Ga naar boven

Beleidsterrein 8C Sport

Doelen en prestaties bij 8C Sport

Doel

Prestaties

8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan

8C2 Leiden ondersteunt haar sportverenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een maatschappelijke functie vervullen

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen

8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen


8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen door subsidiering

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies

8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

  • Het beheer en onderhoud is volgens plan uitgevoerd, de kosten voor instandhouding van de nog te verkopen panden zijn dit jaar opgevangen binnen de exploitatie en voorziening
  • De tarievenlijst 2018 kent 67 minder tarieven dan in 2017. Deze budgettair neutrale wijziging is een stap in de vereenvoudiging van de sporttarieven.
  • In 2017 is er overeenstemming gekomen met de tennisvereniging Unicum om te verzelfstandigen in 2018.

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan

De taken zijn conform de begroting 2017 uitgevoerd.

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen

De breedtesportcoördinator heeft samenwerking tussen verenigingen gestimuleerd, expertise gedeeld en scholing georganiseerd. Elf (potentiële) jongere verenigingsbestuurders hebben de cursus ‘modern besturen’ gevolgd. De breedtesportcoördinator heeft maandelijks een sportcafé georganiseerd, waar de sport, politiek en het bedrijfsleven samenkomen en inhoudelijke thema’s zijn behandeld zoals ‘de rookvrije sportaccommodatie’. In 2017 heeft de breedtesportcoördinator het Sportcongres georganiseerd, waar sportbestuurders presentaties en workshops hebben bijgewoond over onder anderen het werven van fondsen en subsidies en het krijgen van meer vrijwilligers. Deze keer waren ook vertegenwoordigers van het Leidse onderwijs aanwezig om het netwerk tussen sportvereniging en school en wijk te activeren.
Op grond van de deelverordening combifuncties zijn in 2017 aan 9 maatschappelijke organisaties subsidies toegekend voor het aanstellen van in totaal 14,2 fte combinatiefunctionarissen verspreid over de stad. De combinatiefunctionarissen organiseren tientallen sport- en beweegactiviteiten voor kinderen in de leeftijd 4-18 jaar. Zij vergroten hiermee het sport- en cultuuraanbod op en rond school en in de wijk en proberen kinderen structureel aan het bewegen te krijgen en door te laten stromen naar sport- of cultuurverenigingen.

8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen

De gemeentelijke schoolsportcommissie heeft een subsidie ontvangen voor het organiseren, coördineren en stimuleren van (school)sport. De commissie organiseert schoolsporttoernooien en biedt kennismakingscursussen voor schoolgaande jeugd aan. In schooljaar 2016/2017 deden er 1.483 kinderen mee aan diverse cursussen en vertegenwoordigden 6.737 leerlingen hun school bij de Leidse toernooien. De deelname aan de cursussen laat hiermee, net als vorig jaar, een stijging zien.

8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen door subsidiering

Voor het stimuleren van sportevenementen is jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar. Stichting Leiden Marathon ontvangt een subsidie. Aan de Leiden marathon deden in 2017 bijna 12.000 deelnemers mee. In 2017 zijn voor de vierde keer op rij de Koningsspelen georganiseerd. 8.735 kinderen van 31 Leidse bassischolen deden hieraan mee, de organisatie was mede mogelijk door betrokkenheid van leerlingen en studenten van het Leonardo College en mbo Rijnland. In samenwerking met de Leidse Sportfederatie is het sportgala georganiseerd. Hier vindt de uitreiking van de Leidse sportprijzen plaats.

8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies

Om de sport een extra impuls te geven is per 2017 de subsidieregeling sportstimulering in het leven geroepen. In het kader van deze subsidieregeling zijn 11 subsidies verstrekt aan diverse partijen, variërend van sportverenigingen tot aan coalities van maatschappelijke organisaties. Een greep uit de gehonoreerde initiatieven: extra beweegfaciliteiten in de openbare ruimte, sport- en spelbegeleiding voor drie basisscholen, introductie van padel (een mix van tennis en squash), aanwijsapparatuur om een breed publiek kennis te laten maken met de schermsport en een extra impuls voor een structureel sportaanbod voor inwoners in een kwetsbare positie.
In het kader van de deelverordening subsidiëring jeugdsport zijn waarderingssubsidies toegekend aan organisaties met jeugdleden.

8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport

De Stichting Topsport Leiden heeft een subsidie ontvangen voor het ondersteunen en faciliteren van topsport in Leiden. In het najaar 2017 is het topsportbeleid en de uitvoering ervan door Stichting Topsport Leiden geëvalueerd, waarvan de belangrijkste conclusie is dat Stichting Topsport Leiden de overeengekomen taken naar behoren uitvoert. Uit de evaluatie komt tevens naar voren dat niet goed valt te herleiden in hoeverre er door de ondersteuning van sportclubs daadwerkelijk meer Leidenaren gaan sporten.

Verbonden partijen

Effectindicatoren bij 8C Sport

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen

8C1.a Rapportcijfer van inwoners voor de hoeveelheid sportaccommodaties

7,3

7,4

Stadsenquête

8C1.b Rapportcijfer van inwoners voor de kwaliteit van de sportaccommodaties

7,1

7,4

Stadsenquête

8C1.c Aantal bezoekers zwembaden

414.000

401.000

390.000

400.000

420.000

Sportbedrijf Leiden

Doel 8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen

8C3.a Percentage inwoners dat niet wekelijks sport

-

-

-

47%

RIVM (via wsjg)

8C3.b Percentage volwassen Leidenaren dat voldoet aan de norm gezond bewegen

-

-

-

60%

Stadsenquête

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.