Ga naar boven

Programmabudget

Economie
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Ruimte om te ondernemen

Lasten

1.100

546

570

1.116

895

221

Baten

-423

-455

-5

-460

-429

-31

Saldo

678

91

565

656

466

190

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

Lasten

4.656

2.272

1.060

3.332

2.876

456

Baten

-21

0

-7

-7

-60

53

Saldo

4.635

2.272

1.052

3.325

2.816

509

Marketing en promotie

Lasten

3.044

2.491

358

2.849

2.776

73

Baten

-854

-761

-2

-763

-894

131

Saldo

2.190

1.729

356

2.086

1.882

204

Programma

Lasten

8.801

5.309

1.988

7.297

6.547

750

Baten

-1.298

-1.216

-14

-1.230

-1.383

153

Saldo van baten en lasten

7.502

4.093

1.973

6.066

5.164

902

Reserves

Toevoeging

2.379

641

0

641

641

0

Onttrekking

-3.578

-641

-1.453

-2.095

-1.524

-570

Mutaties reserves

-1.199

0

-1.453

-1.453

-883

-570

Resultaat

6.303

4.093

520

4.613

4.281

332

Reserves programma 3
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve Cofinancieringfonds Kennisstad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-50

0

0

0

0

0

Saldo

-50

0

0

0

0

0

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

391

641

0

641

641

0

Onttrekking

-1.033

-641

-383

-1.024

-864

-160

Saldo

-642

0

-383

-383

-223

-160

Reserve economische impulsen Kennisst P3

Toevoeging

1.988

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.767

0

-1.070

-1.070

-660

-411

Saldo

221

0

-1.070

-1.070

-660

-411

reserve grondexploitaties P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-570

0

0

0

0

0

Saldo

-570

0

0

0

0

0

Reserve risico's bijzondere projecten P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-158

0

0

0

0

0

Saldo

-158

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

2.379

641

0

641

641

0

Onttrekking

-3.578

-641

-1.453

-2.095

-1.524

-570

Reserves programma 3

-1.199

0

-1.453

-1.453

-883

-570

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Ruimte om te ondernemen

De Economische Agenda bestaat uit meerjarig incidenteel budget waarvan de raad jaarlijks wordt voorgesteld om het restant naar het volgend begrotingsjaar over te hevelen. Van het budget voor de Economische Agenda voor 2017 is bijna € 200.000 niet uitgegeven. Dit zal worden betrokken bij het bestemmingsvoorstel.

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen
De raad heeft in 2017 besloten een voorziening in te stellen voor de deelname aan UNIIQ en Innovation Quarter. De daadwerkelijke kapitaalstortingen zijn echter doorgeschoven naar 2018. Doordat de voorziening nog niet is gevormd, is er een onderschrijding binnen faciliteren/stimuleren van ondernemen van €233.000. Om in 2018 de vorming van de voorziening te kunnen dekken, zal dit bedrag worden betrokken bij het bestemmingsvoorstel.

Verder zorgt de correctie van de doorbelaste gemeentebrede overhead op de prestatie faciliteren/stimuleren van ondernemen voor een voordeel van ongeveer €240.000. Met ingang van 2017 is de financiële wetgeving (BBV) voor de verslaglegging van de overhead gewijzigd, waardoor deze voortaan moet worden verantwoord op het programma overhead, Vpb en onvoorzien. Dit heeft tot de opgave geleid om in de realisatie binnen de betreffende programma’s de overhead te elimineren uit uurtarieven voor investeringen en/of overige projecten waar dit niet meer is toegestaan. Dit leidt in 2017 tot een per saldo neutrale correctie op de gerealiseerde lasten binnen enerzijds de relevante programma’s en anderzijds het programma Overhead, Vpb en onvoorzien. Binnen die relevante programma’s ontstaan nu voordelen omdat er minder mag worden doorbelast dan begroot. Op het programma Overhead, Vpb en onvoorzien ontstaat het corresponderende nadeel.

Marketing en promotie

In 2017 is € 131.000 meer aan opbrengsten toeristenbelasting binnengekomen dan geraamd. Conform bestaande afspraken wordt dit voordeel volledig doorgezet naar het Ondernemersfonds Leiden. Via een trekkingsrecht van het Hoteloverleg Leiden worden deze middelen bestee aan activiteiten van Leiden Marketing. Deze regeling wordt in 2020 geëvalueerd.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Programma Binnenstad
Naast de gerealiseerde projecten die onder Programma Binnenstad vallen zijn er ook projecten die in 2017 gestart zijn maar afgerond worden in 2018 zoals Leiden Festivals en bruggen bekennen kleur. Voor andere projecten zoals het realiseren van banieren of het waterplein worden de werkzaamheden in 2018 verder uitgewerkt. Hierdoor is in 2017 minder aan de reserve onttrokken dan begroot.

Reserve economische impulsen

Zoals hierboven is toegelicht heeft de raad besloten een voorziening in 2017 in te stellen voor de deelname aan UNIIQ en Innovation Quarter. De daadwerkelijke kapitaalstortingen vinden echter plaats in 2018. De onttrekking van € 233.000 zal in 2018 plaatsvinden. De economische agenda bestaat uit meerjarig incidenteel budget waarvan het restbudget ieder jaar wordt overgeheveld. Dit jaar is er ongeveer € 180.000 minder onttrokken uit de reserve economische impulsen. In het bestemmingsvoorstel wordt voorgesteld om de geraamde onttrekkingen over te hevelen naar 2018.


INVESTERING

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31-12-2017 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2017

7100740 programma Binnenstad 2015-2018
Programma Binnenstad is nog niet afgerond, krediet dient meegenomen te worden naar 2018. Het krediet wordt in 2018 nog gebruikt.

7100540 elektrische installatie vrijdagmarkt
Vervanging van de bestaande installatie is nog steeds noodzakelijk. In plaats van een uitbreidingstraject moet in 2018 een vervangingstraject worden gestart. Het krediet kan om deze reden niet worden afgesloten.