Ga naar boven

Programmabudget

Bereikbaarheid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Langzaam verkeer

Lasten

1.215

1.655

-458

1.197

1.006

191

Baten

0

-603

595

-8

0

-8

Saldo

1.215

1.052

136

1.188

1.006

182

Openbaar vervoer

Lasten

965

158

-34

124

53

71

Baten

0

0

-200

-200

-200

0

Saldo

965

158

-235

-77

-147

71

Autoverkeer

Lasten

3.141

2.294

1.860

4.154

3.454

701

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

3.141

2.294

1.860

4.154

3.454

701

Parkeren

Lasten

8.880

9.707

-553

9.154

7.548

1.605

Baten

-11.152

-13.022

546

-12.475

-11.976

-499

Saldo

-2.272

-3.315

-7

-3.322

-4.427

1.106

Leefomgeving

Lasten

1.583

1.249

-161

1.088

902

186

Baten

-60

-2

0

-2

-93

91

Saldo

1.523

1.247

-161

1.086

810

276

Programma

Lasten

15.785

15.063

653

15.716

12.964

2.753

Baten

-11.212

-13.627

941

-12.686

-12.269

-417

Saldo van baten en lasten

4.572

1.437

1.593

3.030

695

2.336

Reserves

Toevoeging

20.106

11.589

1.575

13.164

13.927

-763

Onttrekking

-36.895

-15.220

-6.683

-21.903

-20.864

-1.039

Mutaties reserves

-16.789

-3.632

-5.107

-8.739

-6.937

-1.802

Resultaat

-12.217

-2.195

-3.514

-5.709

-6.243

534

Reserves programma 4
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve parkeren P4

Toevoeging

8.939

8.921

1.295

10.216

11.040

-824

Onttrekking

-10.228

-11.709

70

-11.639

-11.609

-30

Saldo

-1.289

-2.788

1.365

-1.423

-570

-854

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

10.932

2.667

200

2.867

2.867

0

Onttrekking

-18.097

-3.424

-6.368

-9.792

-9.044

-747

Saldo

-7.165

-757

-6.168

-6.924

-6.177

-747

Reserve fietsenstalling station P4

Toevoeging

235

0

80

80

20

60

Onttrekking

-406

-87

-381

-468

-206

-261

Saldo

-171

-87

-300

-387

-187

-201

Reserve Ontsluiting Bio Science Park

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-6.868

0

0

0

0

0

Saldo

-6.868

0

0

0

0

0

reserve grondexploitaties P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.296

0

0

0

0

0

Saldo

-1.296

0

0

0

0

0

Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-4

-4

-4

0

Saldo

0

0

-4

-4

-4

0

Totaal

Toevoeging

20.106

11.589

1.575

13.164

13.927

-763

Onttrekking

-36.895

-15.220

-6.683

-21.903

-20.864

-1.039

Reserves programma 4

-16.789

-3.632

-5.107

-8.739

-6.937

-1.802

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Algemeen

Met ingang van 2017 is de financiële wetgeving (BBV) voor de verslaglegging van de overhead gewijzigd, waardoor deze voortaan moet worden verantwoord op het programma overhead, Vpb en onvoorzien. Dit heeft tot de opgave geleid om in de realisatie binnen de betreffende programma’s de overhead te elimineren uit uurtarieven voor investeringen en/of overige projecten waar dit niet meer is toegestaan. Dit leidt in 2017 tot een per saldo neutrale correctie op de gerealiseerde lasten binnen enerzijds de relevante programma’s en anderzijds het programma Overhead, Vpb en onvoorzien. Binnen die relevante programma’s ontstaan nu voordelen omdat er minder mag worden doorbelast dan begroot. Op het programma Overhead, Vpb en onvoorzien ontstaat het corresponderende nadeel.

Autoverkeer
Het voordeel op de lasten van € 701.000 wordt veroorzaakt door niet gerealiseerde bijdragen aan investeringen die worden gedekt door een onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Het betreft een voordeel van € 468.000 op de (voorbereidings)kosten van de Rijnlandroute. In 2017 zijn inspanningen verricht om een verbeterde inpassing van de Rijnlandroute bij de Stevenshof te bewerkstelligen en is vervolgonderzoek gedaan naar een ander ontwerp voor het Lammenschansplein/Europaweg. Ook is een kostenraming gemaakt in het kader van de discussie voor de ontwerpvariant. Eind 2017 is aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor rioleringswerkzaamheden bij de A44. Deze kosten werden in 2017 verwacht maar worden in 2018 gerealiseerd.

