Ga naar boven

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doelen en prestaties bij 4D Parkeren

Doel

Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

4D1.3 Parkeermanagement

4D1.4 Uitvoeren maatregelen parkeren

4D1.3 Parkeermanagement

De inkomsten voor de parkeergarages Lammermarkt, Haarlemmerstraat, Morspoort en Ringkade waren hoger dan vooraf was ingeschat. Het gaat hierbij om zowel een toename van inkomsten door kortparkeerders (betalende bezoekers), als om een toename van abonnementhouders.

4D1.4 Uitvoeren maatregelen parkeren

De maatregelen die zijn voorgesteld in de evaluatie van de uitbreiding van het parkeerreguleringsgebied zijn verwerkt in de concept parkeerverordening en bijbehorende besluiten (K.31.1 en K.31.2). De maatregelen behelzen vooral aanpassingen van de voorschriften die gelden bij de verschillende vergunningstypen. Om deze aanpassingen te kunnen verwerken dient het digitale systeem ook aangepast te worden. Zodra de planning hiervoor bekend is, kunnen de stukken het bestuurlijk traject doorlopen. Als gevolg van het beleidsakkoord zijn we bezig met het opstellen van een nieuwe visie op parkeren. Aanpassingen zoals het vergroenen van parkeerplaatsen zullen in 2019 worden opgepakt.

Effectindicatoren bij 4D Parkeren

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.a Percentage inwoners dat zelf veel parkeeroverlast ondervindt

20%

18%

18%

-

< 20%

Veiligheidsmonitor*

4D1.b Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden bij huis met 'goed' of 'voldoende' beoordeelt

66%

-

72%

-

-

Stads- en wijkenquête**

4D1.c Aantal automaatplaatsen in straten met parkeerregulering

11.941

22.442

22.442

22.442

22.442

4D1.d Aantal automaatplaatsen op parkeerterreinen met parkeerregulering***

759

759

640

640

640

Team parkeermanagement

4D1.e Aantal parkeerplaatsen in openbaar toegankelijke parkeergarages in gebieden met parkeerregulering****

1.330

3.979

4.736

4.877

4.877

Team parkeermanagement

4D1.f Overige parkeerplaatsen voor bezoekers*****

675

675

675

675

465

Team parkeermanagement

* De Veiligheidsmonitor wordt vanaf 2017 alleen in de oneven jaren gehouden.
** De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.
*** Dit betreft automaatplaatsen op parkeerterreinen: Morssingel (158 pp), Langegracht (76 pp), Kaasmarkt (78 pp), Zwembad de Zijl (96 pp), Houtkwartier (60 pp), Sportpark Kikkerpolder (172 pp). Tot 2017 waren er ook 119 parkeerplaatsen op de Garenmarkt.
**** Dit betreft alle garageparkeerplaatsen die zich bevinden binnen de grenzen van gebieden waar enige vorm van parkeerregulering van kracht is: Haarlemmerstraatgarage (270 pp), Morspoortgarage (399 pp), LUMC (1500 pp), Langegrachtgarage (290 pp), Breestraatgarage (340 pp), Lammenschans ROC (450 pp), Luifelbaan P1 (400 pp), Luifelbaan P2 (150 pp), Maliebaan-noord en –zuid (180 pp) en sinds 2017 Kooiplein Ringkade (213 pp), Kooiplein Soestdijkkade (160 pp), Lammermarkt (525 pp). In 2019 opent de garage Garenmarkt (425 pp).
***** Dit betreft de parkeerplaatsen bij voorzieningen met natransport: Haagwegterrein (465 pp). Tot en met 2018 betrof dit ook Transferium A44 (210 pp). De parkeerplaatsen bij het Transferium verdwijnen door de aanleg van de RijnlandRoute. Dit zou in 2018 zijn, maar geschiedt pas per 2019.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.