Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2018

Culturele Regio
In november 2017 heeft de Raad voor Cultuur een verkenning uitgebracht naar een aanpassing van het huidige landelijke cultuurbestel ten behoeve van de planperiode voor de nieuwe basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024.

In haar visiebrief van maart 2018 onderschreef de Minister de constatering van de Raad voor Cultuur dat een aanpassing gewenst is en kondigde zij aan dat zij de samenstelling van het gesubsidieerde aanbod tegen het licht wil houden. Dit wil zij doen in samenwerking met steden en provincies.

De Minister heeft medio 2018 steden en regio’s uitgenodigd om te komen met een profiel, aan de hand waarvan de Raad voor Cultuur in april 2019 een advies kan uitbrengen over een nieuwe basisinfrastructuur. Uitgangspunt is dat bij de invulling van de basisinfrastructuur meer rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften die lokaal en regionaal spelen en dat er meer aansluiting wordt gevonden bij het lokale en regionale beleid.

De nieuwe planperiode is voor Leiden van belang in verband met de rijks financiering van het Rijksmuseum Boerhaave, Rijksmuseum van Oudheden, Museum Volkenkunde en Naturalis.

Leiden heeft - als centrumgemeente binnen Holland Rijnland - geopteerd voor een eigen culturele regio, gebaseerd op het profiel “Kennis en Cultuur”, wat uiteraard goed aansluit bij de wetenschappelijke en culturele instellingen in de stad en nadrukkelijk wordt gedragen door de sector.

Het profiel is op 1 november jl. ingediend bij OCW. Het Ministerie heeft de Raad voor Cultuur om advies gevraagd, wat op 11 april 2019 aan de Minister van OCW zal worden aangeboden. Op basis daarvan kunnen instellingen een aanvraag indienen. Over deze aanvragen zal de RvC vervolgens in het voorjaar van 2020 adviseren, waarna de besluiten op Prinsjesdag 2020 bekend zullen worden gemaakt.

Leids Mediafonds
Het Leids Mediafonds - een initiatief van de Gemeente Leiden - is in 2018 van start gegaan met de eerste vergadering van zijn bestuur.

Voor het fonds is voor het jaar 2018 een bedrag van 250.000 euro uitgetrokken en bestemd voor de versterking van de journalistiek in de regio Leiden. Het Leids Mediafonds - dat als een stichting is vormgegeven die zelfstandig en op afstand van de gemeente Leiden functioneert - is opgericht om hieraan vorm te geven. De gemeente heeft de intentie uitgesproken tot 2021 het fonds financieel te ondersteunen. Het is het eerste regionale fonds in Nederland dat geheel onafhankelijk een stimulans zal zijn voor lokale en regionale journalistiek.

Het bestuur van het Leids Mediafonds bestaat uit vijf onafhankelijke leden, die op grond van hun ervaring in de journalistiek en de communicatie zijn benoemd. In de eerste vergadering heeft het bestuur uitgesproken de versterking van de journalistiek in de regio Leiden vooral te zoeken in onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke verdieping. Daarnaast is de rol van de journalistiek in de sociale samenhang in de regio een belangrijk aandachtspunt voor het fonds.

In oktober heeft de eerste ronde van aanvragen om een financiële ondersteuning voor voorgenomen publicaties plaatsgevonden.

Ondanks het feit dat het fonds volledig nieuw is en zich nog moet bewijzen, werden reeds in de eerste ronde 31 aanvragen ingediend voor financiële ondersteuning voor artikelen, series, journalistieke onderzoeken en audiovisuele producties, daarvan zijn er 18 gehonoreerd met een totale financiële bijdrage van € 205.595.