Een voordeel van € 146.000 heeft betrekking op de lagere plankosten van voorbereiding voor de Leidse Ring Noord.

Tot slot is sprake van een voordeel van € 118.000 wordt veroorzaakt door de gewijzigde regelgeving over de verslaglegging van de overhead.

Parkeren
Het beleidsterrein parkeren heeft een voordelig saldo van € 1,1 mln. Dit is opgebouwd uit een voordeel van € 1,6 mln. op de lasten en een nadeel van € 499.000 op de baten.

Het voordeel in de lasten wordt voor een bedrag van € 282.000 veroorzaakt door in 2017 niet verstrekte subsidies voor privaat gefinancierde parkeergelegenheden. Ook is sprake van een voordeel van € 427.000 op de diverse exploitatielasten van parkeergarages (in de begroting was rekening gehouden met de opening van de garage Soestdijkkade in 2017 terwijl deze in 2018 open gaat en het uitstellen van het dagelijks onderhoud Haarlemmerstraatgarage in verband met naderend groot onderhoud). Het voordeel binnen het parkeerbedrijf (€ 650.000) wordt veroorzaakt door lagere kosten van handhaving van het parkeren en communicatie rond de promotie van de garage Lammermarkt. Tot slot is sprake van een voordeel in de exploitatie van parkeerapparatuur als gevolg van minder onderhoud aan straatautomaten van € 142.000.

De parkeerbaten laten een nadeel zien van € 499.000. Dit wordt veroorzaakt lagere opbrengsten uit vergunningen en naheffingen die gedeeltelijk gecompenseerd wordt door hogere opbrengsten uit de parkeergarages.

Het resultaat op de parkeerexploitatie van € 824.000 is gestort in de reserve parkeren.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve parkeren
De hogere storting in de reserve parkeren wordt veroorzaakt door het voordelige resultaat van € 824.000 binnen de parkeerexploitatie. Het nadeel in de onttrekking aan de reserve parkeren wordt veroorzaakt door de in 2017 niet gerealiseerde kosten van de heroriëntatie op parkeren.

Reserve bereikbaarheidsprojecten
Door niet gerealiseerde bijdragen aan diverse investeringen in de infrastructuur heeft een lagere onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten plaatsgevonden. Dit heeft met name betrekking op de (onderzoeks)kosten van de Rijnlandroute en de lagere (plan)kosten van voorbereiding in 2017 voor de Leidse Ring Noord.

Reserve fietsenstalling station (programma 4)
Het nadeel op de onttrekking aan de reserve wordt veroorzaakt door de niet gerealiseerde kosten voor het onderzoek naar het gebruik van deel-fietsen. Daarnaast is sprake van niet gerealiseerde bijdragen aan de investeringen voor de fietsenstalling Rijnsburgerblok en Leiden Centraal. De lagere toevoeging aan de reserve wordt veroorzaakt door het niet gerealiseerde begrote exploitatieresultaat van de fietsenstalling Rijnsburgerblok omdat deze nog niet in gebruik is genomen.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

7100883 Bouwkosten spooronderdoorgang Kanaalweg-Zuid

Dit krediet maakt onderdeel uit van een totaalkrediet Kanaalweg-Zuid dat bij het uitvoeringsbesluit beschikbaar is gesteld. Over alle kredieten binnen project Kanaalweg-Zuid zijn de lasten niet overschreden.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot

7100747 HOV Leiden centraal-Katwijk-Noordwijk

Voor de HOV zijn alleen plankosten gemaakt op krediet Plankosten definitiefase. Er zijn geen externe opdrachten uitgezet. Het bedrag van € 15.000 blijft blijft beschikbaar voor het investeringsprogramma Infra binnen de reserve bereikbaarheidsprojecten.

7100748 HOV Leiden centraal-Leiderdorp

Dit project is uitgevoerd binnen project Leidse Ring Noord. De werkzaamheden zijn afgerond; er zijn geen kosten gerealiseerd op dit krediet. Het bedrag van € 10.000 blijft blijft beschikbaar voor het investeringsprogramma Infra binnen de reserve bereikbaarheidsprojecten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2017

7100014 Aanpak black spots
Het project ongevallenlocaties uit het uitvoeringsprogramma fietsroutes is opgestart in 2014. De voorbereiding en uitvoering neemt meerdere jaren in beslag.

