Ga naar boven

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doelen en prestaties bij 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaarvervoerbeleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Zuid-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

Voor de regionale OV visie is besloten eerst te zorgen dat de busconcessie goed wordt aanbesteed. Er wordt eerst input geleverd voor een regionale visie op de OV concessie om daarna in regionaal verband verder te werken aan een regionale OV visie.

Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2018

Bron

2015

2016

2017

2018

Doel 4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.a Aantal reizigersritten van/naar Leiden per bus

8.652.685

8.890.597

9.394.029

9.337.725

+1,25%

Arriva

4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag

78.132

83.101

85.175

*

> 87.000 **

NS

*) De Cijfers van de NS zijn nog niet bekend. Deze volgen in de loop van mei 2019.
**) Het aantal in- en uitstappers van treinstations in Leiden is hoger dan indertijd in de mobiliteitsnota was ingeschat. Een verklaring hiervoor is te vinden in een groei van de bevolking en een toename van het aantal studenten. Met name de groei van de economie lijkt een belangrijke oorzaak van toename van verkeersbewegingen. Zo zijn in Leiden en de Randstad het aantal bedrijven en werkzame personen toegenomen en is de werkloosheid afgenomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.