Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2017

De economie is aan verandering onderhevig en dit is merkbaar op het gebied van kantoren, consumenten en bedrijven. Omdat consumenten vaker on-line winkelen daalt het aantal winkels en wijzigt het karakter van winkelgebieden. Mede hierdoor komt vanuit de markt de vraag om door bijvoorbeeld een stedelijk distributiecentrum een manier te vinden om op een duurzame manier winkels te bevoorraden en pakketjes bij mensen thuis te bezorgen. Het aantal ZZP-ers, flex- en thuiswerkers neemt toe. Dit heeft gevolgen voor de kantorenmarkt; het type gebouw, de locaties en het aantal m2. Bedrijven staan voor de uitdaging hun productieprocessen meer circulair en duurzaam vorm te geven. Door technologische innovaties worden medewerkers continue gevraagd bij te scholen en soms om te scholen omdat sommige banen ophouden te bestaan en andere banen veel openstaande vacatures hebben.

Dit alles is zichtbaar in de cijfers. Over het algemeen doet Leiden het hierbij goed. Het aantal banen in de stad nam over een periode van 10 jaar toe met bijna 18% tot ruim 70.000 banen. Een groot deel van deze groei kwam terecht bij de stuwende en nieuwe/innovatieve economie. Op het Bio Science Park was de groei in dezelfde periode zelfs ruim 40 %. De directe nieuwe banen door de kenniseconomie leidden ook tot indirecte nieuwe banen bij de even belangrijke verzorgende economie. Van installatiebedrijf tot taxibedrijf en van hotel tot accountant wordt geprofiteerd van de groei van de stuwende economie. De mooie groeicijfers brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals scholing voor voldoende arbeidskrachten, ruimte creëren om te ondernemen en urgente mobiliteitsvraagstukken.

De onder het economisch domein vallende programma's Binnenstad, Economie071 en Kennisstad hebben ook in 2017 bijgedragen aan de versterking van Leiden als stad van kennis en cultuur. Een sterke economie van stad en regio is van belang voor de leefbaarheid, de werkgelegenheid en de verdere stedelijke en regionale ontwikkeling.

Het programma Economie is onderverdeeld in 3 beleidsterreinen; ruimte om te ondernemen, het faciliteren en stimuleren van ondernemen en marketing en promotie van de stad. Deze 3 beleidsterreinen zijn onderverdeeld in 8 verschillende prestaties, en een aantal van deze prestaties hebben meerdere onderdelen. Van de 8 prestaties krijgen 7 een groen stoplicht en 1 een oranje stoplicht. Vrijwel alle prestaties worden hierna bij de beleidsterreinen toegelicht. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2017 kunnen als volgt worden samengevat:

 • de samenwerking binnen Economie 071 is verlengd tot en met 2020
 • winkelcentrum Leiden Noord/Kooiplein is opgeleverd
 • de Winkelnota Leidse Binnenstad 2018-2021 is door de gemeenteraad vastgesteld
 • de partiële herziening van de Horeca-visie is door de gemeenteraad vastgesteld
 • acties in verband met de uitvoering van de beleidsregels terrassen en het modelleboek gevelreclame en uitstallingen zijn uitgevoerd
 • het aantal arbeidsplaatsen in Leiden kwam voor het eerst boven de 70.000 banen uit. Een stijging van 10.500 banen ten opzichte van 2006
 • het Masterplan LBSP-Gorlaeus en het gelijknamige bestemmingsplan zijn door de gemeenteraad vastgesteld
 • TNO Health en het instituut SRON gaan zich vestigen in Leiden
 • er zijn succesvolle bijeenkomsten georganiseerd voor starters en ondernemers in het vastgoedonderhoud
 • het in 2016 geopende centrum voor innovatie en ondernemerschap HUBspot is gegroeid en succesvol
 • Innovation Quarter; besluitvorming over kapitaalstortingen en deelname Uniiq heeft plaatsgevonden
 • in een gezamenlijke campagne met universiteit, LUMC, gemeente Den Haag en Leiden Marketing is Leiden gekozen als European city of Science 2022 en is het hosten van het Europese wetenschapscongres ESOF voor 2022 binnengehaald
 • samen met stadspartners heeft Leiden Marketing in 2017 het jaar van "De Stijl" geprogrammeerd en hiermee 125.000 bezoekers naar Leiden getrokken
 • vele inspanningen uit het programma Binnenstad zoals opening Aalmarkt en herinrichting van de Haarlemmerstraat zijn in 2017 gerealiseerd
 • in het programma Economie zijn twee indexcijfers met daaronder vele parameters opgenomen; de Index Economie 071 en de Leidse Binnenstad Index. Beide indexen zijn ook in 2017 weer gestegen.