7100015-7100019 & 7100520 & 7100627-7100630 & 7100902 Ontsluiting Bio Science Park

De Plesmanlaan is vanaf de A44 de toegangsweg naar Leiden en de hoofdontsluitingsweg voor het Bio Science

Park. Na ingebruikname van de RijnlandRoute wordt de Plesmanlaan nog belangrijker voor het verkeer dat dan

vanaf de A4 via de RijnlandRoute ook aan de westzijde van de stad kan binnenrijden. Het project Ontsluiting

Bio Science Park (OBSP) zorgt met een ingrijpende reconstructie van de kruisingen op de Plesmanlaan en

Haagse Schouwweg voor een vlotte verkeersafwikkeling op de Plesmanlaan en een goede ontsluiting van het

Leiden Bio Science Park. De activiteiten met betrekking tot projectafsluiting waaronder de afwikkeling van restpunten na oplevering en financiële verantwoording aan Universiteit en Provincie (bijdragen voor OBSP, HOV en regionaal fietspad) hebben een langere doorlooptijd dan gepland. Afsluiting en eindrapportage staat voor medio 2018 gepland.

7100022 Rotonde Ketelmeerlaan- Gooimeerlaan PRG4
In 2014 is een motie ingediend met betrekking tot de rotondes aan de rondweg Merenwijk. In 2017 is het raadsvoorstel uitvoering rotondes Merenwijk (RV17.0032) positief ontvangen door uw raad. Het werk is uitgevoerd en wordt in het 1e kwartaal van 2018 afgerond. Daarna kan het krediet afgesloten worden.

7100053 & 7100883-7100885 Spooronderdoorgang Kanaalweg-Zuid

Voor de start van het nieuwe schooljaar is de onderdoorgang Kanaalweg feestelijk geopend. Sindsdien is de aannemer bezig met het afwerken van diverse restpunten. Deze werkzaamheden lopen door tot en met maart 2018 waarna ook de eindafrekening met Prorail wordt opgesteld. In 2018 worden de kredieten afgesloten.

7100062 Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid scholen
De afgelopen jaren is een aantal maatregelen rond de verkeersveiligheid rond scholen uitgevoerd. In 2016 is het project geëvalueerd en het restant krediet in 2017 wordt in 2018 ingezet voor aanvullende maatregelen.

7100063 Busroute Churchilllaan in het kader van Boshuizerkade 30km per uur
Na de bouwactiviteiten rond de Boshuizerkade wordt de Boshuizerkade heringericht. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met groot onderhoud in de openbare ruimte in Haagweg Zuid. In 2017 is gestart met de voorbereiding. De uitvoering zal naar verwachting in 2018-2020 plaatsvinden.

7100074 Reconstructie Maresingel
Het ontwerp voor de Maresingel is nu een geïntegreerd ontwerp met het Singelpark. In 2017 is het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Maresingel aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd en het de benodigde middelen zijn beschikbaar gesteld. In 2018 wordt de herinrichting Maresingel uitgevoerd.

7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage
Het project Kooiplein waarvan de aanleg van parkeergarages onderdeel uitmaakt is bijna gereed. De 1e parkeergarage in deelgebied 5 is 1 februari 2017 opgeleverd. In 2016 is de uitvoering van de 2e parkeergarage in deelgebied 4 gestart. Oplevering half februari 2018.

7100092 & 7100649-7100653 & 7100671-7100672 & 7101302-7101305 Parkeergarage Garenmarkt

Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de-

parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de separate

aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In mei 2014 heeft de gunning van de opdracht aan

bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix plaatsgevonden. Juni 2015 is het Design, Build & Maintain (DBM)

contract ondertekend. In maart 2017 is de omgevingsvergunning verleend en in mei 2017, na de ingebruikname van de parkeergarage Lammermarkt, is gestart met de bouw van de parkeergarage op de Garenmarkt. De afgelopen periode zijn de archeologische werkzaamheden, de ringbalk en het betonnen stempelraam in het dek gerealiseerd. Begin 2018 wordt gestart met de werkzaamheden in de Korevaarstraat en het ontgraven van de bouwkuip. De parkeergarage zal conform planning begin 2020 worden opgeleverd. De parkeergarages worden gedekt vanuit de Parkeerexploitatie.

7100093 & 7100644-7100647 & 7100669-7100670 Parkeergarage Lammermarkt

Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de

parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de separate

aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In maart 2014 is de opdracht aan bouwcombinatie

Dura Vermeer-Besix gegund. De Design, Build & Maintain (DBM) overeenkomst is juli 2014 ondertekend.