Naar een nieuwe Cultuurnota
Na de zomer 2018 is begonnen met het raadplegen van de stad over de nieuwe Cultuurnota. Motto: van Opgetekende (ideeën uit de stad ) naar Uitgetekend (nieuw beleid). Verschillende groepen hebben de vier centrale vragen voorgelegd gekregen: wat gaat er goed, wat kan beter, wat zou meer moeten en wat kan een beetje minder. Dat gebeurde op verschillende bijeenkomsten. Zo werden de bezoekers van de Nacht van Ontdekkingen geraadpleegd en de cultuursector tijdens de State of the Art (met uitkomsten van de eerder door het Cultuurfonds georganiseerde Leiden aan Tafel-sessies). De jeugd van 12-18 jaar en jongeren boven 18 jaar tekenden mee in de Old School. Vertegenwoordigers van wijkverenigingen dachten mee op een bijeenkomst die tevens over de Horecavisie en het Evenementenbeleid ging. Kunstenaars en mensen uit de zorg- en welzijnssector verkenden de mogelijkheden voor nauwere samenwerking tijdens een maaltijd. Ook was er een enquête voor gesubsidieerde cultuurorganisaties en een voor inwoners. Studenten gingen met een bakfiets langs enkele scholen om in pauzes ideeën op te halen.

Dit alles is “Opgetekend” en opgenomen in een krant ‘Van opgetekend naar Uitgetekend’, die op 31 januari 2019 op een festival Stadsraadpleging in Theater Ins Blau is gepresenteerd. Na deze bijeenkomst is er nog twee weken de tijd geweest om informatie of ideeën aan te vullen. De planning is dat de nieuwe conceptcultuurnota 2019/2024 in mei/juni 2019 verschijnt.

Naar een nieuwe Evenementennota
In 2018 is de evaluatie opgestart van het ‘Evenementenbeleid 2013-2018’ en de Tussenevaluatie Evenementenbeleid uit 2016, alsmede de voorbereiding voor de inspraak en vaststelling van het nieuwe beleidskader voor het evenementenbeleid 2020-2025. Via een intensief participatietraject voor de evaluatie van het huidige beleid, zijn reacties, ervaringen en wijzigingssuggesties opgehaald. Onder meer via gesprekken en thema-avonden met evenementorganisatoren, ondernemers, winkeliers, bewoners, Centrummanagement Leiden, de Cultuurmakelaar, Leiden Marketing, politie, brandweer, GHOR en de Omgevingsdienst West-Holland. De uitkomsten van de evaluatie worden benut voor het opstellen van het nieuwe beleidskader voor evenementen voor de komende jaren. Dit proces wordt na een inspraakprocedure in 2019 afgerond, waarna het nieuwe beleidskader per 1 januari 2020 in werking treedt.

Lokale Publieke Omroep
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan de lokale publieke omroep, met een duur van vijf jaar. Juni 2017 heeft het CvdM de gemeenteraden van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude om advies gevraagd voor de aanwijzing van de lokale omroep voor de nieuwe vergunningperiode. Naast Holland Centraal-Unity (HC-Unity) de toenmalige lokale omroep voor de vier gemeenten, heeft ook Lorelei-Sleutelstad zich voor die gemeenten aangemeld.

Op 30 november 2017 heeft de gemeenteraad van Leiden besloten beide aanvragers positief te adviseren over de representativiteit van het programmabeleidsbepalende orgaan (pbo). En tevens unaniem zijn voorkeur uitgesproken om Lorelei-Sleutelstad aan te wijzen als lokale omroep voor Leiden. De overige drie gemeenteraden adviseerden om vast te houden aan HC-Unity als lokale omroep.

Helaas heeft de aanwijzingsprocedure van het CvdM veel tijd gekost. Pas per 4 december 2018 heeft het CvdM Lorelei-Sleutelstad aangewezen als lokale publieke omroep voor Leiden en HC-Unity voor de overige 3 gemeenten.

