Ga naar boven

Programmabudget

Economie
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Ruimte om te ondernemen

Lasten

895

490

866

1.355

1.197

158

Baten

-429

-467

-4

-472

-414

-57

Saldo

466

22

861

883

782

101

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen

Lasten

2.876

3.009

979

3.988

4.071

-83

Baten

-60

-8

3

-5

-145

140

Saldo

2.816

3.001

982

3.983

3.926

57

Marketing en promotie

Lasten

2.776

2.525

616

3.141

2.872

269

Baten

-894

-779

-300

-1.079

-1.089

11

Saldo

1.882

1.746

317

2.062

1.783

279

Programma

Lasten

6.547

6.023

2.461

8.484

8.140

344

Baten

-1.383

-1.254

-301

-1.555

-1.648

93

Saldo van baten en lasten

5.164

4.769

2.160

6.929

6.491

437

Reserves

Toevoeging

641

641

129

771

771

0

Onttrekking

-1.524

-851

-1.763

-2.614

-2.030

-585

Mutaties reserves

-883

-210

-1.634

-1.844

-1.259

-585

Resultaat

4.281

4.559

526

5.085

5.232

-147

Reserves programma 3
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

641

641

129

771

771

0

Onttrekking

-864

-751

-352

-1.104

-806

-297

Saldo

-223

-110

-223

-333

-36

-297

Reserve economische impulsen Kennisst P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-660

-100

-1.411

-1.511

-1.223

-287

Saldo

-660

-100

-1.411

-1.511

-1.223

-287

Totaal

Toevoeging

641

641

129

771

771

0

Onttrekking

-1.524

-851

-1.763

-2.614

-2.030

-585

Reserves programma 3

-883

-210

-1.634

-1.844

-1.259

-585

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Ruimte om te ondernemen

Er zijn geen relevante afwijkingen.

Faciliteren/Stimuleren van ondernemen
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Marketing en promotie

De bijdragen vanuit Programmasturing Binnenstad aan investeringen vielen € 286.000 lager uit dan was begroot.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Programma Binnenstad
Naast de gerealiseerde projecten die onder Programma Binnenstad vallen zijn er ook projecten die in 2018 gestart zijn maar doorlopen in 2019. Zoals Wifi Binnenstad, het waterplein bij Annie's, de proef met de museumlijn en de driehoeksborden en een aantal kleinere projecten.

Reserve economische impulsen

In 2018 is er ruim € 287.000 minder onttrokken uit de reserve economische impulsen. De toelichting hiervoor bestaat uit twee onderdelen, namelijk de economische agenda en de taakstelling kennisintensieve bedrijvigheid. De economische agenda wordt gedekt vanuit de reserve economische impulsen en bestaat uit een meerjarig incidenteel budget. In 2018 is voor de ecomische agenda ruim €186.000 minder onttrokken, dit bedrag wordt overgeheveld naar 2019. Het bedrag kan in 2019 opnieuw uitgegeven worden t.b.v. de economische agenda. Verder is er een bestemmingsvoorstel opgenomen van €101.200 conform besluit tweede bestuursrapportage 2017. Dit bedrag wordt tevens onttrokken uit de reserve economische impulsen.

INVESTERING

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31-12-2018 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018

7100740 programma binnenstad 2015-2018

Het overgrote deel van alle voorgenomen inspanningen en ontwikkellocaties is inmiddels afgerond, in ontwikkeling en/of uitvoering. Het nieuwe beleidsakkoord legt nieuwe accenten. Samen met de stadspartners is een evaluatie uitgevoerd en een aanzet gegeven voor het vervolg. In het eerste kwartaal van 2019 is een raadsvoorstel voor het uitvoeringsprogramma Binnenstad 2019 aan de raad voorgelegd. Dit wordt voortgezet op dit krediet.

7100784 Leeuwenhoekpark

Het Van Leeuwenhoekpark is inmiddels aangelegd. Er moeten echter nog onderdelen worden overgedragen naar cluster beheer. Ook wordt er nog gewerkt aan de subsidieverantwoording. Het krediet kan daarom nog niet worden afgesloten. De verwachting is dat het krediet Q1 of Q2 2019 afgesloten zal worden.

7100540 Elektrische installatie vrijdagmarkt

In plaats van een eerder voorzien uitbreidingstraject voor het project Kopermolen moest in 2018 een vervangingstraject worden gestart. Dit is nog niet in de fase waarin inpassing van de markt of technische installaties aan de orde zijn. Tegelijkertijd is een duur vervangingstraject voor de technische installatie van de markt met de aanstaande veranderingen niet opportuun. Tot er duidelijkheid is over het project Kopermolen en de daaruit voortvloeiende aanpassing of vervanging van de technische installatie van de markt kan het krediet niet worden afgesloten.