Ga naar boven

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doelen en prestaties bij 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaarvervoerbeleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Zuid-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B2 Verplaatsen busstation

4B2.1 Verplaatsen busstation naar Bio Science Park zijde

Prestatie 4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

In 2017 zijn de R-net haltes voor het HOV Leiderdorp gerealiseerd bij het Kooiplein en Bargelaan. Ook het toegankelijk maken van de halte Nieuwe Beestenmarkt is uitgevoerd (ikv project Lammermarkt). Een aantal haltes die was voorzien om in 2017 toegankelijk te maken wordt opgepakt in 2018, omdat er hierdoor ‘werk met werk’ kan worden gemaakt wat de effectiviteit en doelmatigheid van de besteding van gelden ten goede komt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de haltes Sumatrastraat, de Zijl en Sumatrabrug die ondergebracht in het project Sumatrastraat waarvan de uitvoering in 2018 is voorzien.

Prestatie 4B2.1 Verplaatsen busstation naar Bio Science Park zijde

Najaar 2017 heeft het college besloten om de huidige locatie van het busstation aan te wijzen als ontwikkellocatie voor een nieuwe busterminal.

Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.a Aantal reizigersritten van/naar Leiden per bus*

-9%

+10%

+3%

**

+1,25%

Arriva

4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag

78.532

78.132

83.101

**

> 75.000

NS

*) Indexcijfer t.o.v. het vorige jaar (2014 was een afwijkend jaar vanwege de omleidingen door het werk aan de Breestraat).
**) De Cijfers van zowel de NS als Arriva zijn nog niet bekend. Deze volgen in de loop van het 1e kwartaal.
Het aantal in- en uitstappers van treinstations in Leiden is hoger dan indertijd in de mobiliteitsnota was ingeschat. Een verklaring hiervoor is te vinden in een groei van de bevolking en een toename van het studenten. Met name de groei van de economie lijkt een belangrijke oorzaak van toename van verkeersbewegingen. Zo zijn in Leiden en de Randstad het aantal bedrijven en werkzame personen toegenomen en is de werkloosheid afgenomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.