Vanwege het afwijkende advies van de Leidse gemeenteraad, heeft het CvdM om diverse aanvullende adviezen gevraagd. Op 25 september 2018 maakte het CvdM haar voorgenomen besluit kenbaar om HC-Unity aan te wijzen als de lokale omroep voor de vier gemeenten en Lorelei-Sleutelstad af te wijzen als lokale omroep voor Leiden. Het CvdM was van mening dat het voorkeursadvies van de Leidse gemeenteraad om Lorelei-Sleutelstad aan te wijzen, gedaan was ‘zonder kenbare en deugdelijk onderbouwde motivering’. Bovendien was er volgens het CvdM geen indicatie dat de zittende lokale publieke omroep ‘niet naar behoren functioneerde’. Als reactie hierop heeft de gemeenteraad een nadere toelichting op het voorkeursadvies gegeven en dit op de hoorzitting van 30 oktober 2018 nader toegelicht. Op basis hiervan heeft het CvdM haar voornoemde aanwijzingsbesluit genomen. De nieuwe vergunningsperiode loopt van 4 december 2018 tot 4 december 2023.

ONTWIKKELINGEN SPORT
De gemeente Leiden streeft er naar dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Om dat te realiseren zorgt de gemeente voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen, stimuleert zij initiatieven en ondersteunt zij sportverenigingen om naast hun sportfunctie ook maatschappelijk van waarde te zijn.

Sportstimulering
Per 2017 is de sportstimuleringsregeling ingesteld om nieuwe initiatieven op het gebied van de sport een steuntje in de rug te geven. Er zijn vier subsidieronden geweest waarin zo’n 60 plannen zijn ingediend waarvan 21 aanvragen positief beoordeeld. De plannen om de sport te stimuleren zijn heel divers, van het introduceren van een nieuwe sport (padel) tot aan het opzetten van een duurzaam en structureel sportaanbod voor kwetsbare mensen, van een beweegimpuls voor hele jonge kinderen (van 2 tot 6 jaar) tot aan het aanleggen van sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Voortzetting van de regeling komt in 2019 aan de orde.

Voortgang sportaccommodatieprojecten
In 2018 zijn belangrijke besluiten genomen om nieuwe, eigentijdse en kwalitatief goede voorzieningen te realiseren op het gebied van zwemmen, schaatsen en binnensporten. Op 15 februari 2018 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsbesluit Combibad (RV.17.0119), het kaderbesluit IJshal (RV.17.0120) en het kaderbesluit Indoor Sportcentrum (ISC) (RV.17.0115) vastgesteld. In het najaar 2018 zijn een aanvullend besluit Combibad en een uitvoeringsbesluit IJshal voorbereid. De gemeenteraad heeft hiertoe op 24 januari 2019 besloten. Ten behoeve van de voortgang van de bouw van het ISC is een voortgangsbesluit voorbereid om richtinggevende keuzes voor te leggen aan de gemeenteraad.

Voetbal Vitaal
Op verzoek van de Leidse voetbalverenigingen heeft de gemeente de afgelopen jaren de regie genomen om te komen tot vitale voetbalverenigingen. Met de vaststelling van de criteria voor een vitale voetbalvereniging en het verbinden van consequenties bij het niet voldoen daaraan, hebben we onze regierol afgerond. Hiertoe hebben we in het najaar 2018 een laatste bijeenkomst georganiseerd. Voetbalverenigingen blijven werken aan hun vitaliteit. Samen met de KNVB blijven we verenigingen ondersteunen waar nodig.

Contourenplan buitensportaccommodaties
In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een open wijksportpark Roomburgpark in de Professoren- en Burgemeesterswijk. We onderzoeken de mogelijkheid van een andere inrichting van het gebied waarbij verschillende maatschappelijke functies (ruimte voor groen, sport en recreëren) meer met elkaar gemengd worden en er meer ruimte voor hockey ontstaat.

Verzelfstandiging tennis
In 2018 is TC Unicum verzelfstandigd. We hebben het tennispark overgedragen aan Stichting Sportpark Haarlemmerweg Leiden (SSHL), die de tennisbanen verhuurd aan TC Unicum. SSHL is een geldlening aangegaan ten behoeve van een investering in de aanleg van nieuwe tennisbanen. We hebben hiertoe een gemeentegarantie verleend.