Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2018

Langzaam verkeer

Om te voldoen aan de grote vraag naar fietsparkeerplaatsen in het stationsgebied is de fietsenstalling op het Morssingelterrein uitgebreid met 460 plaatsen. Tegelijkertijd is het restrictiegebied, waar het parkeren van fietsen buiten de rekken verboden is, uitgebreid met Stationsweg en de kop van de Steenstraat. Ook zijn in het Stationsgebied de brom(scooter)parkeerplekken uitgebreid door aanleg van plekken onder het Rijnsburgerviaduct.

Het besluit over de beoogde sloop van het stallingsgebouw bij station Lammenschans is teruggedraaid. Door gebruik te maken van een automatisch deursysteem voor abonnementhouders kon de stalling worden behouden. In overleg met ProRail wordt de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken bij station Lammenschans voorbereid. Er komt een verdubbeling van het aantal plekken.

De pilot deelfietsen op het Bio Science Park die in november 2017 gestart is, is wegens tegenvallend gebruik en het niet nakomen van afspraken door de uitvoerende partij helaas beëindigd.

In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de fietsprojecten Herenstraat, Spoorweghavenpad en Zoeterwoudseweg – Vrijheidslaan. De verdere voorbereiding en uitvoering loopt door in 2019 / 2020. Op de corridor Den Haag West is de Fietsstraat Van Ravelingenstraat voorbereid.

Bij diverse verkeerslichten zijn de wachttijden voor fietsers geoptimaliseerd.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar een fietsenstalling onder de HEMA. Uit het onderzoek blijkt een stalling op deze locatie niet haalbaar te zijn. Er is in 2018 een onderzoek gestart naar een stalling aan de Lange Mare ter hoogte van de Hartebrugkerk. Dit onderzoek is in een vergevorderd stadium, begin 2019 zijn de conclusies over de oplossingsrichtingen beschikbaar.

Openbaar vervoer

In 2017 is besloten een nieuw busstation te ontwikkelen op de huidige locatie. In 2018 hebben ambtelijke verkenningen plaatsgevonden over de verkeerskundige en stedenbouwkundige inpassing en in 2019 zal hierover besluitvorming worden voorbereid.

Er is een proef gestart met toeristisch vervoer: de museumlijn. Om de route te optimaliseren is een verzinkbare paal aangebracht op het Rapenburg. Bussen en hulpdiensten hoeven niet meer te stoppen om de oude handmatige paal te bedienen. De museumlijn bevindt zich nog in pilotfase. Aan het eind van de proef zal de lijn worden geëvalueerd.

Vanaf maart 2019 rijden er in de Leidse stadsdienst elektrische bussen. Busstation de Vink is geschikt gemaakt voor laadapparatuur.

In de Merenwijk is de busroute geschikt gemaakt voor busvervoer in 2 rijrichtingen. Sinds december 2018 rijdt de bus weer in twee richtingen op de rondweg van de Merenwijk.

Autoverkeer

Voor de Leidse Ring Noord zijn in 2018 de voorbereidingen voor de tracédelen Engelendaal en Plesmanlaan opgestart.

Op het kruispunt Lage Rijndijk – Zijlsingel (dat deel uitmaakt van de belangrijke fietsroute over de Lage Rijndijk tussen het centrum en Leiderdorp) zijn de verkeerslichten vervangen. Door een andere regelstrategie en het meten van groepen fietsers op grotere afstand hoeven fietsers minder vaak te stoppen en minder lang te wachten.

Uit de evaluatie van de LED lichten voor fietsers langs de fietsstrook bij de Klokpoort blijkt dat deze zeer gewaardeerd worden en het fietscomfort verbeteren. De werking wordt aan de hand van de evaluatie nog verder verbeterd.

Werkzaamheden en afsluitingen worden sinds december bijgehouden in het nieuwe landelijke meldingssysteem MELVIN van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Hierdoor kan nog beter worden afgestemd met buurgemeenten en andere wegbeheerders. In 2019 komt deze informatie ook beschikbaar via de stadskaart van de gemeentelijke website.

Parkeren

In het nieuwe beleidsakkoord is een duidelijk keuze gemaakt in te zetten op duurzame vervoersmiddelen en het niet meer zomaar faciliteren van de auto. Dit wordt uitgewerkt in een nieuwe parkeervisie, parkeerbeleid en parkeernormen, waarvoor de voorbereidingen in 2018 zijn gestart.

Naar aanleiding van de motie “Een mooie garage verdient een mooi dak” is er een definitief ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de Garenmarkt e.o. De kosten voor het maaiveld worden gefinancierd uit het budget van de parkeergarages. Er is in een bouwteam samen met de aannemer van de parkeergarage gewerkt aan een Uitvoeringsontwerp voor het maaiveld, tevens zijn de prijsonderhandelingen gestart. Rond de zomervakantie 2019 zal gestart worden met de aanleg. De oplevering van het maaiveld zal medio 2020 plaatsvinden.
Positief is dat de parkeergarages Lammermarkt, Haarlemmerstraat, Morspoort en Ringkade meer inkomsten hebben gegenereerd dan was voorzien.

Leefomgeving

In 2018 zijn verschillende verkeerseducatieprojecten uitgevoerd. Bijna alle basisscholen hebben in mei en juni deelgenomen aan het verkeersexamen en in oktober zijn er dodehoek-lessen gegeven. Ook is er in het najaar een campagneteam op bezoek geweest op verschillende middelbare scholen.

Ter verbetering van de verkeerssituatie rondom scholen en het stimuleren van verkeerseducatie op de scholen zijn diverse basisscholen bezocht en zijn maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie in voorbereiding.

In september is er een drone-onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op de kruising Broekweg/Veluwemeerlaan. Uit het onderzoek blijkt dat het voornaamste probleem bij de gedragingen van fietsers ligt, zoals het afsnijden van de bocht of het tegen de verkeersrichting in rijden. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt nog gestudeerd op een oplossing.

Er zijn maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid in het Houtkwartier.

De beleidsregel voor aanvragen laadinfrastructuur is geëvalueerd en er zijn verbetermaatregelen afgesproken die in 2019 worden uitgewerkt.

Gestart is met een onderzoek naar de uitbreiding van milieuzone, zowel voor auto’s, brommers als vaartuigen.