgroeien en opvoeden

-

66%

-

69%

67%

Stadsenquête

7A2.b Percentage dat het eens is met de stelling: "Ik werd snel, adequaat en op een prettige wijze geholpen door het JGT"

-

-

-

-

-

Monitor JGT**

7A2.c Percentage plannen waarin het sociaal netwerk van de client ingezet wordt

-

-

-

-

-

Monitor JGT**

7A2.d Percentage dat het eens is met de stelling: "De ondersteuning die ik heb kunnen bieden aan cliënten van het JGT was snel en adequaat"

-

-

-

91%

-

Medewerkersenquête JGT***

7A2.e Percentage dat het eens is met de stelling: "Cliënten van het JGT zijn tevreden over de ondersteuning die ik heb geboden"

-

-

-

92%

-

Medewerkersenquête JGT***

7A2.f Percentage dat het eens is met de stelling: "Ik ervaar de balans tussen administratief en zorginhoudelijk werk als goed"

-

-

-

42%

-

Medewerkersenquête JGT***

Doel 7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.a Percentage vaak & altijd: "Beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen"

-

-

-

-

-

CEO jeugd****

7A3.b Percentage beter geworden: "Door de hulp heb ik meer vertrouwen in de toekomst"

-

-

-

-

-

CEO jeugd****

7A3.c Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

-

13,2%

14,5%

11,5%

-

CBS***** (wsjg-BBV)

7A3.d Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

-

1,1%

0,9%

-

-

CBS***** (wsjg-BBV)

7A3.e Percentage jongeren 12 t/m 23 jaar met jeugdreclassering

-

0,3%

0,3%

0,3%

-

CBS***** (wsjg-BBV)

7A3.f Percentage jongeren 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter heeft gestaan

1,7%

1,3%

-

-

-

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel***** (wsjg-BBV)

*Zoals besproken in de Raad is in het kader van de 'vergelijkbaarheid' besloten dezelfde bron aan te houden.
De Veiligheidsmonitor omvat een gestandaardiseerde vragenlijst die verplicht in zijn geheel moet worden afgenomen door de deelnemende gemeenten met 12 vraagblokken; 1. Leefbaarheid woonbuurt 2. Beleving overlast in de buurt 3. Veiligheidsbeleving 4. Slachtofferschap (inclusief cybercrime) en aangiftegedrag 5. Tevredenheid laatste politiecontact 6. Oordeel functioneren politie in de buurt 7. Oordeel functioneren politie algemeen 8. Oordeel functioneren gemeente 9. Preventie 10. Onveilige plekken 11. Respectloos gedrag 12. Achtergrondkenmerken.
**Indicatoren zijn niet opgenomen in de monitor Jeugd. Verwijzing naar landelijke monitor Jeugd 2017 op www.landelijkejeugdmonitor.nl Geen streefwaarden beschikbaar.
***Aangenomen amendement Raadsvoorstel 16.0054 indicator oordeel professionals. Onderzoek Leiden in cijfers 2017 werknemers JGT en SWT. Geen streefwaarden beschikbaar.
**** CEO Jeugd zijn regionale cijfers. Zie hiervoor Rappportage Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Holland Rijnland. Geen streefwaarden beschikbaar
*****Het herziende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2015 stelt een aantal indicatoren voor alle gemeenten verplicht. Bij 7A Jeugd zijn er 4 opgenomen, te herkennen aan de aanduiding (wsjg.nl - BBV) bij de bron. Dit verwijst naar de plek waar alle indicatoren voor alle gemeenten te vinden zijn: www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zijn verplicht de bron te hanteren die daar aangegeven staat, maar hebben geen invloed op de verwerking ervan. Wsjg.nl maakt vergelijking tussen gemeenten mogelijk. Geen streefwaarden beschikbaar

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.