Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2017

ONTWIKKELINGEN CULTUUR

De ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur zijn bij het beleidsterrein 8A toegelicht.

ONTWIKKELINGEN CULTUREEL ERFGOED

Ondanks het toenemend gebruik van digitale middelen blijft het ‘analoog’ werken (onderwijs én onderzoek) met collecties noodzakelijk. 75 % van de bezoekers aan de Boisotkade komt voor educatie, voorlichting of een andere fysieke ontmoeting met de collectie. Het is daarnaast de verwachting dat in de komende jaren de regionale positie van Erfgoed Leiden nog meer bestendigd en uitgebreid wordt binnen de daarvoor afgesproken grenzen. Niet alleen op het gebied van archiefzorg is Erfgoed Leiden een belangrijke partner voor regiogemeenten, ook voor de andere erfgoeddisciplines wordt steeds vaker een beroep gedaan op de professionals van Erfgoed Leiden. Ook de komst van de Omgevingswet zal hierbij in de toekomst van invloed kunnen zijn. Een vernieuwde publieksfunctie moet hierop aansluiten, zodat Erfgoed Leiden steeds meer zichtbaar actief kan zijn in de Leidse regio
In 2013 heeft de gemeenteraad met RV13.0089 Erfgoed Leiden de opdracht gegeven plannen te ontwikkelen voor een publieksruimte die aansluit op actueel bezoek en ambities.

ONTWIKKELINGEN SPORT

De gemeente Leiden streeft er naar dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Om dat te realiseren zorgt de gemeente voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen, waardeert en stimuleert zij initiatieven en ondersteunt zij sportverenigingen om naast hun sportfunctie ook maatschappelijk van waarde te zijn.

Voortgang sportaccommodatieprojecten

In 2017 zijn de besluiten aan de gemeenteraad voorgelegd voor de noodzakelijke realisatie van drie nieuwe sportaccommodaties als vervanging van de huidige verouderde sportaccommodaties. De bouw van de nieuwe ijshal, zwembad en sporthal starten naar verwachting in 2019.

Voetbal Vitaal

De voetbalsport in Leiden streeft er samen met de gemeente naar sterke en vitale verenigingen. Hiertoe zijn gezamenlijk en in overleg met de KNVB criteria vastgesteld voor vitale voetbalverenigingen en zijn er consequenties verbonden aan het niet voldoen aan deze criteria. Door middel van verenigingsondersteuning staat de gemeente voetbalverenigingen ten dienste bij deze vitalisering.

Contourenplan buitensportaccommodaties

Na de besluiten voor de vernieuwing van de binnensportaccommodaties wil Leiden komende jaren ook de buitensportaccommodaties moderniseren. In een visie op sportparken is dit verwoord, het contourenplan buitensportaccommodaties. De gemeente streeft naar multifunctionele, eigentijdse en open sportparken die intensief gebruikt worden door mensen uit de buurt en door vitale sportverenigingen.
Het contourenplan biedt een richtinggevend kader voor ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van de sport. Hiermee is verenigingen duidelijkheid gegeven over hun toekomstige plek in de stad indien zij vitaal zijn.

Verzelfstandiging tennis

In 2017 is de voorbereiding van de verzelfstandiging van TC Unicum ter hand genomen. In het voorjaar van 2018 wordt deze voorgenomen verzelfstandiging geëffectueerd. De overige tennisverenigingen hebben vooralsnog aangegeven niet te gaan verzelfstandigen. Met hen is de gemeente in gesprek over mogelijkheden om hun seizoen te verlengen, bijvoorbeeld door LTV de keuze te bieden (om bij einde levensduur van de huidige tennisbanen) de tennisbanen te vervangen voor een baansoort waarop ook 10 maanden gespeeld kan worden. Dit gebruiksmodel is bij TC De Leidse Hout reeds enkele jaren geleden geïntroduceerd.