Ga naar boven

Beleidsterrein 8C Sport

Doelen en prestaties bij 8C Sport

Doel

Prestaties

8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan

8C2 Leiden ondersteunt haar sportverenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een maatschappelijke functie vervullen

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen

8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen


8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen door subsidiering

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies

8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport

Toelichting op prestaties

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)

De onderhoudswerkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd m.u.v. de vervanging van het Wetraveld (FC Roodenburg), dat is uitgesteld naar aanleiding van de uitwerking van het contourenplan. Door extra marketingactiviteiten en een mooie zomer hebben 430.000 bezoekers de zwembaden bezocht. Voor het eerst sinds jaren weer meer dan de streefwaarde van 420.000 bezoekers.

Effectindicatoren bij 8C Sport

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.a Rapportcijfer van inwoners voor de hoeveelheid sportaccommodaties

7,3

-

7,3

-

-

Stadsenquête*

8C1.b Rapportcijfer van inwoners voor de kwaliteit van de sportaccommodaties

7,1

-

7,0

-

-

Stadsenquête*

8C1.c Aantal bezoekers zwembaden

401.000

389.000

362.000

432.000

420.000

Sportbedrijf Leiden

Doel 8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

8C3.a Percentage inwoners dat niet wekelijks sport

-

41%

-

47%

RIVM (via wsjg)**

8C3.b Percentage volwassen Leidenaren dat voldoet aan de norm gezond bewegen

56%

-

63%

-

60%

Stadsenquête*

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.
**Dit percentage krijgen we van het Rijk en moet nog binnenkomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.