In oktober 2014 is gestart met de uitvoering van de garage Lammermarkt. In april 2017 is deze in bedrijf genomen en in oktober 2017 opgeleverd. De parkeergarages worden gedekt vanuit de Parkeerexploitatie. In 2017 worden deze kredieten afgesloten nadat de eindafrekening met Dura Vermeer-Besix is opgesteld.

7100080 Herinrichting Kaarsemakersplein
De planvorming voor herinrichting en vergroening van het Lakenplein en Kaarsenmakersplein is vertraagd omdat het ontwerptraject tijdelijk stil is gelegd. We starten in 2e kwartaal van 2018 met de planvorming en na besluitvorming met de fysieke herinrichting.

7100084 Reconstructie kruispunt Lammenschansweg-Tomatenstraat
Door de diverse bouwactiviteiten in de omgeving is de reconstructie van het kruispunt nog niet uitgevoerd. In 2018 wordt dit werk voorbereid en gecombineerd met andere werkzaamheden in deze buurt.

7100085 Wijkactieplannen en parkeren
Het restant van dit krediet wordt gebruikt voor aanpassingen aan parkeren op basis van meldingen van bewoners. Naar verwachting wordt het krediet in 2018 afgesloten.

7100390 Auto stadsontwerp
Dit betreft een vervangingsinvestering van de onderhoudsbus die wordt gebruik om storingswerkzaamheden aan verkeersregelinstallaties uit te voeren en om telslangen aan te leggen bedoeld voor verkeersonderzoek. De bus wordt in 2018 vervangen.

7100490 Onderzoek Rijnlandroute
De onderzoeken voor de Rijnlandroute nemen meerdere jaren in beslag.

7100680 Fietsenstalling Rijnsburgerblok stichtingskosten
De fietsenstalling is in aanbouw en wordt afgerekend bij turn key oplevering. Die is vermoedelijk begin 2019. Tot die tijd dient het krediet beschikbaar te blijven.

7100681 fietsenstalling Rijnsburgerblok inrichtingskosten
De fietsenstalling is in aanbouw en wordt afgerekend bij turn key oplevering. Die is vermoedelijk begin 2019. Tot die tijd dient het krediet beschikbaar te blijven.

7100682 Fietsenstalling Rijnsburgerblok bouwrijpmaken en onvoorzien
De fietsenstalling is in aanbouw en wordt afgerekend bij turn key oplevering. Die is vermoedelijk begin 2019. Tot die tijd dient het krediet beschikbaar te blijven.

7100078 Aanleg Hallenweg fase 1
Dit krediet kan nog niet worden afgesloten omdat de laatste groenvoorzieningen rondom de weg in 2018 worden aangelegd.

7100286 Handterminals stadstoezicht
Dit krediet kan niet worden afgesloten. In de programmabegroting 2017-2020 (BW 16.0817 d.d. 27-9-2016) is aan dit bestaande krediet een bedrag van € 323.000 toegevoegd voor het jaar 2017 ten behoeve van de vervanging van handterminals. Het handterminal-contract van Sigmax is onlangs verlengd tot 1 mei 2019. Er wordt nog in het eerste kwartaal van 2018 gestart met de aanbesteding voor het handhaafsysteem.De term Handterminals Stadstoezicht dekt niet de hele lading, het gaat om het hele handhaafsysteem, zowel de software als de hardware is deel van de aanbesteding handhaafsysteem team Handhaving Openbare Ruimte.

7100586 nieuwe OV terminal stationsgebied
Dit krediet kan nog niet worden afgesloten omdat de werkzaamheden betreffende deze OV terminal nog jaren doorlopen.

7100737 digitaliseren parkeercontrole
Dit krediet kan nog niet worden afgesloten omdat de laatste investeringen (met name parkeervergunningsysteem) in 2018 worden afgerond.

7100738 parkeerapparatuur garage Kooiplein
Dit krediet kan nog niet worden afgesloten omdat de laatste investeringen in het parkeermanagementsysteem in 2018 worden afgerond.

7100942 Schutterstraat-Poelgeeststraat
De voorbereiding van het werk is gestart. Naar verwachting start de uitvoering in 2018.

7100929 reconstructie Schuttersveld-Dellaertweg PRG4
De reconstructie van het Schuttersveld-Dellaertweg is in 2017 afgerond. Dit werk is gedeeltelijk gedekt door een subsidie. Na de accountantscontrole kan het krediet afgesloten worden.