Ga naar boven

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 RijnlandRoute

4C1.3 No Regret – Maatregelen LAB071

4C1.4 Leidse Ring Noord

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

4C1.4 Leidse Ring Noord

In 2018 is er geen besluitvorming geweest over de Leidse Ring Noord. Vanwege de noodzakelijke samenwerkingen met de gebiedsontwikkelingen Stationsgebied en omgeving en Kooiplein en omgeving is de besluitvorming uitgesteld. Via een Wethoudersbrief zijn de raden van de gemeente Leiden en Leiderdorp geïnformeerd. In die brief is aangegeven dat gezamenlijke besluitvorming vermoedelijk in het najaar 2019 plaatsvindt. De aangepaste planning biedt ruimte om beide gebiedsontwikkelingen en de Leidse Ring Noord gezamenlijk te bekijken en tot een optimalere integrale uitwerkingen te komen. In 2018 zijn de voorbereidingen voor de tracédelen Engelendaal en Plesmanlaan opgestart, doelstelling is om in 2019 voor deze twee tracédelen te komen tot uitvoeringsbesluiten. Na de aanpassingen op de Zijlbrug zijn, vooruitlopend op de herinrichting Willem de Zwijgerlaan, verbeteringen in de fietsroute doorgevoerd.