Ga naar boven

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doelen en prestaties bij 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Opstellen leefomgevingbeleid

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

4E1.3 Bebording en bewegwijzering

4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid

Prestatie 4E1.1 Opstellen leefomgevingbeleid

Er zijn diverse kleine aanpassingen in woonwijken uitgevoerd, met name op verzoek van bewoners. Ook zijn er verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd, zoals de Jonge Bestuurdersdagen en een actie gericht op jongeren en alcohol tijdens 3 oktober.

Het aantal locaties waar camera-observatie noodzakelijk is verschilt per jaar. Dit is afhankelijk van een op dat moment geconstateerde onveilige situatie. In 2017 was dit bij twee locaties, 2016 waren dit vier en in 2015 vijf locaties.

Prestatie 4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

In 2017 is de projectopdracht vastgesteld voor het project veilige schoolomgeving. Dit zal in 2018 worden uitgevoerd. Vooruitlopend op dit project is afgelopen jaar rond een aantal scholen gewerkt aan verbetering van de schoolomgeving, vanwege bouwplannen of uitvoering beheerwerkzaamheden nabij een school. De uitvoering vindt echter plaats in 2018. De schoolomgeving van scholen in het speciaal onderwijs heeft eerste prioriteit.

Prestatie 4E1.3 Bebording en bewegwijzering

In 2017 is de uitvoering van de voetgangersbewegwijzering afgerond. Voor de auto- en fietsbewegwijzering zijn de routerings- en verwijzingsplannen vertaald naar de benodigde bordenplannen. De verwijzingen naar de parkeervoorzieningen (PRIS) zijn geïntegreerd in de bordenplannen voor autobewegwijzering. De fysieke uitvoering van het project start in 2018 en zal naar verwachting grotendeels zijn afgerond aan het eind van dat jaar.

Prestatie 4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzaam mobiliteit

Het onderzoek naar een stedelijk distributie systeem heeft niet zoals gepland in 2017 plaatsgevonden. De druk op de beleidscapaciteit binnen het team Ontwerp en Mobiliteit beleid was hoog, waardoor geprioriteerd diende te worden in het uitvoeren van gewenste onderzoeken. Er wordt evenwel meegewerkt aan particuliere initiatieven op het vlak van stedelijke distributie. Zo is Picnic (bezorgdienst met elektrische autootjes) aan de slag gegaan in de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente Bubble Post (ecologische stadsdistributie) benaderd om een rol in onze gemeente te vervullen, dit heeft nog niet geleid tot een concrete actie vanuit Bubble post.

Om werk te maken van duurzame mobiliteit hebben in het kader van Economie71, de grote werkgevers in de regio de intentieverklaring “duurzame kilometers” ondertekend. De andere partners van Economie071 sluiten nu zo snel mogelijk aan, waarna er ook nog een verbreding plaatsvindt naar de 100 grote werkgevers in de Leidse regio. Betrokken organisaties werken door de samen aan minder verkeersbewegingen, minder CO2 uitstoot van voertuigen, betere bereikbaarheid en leefbaarheid en het stimuleren van duurzame alternatieven.

Voor het mobiliteitsbeleid is de volgende planning opgesteld, rekeninghoudend met de planningen waar de onderzoeken input voor zijn, zoals de OV concessie en vaststelling milieuzone in 2019:
- 2017-2018 opstellen regionale OV visie;
- 2018 onderzoek uitbreiding milieuzone;
- 2019 onderzoek stedelijk distributiesysteem.

Effectindicatoren bij 4E Leefomgeving

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.a1 Aantal ongevallen*

765

740

785

944

Viastat

4E1.a2 Aantal gewonden

157

164

201

319

< 25

Viastat

4E1.a3 Aantal doden

2

3

1

0

Viastat

4E1.b Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

6%

7%

**

**

-

Veiligheid NL (via wsjg-BBV)

4E1.c Ziekenhuisopname na vervoersongeval met een fietser

13%

12%

**

**

-

VeiligheidNL (via wsjg-BBV)

4E1.d Aantal binnenkomende infrastructuur-gerelateerde meldingen / klachten van bewoners

268

***

Gemeente Leiden

Doel 4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.a Aantal publieke laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte****

13 (19)

57 (105)

103 (193)

122 (237)

130

RVT Ontwerp en Mobiliteit

*) Het heeft lange tijd ontbroken aan bruikbare ongevallencijfers. Informatie van VIA: "In BRON 2014 en 2015 is een groot verschil ontstaan in het aantal ziekenhuisgewonden. Het probleem wordt veroorzaakt door een verschil in de interpretatie van de definitie wat ziekenhuisgewonden zijn. VIA heeft dit probleem herkend en onderzocht hoe er voortaan kan worden gerapporteerd zonder dat er discussie ontstaat over de aantallen. Binnen het STAR-initiatief is besloten, vanuit de politie en VIA, om de ziekenhuisgewonden niet meer apart mee te nemen in de registratie, maar deze onder de noemer gewonden te laten vallen." N.B. De cijfers over 2017 zijn nog niet definitief.
**) De gegevens over 2016 en 2017 zijn nog niet beschikbaar.
***) 2017 is de nulmeting.
****) Een laadpaal kan meerdere oplaadpunten hebben. Tussen haakjes staat het aantal oplaadpunten. Vanaf 2015 is de plaatsing laadpalen volgens de beleidsregels laadpalen voor elektrisch vervoer.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.