Ga naar boven

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 RijnlandRoute

4C1.3 No Regret – Maatregelen LAB071

4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park

4C1.5 Leidse Ring Noord

4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet

Prestatie 4C1.2 RijnlandRoute

In 2017 is gestart met de voorbereidingen van de aanleg van de RijnlandRoute. Het eerste deel van de RijnlandRoute bestaat uit de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen de A44 en de A4 bij Leiden, de N434, met geboorde tunnel en aanpassingen aan de A4 en de A44. Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste deel van de RijnlandRoute aan. Helaas bleek een gewenste verbetering van de inpassing, namelijk de verbreding van het aquaduct bij de Veenwatering nabij de Stevenshof niet meer mogelijk vanwege de ruimtelijk planologische en daarmee ook financiële risico’s. Wel kwam er eind 2017 een bestuurlijk akkoord tussen de Provincie en gemeente over een fietstunnel in de Knoop Leiden-West. Het raadsbesluit om een financiële bijdrage hieraan te leveren is hiertoe in maart 2018 genomen. Over het deeltraject Europaweg-Lammenschansplein is het besluit genomen dat het provinciale ontwerp zoals vastgelegd in Provinciaal InpassingsPlan uitgevoerd gaat worden. De provincie zal dit project dan ook uitvoeren.

Prestatie 4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park

De Plesmanlaan is vanaf de A44 de toegangsweg naar Leiden en de hoofdontsluitingsweg voor het Bio Science Park. Na ingebruikname van de RijnlandRoute wordt de Plesmanlaan nog belangrijker voor het verkeer dat dan vanaf de A4 via de RijnlandRoute ook aan de westzijde van de stad kan binnenrijden. Het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) zorgt met een ingrijpende reconstructie van de kruisingen op de Plesmanlaan en Haagse Schouwweg voor een vlotte verkeersafwikkeling op de Plesmanlaan en een goede ontsluiting van het Leiden Bio Science Park. De activiteiten met betrekking tot projectafsluiting waaronder de afwikkeling van restpunten na oplevering en financiële verantwoording aan Universiteit en Provincie (bijdragen voor OBSP, HOV en regionaal fietspad) hebben een langere doorlooptijd dan gepland. De afsluiting en de eindrapportage staan gepland voor medio 2018.

Prestatie 4C1.5 Leidse Ring Noord

De organisatorische invulling voor de Leidse Ring Noord heeft plaats gevonden. Alle rollen voor het integraal projectmanagement zijn ingevuld. Voor de totstandkoming van het geactualiseerde kaderbesluit zijn ook externe partijen ingezet zoals een kostendeskundige en Systeem Engineering (SE). De laatste versie van het verkeersmodel (RVMK versie 3.1.1.) wordt nu als basis gebruikt om te komen tot een juridisch planologische deel. Dit is een vereiste om aan te kunnen tonen dat het geactualiseerde kaderbesluit voldoet / haalbaar is binnen de juridische kaders. Separaat hieraan worden op strategisch niveau de uitgangspunten bepaald voor o.a. de bestuurlijke besluitvorming en marktbenadering. Beide hebben invloed op de Uitvoeringsbesluiten.

Doelstelling is dat het geactualiseerde kaderbesluit genomen wordt voor het volledige trace van de Leidse Ring Noord en dat dit voorafgaand aan het zomerreces wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de stuurgroep van de Leidse Ring Noord. Na instemming wordt dit doorgeleid aan college en raad. Op basis van strategische keuzes die de komende periode worden gemaakt wordt een planning vastgesteld voor de te nemen uitvoeringsbesluiten.

Prestatie 4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet

De uitvoering van de Boshuizerkade is verplaatst naar 2018, zodat de uitvoering plaatsvindt nadat de ontwikkeling Churchillpark is voltooid.