Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

  • RV 18.0105 Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg
  • RV 18.0115 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019
  • RV 18.0090 Actieplan Omgevingslawaai 2019 – 2023
  • RV 18.0014 Fietsverbinding Knoop Leiden-West
  • RV 18.0005 Vaststelling bestemmingsplan Tracébesluit A4 en A44
  • RV 18.0004 Uittreden 'Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4'
  • RV 18.0003 Aanvraag rijksbijdrage voor het uitgevoerde project ‘Spoortunnel Kanaalweg-Zuid’
  • RV 17. 0109 Kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad - (gedeelte) Oude Herengracht, Havenplein, kruising Herenstraat-Zoeterwoudsesingel (Koepoorstbrug), Ir. Driessenstraat-Oosterkerkstraat en Herenstraat
  • RV 17.0113 Vrijgeven krediet uitvoering auto- en fietsbewegwijzering
  • RV 17.0106 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute fase 2, tracé deel Hooigracht