Ga naar boven

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doelen en prestaties bij 4D Parkeren

Doel

Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Realisatie parkeergarage Kooiplein

4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt

4D1.5 Parkeermanagement

4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren

Prestatie 4D1.2 Realisatie parkeergarage Kooiplein

De gebiedsontwikkeling van Kooiplein en omgeving voorziet in de realisatie van twee openbare parkeergarages - met in totaal 356 parkeerplekken - door een ontwikkelaar. In het najaar van 2014 is de realisatie van de eerste openbare parkeergarage gestart en de 214 parkeerplekken zijn eind 2016 opgeleverd. In het najaar van 2016 is de bouw van de tweede openbare parkeergarage gestart. De oplevering vond niet medio 2017 plaats maar vond plaats op 1 februari 2018. De 142 parkeerplekken zijn sinds dat moment beschikbaar voor bewoners en bezoekers.

Prestatie 4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de separate aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In mei 2014 heeft de gunning van de opdracht aan bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix plaatsgevonden. Juni 2015 is het Design, Build & Maintain (DBM) contract ondertekend. In maart 2017 is de omgevingsvergunning verleend en in mei 2017, na de ingebruikname van de parkeergarage Lammermarkt, is gestart met de bouw van de parkeergarage op de Garenmarkt. De afgelopen periode zijn de archeologische werkzaamheden, de ringbalk en het betonnen stempelraam in het dek gerealiseerd. Begin 2018 wordt gestart met de werkzaamheden in de Korevaarstraat het ontgraven van de bouwkuip. De parkeergarage zal conform planning begin 2020 worden opgeleverd. Beide garages worden gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie.

Prestatie 4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt

In april 2017 is de parkeergarage Lammermarkt feestelijk in bedrijf genomen. De bezetting laat een stijgende lijn zien, ook blijkt dat nog steeds veel nieuwe bezoekers de parkeergarage bezoeken. Het project is binnen budget uitgevoerd. In oktober 2017 is de parkeergarage opgeleverd. De combinatie Dura Vermeer-Besix, die het ontwerp en bouw van de parkeergarage hebben verzorgt, verzorgen ook het onderhoud. Het onderhoudscontract heeft een duur van 15 jaar en is bij ingebruikname gestart. De garage worden gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie.

Prestatie 4D1.5 Parkeermanagement

De laatste fase van de uitbreiding van het betaald parkeren is medio november 2017 gerealiseerd. De digitalisering is in 2017 aangevangen maar nog niet volledig afgerond. Circa 96% van de parkeerproducten zijn eind 2017 gedigitaliseerd. Hieronder vallen de bewoners- en bedrijfsvergunningen. De vergunningen waar kleinere aantallen van bestaan en de procedures variëren moeten nog gedigitaliseerd worden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de gehandicaptenparkeerkaarten en de (klusbus)ontheffingen. Deze parkeerproducten worden in 2018 gedigitaliseerd. De rapportage “parkeren in cijfers” is vanwege beperkte capaciteit later dan gepland uitgegeven. Vanaf 2018 zal er jaarlijks een “parkeren in cijfers” worden uitgegeven. Door er een jaarrapportage van te maken kunnen de trends beter worden gepresenteerd, de rapportage wordt minder gekleurd door tussentijdse schommelingen in de parkeerbezetting. Daarnaast wordt separaat de ontwikkeling van de parkeerreserve gepresenteerd.

Prestatie 4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren

Er is een evaluatie gehouden van de uitbreiding van het betaald parkeren. Uit de evaluatie bleek dat er minder parkeerdruk in woonwijken rondom het centrum is ontstaan.

De uitrol betaald parkeren in de schilwijken is in november 2017 afgerond.
Aan uw raad wordt in overweging gegeven om eerst een parkeervisie gereed te hebben, zodat kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de wijk, alvorens er extra groen of parkeerplaatsen worden aangelegd. Deze visie zal in 2018 worden opgesteld.
Het parkeerverwijssysteem zal worden geïntegreerd in het bewegwijzeringssysteem. Naar verwachting zal dit in 2018 gerealiseerd worden. De parkeerdruk heeft zich verdeeld over een breder deel van de stad.

Effectindicatoren bij 4D Parkeren

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.a Percentage inwoners dat zelf veel parkeeroverlast ondervindt

17%

20%

18%

18%

<20%

Veiligheidsmonitor

4D1.b Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden bij huis met 'goed' of 'voldoende' beoordeelt

-

66%

-

72%

75%

Stadsenquête

4D1.c Aantal straatparkeerplaatsen in gebieden met parkeerregulering*

12.900

15.595

23.201

24.575

26.508

Team parkeermanagement

4D1.d Aantal parkeerplaatsen in openbaar toegankelijke parkeergarages in gebieden met parkeerregulering**

1330

1330

3979

4736

2185

Team parkeermanagement

4D1.e Overige parkeerplaatsen voor bezoekers***

960

675

675

675

675

Team parkeermanagement

*) Aantal is gegroeid door de afronding van de Uitbreiding Betaald Parkeren. Parkeergarages Lammermarkt en Ringkade zijn in gebruik genomen.
**) Dit betreft alle garageparkeerplaatsen die zich bevinden binnen de grenzen van gebieden waar enige vorm van parkeerregulering van kracht is: Haarlemmerstraatgarage (270 pp), Morspoortgarage (399 pp), Lammermarktgarage (545 pp), Ringkade (212), LUMC (1.500 pp), Langegrachtgarage (290 pp), Breestraatgarage (340 pp), Lammenschans ROC (450 pp), Luifelbaan P1 (400 pp), Luifelbaan P2 (150 pp), Maliebaan-noord en –zuid (180 pp). In de Streefwaarde voor 2017 waren de garage LUMC, Luifelbaan en ROC Lammenschans niet meegenomen.
***) Dit betreft de parkeerplaatsen bij voorzieningen met natransport: Haagwegterrein (465 pp) en Transferium A44 (210 pp).“

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.