Ga naar boven

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doelen en prestaties bij 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A1.2 Fietsparkeren

4A1.3 Verbeteren fietsroutes

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes centrum

Prestatie 4A1.2. Fietsparkeren

Het werkveld fietsparkeren is een complexe materie. De gemeentelijke organisatie heeft in 2017 stappen gezet in het verkrijgen van een meer integrale aanpak. Gezamenlijk is door alle betrokkenen een plan van aanpak opgesteld over integraal werken en is een probleemanalyse opgesteld. Er is budget vrij gemaakt voor het aanstellen van een fietsparkeermanager. Deze fietsparkeermanager is begin 2018 gestart. Een grote uitbreiding van het aanbod aan fietsparkeerplaatsen nabij Leiden CS is gestart met de bouw van de fietsenstalling Lorenz (4800 plaatsen). De uitbreiding van de fietsenstalling Lammenschans (verdubbeling van de capaciteit) is voorbereid.

In 2017 is er veel overleg geweest tussen de NS, Prorail en de gemeente Leiden over de toekomstige investeringen in fietsparkeervoorzieningen rondom Leiden Centraal Station. Het gaat hierbij naast planontwikkeling ook over het verdelen van de investeringslast en jaarlijkse exploitatiekosten. De gesprekken vinden ook bestuurlijk plaats en zijn inmiddels uitgebreid tot overleg met de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van I&M. Hierbij wordt ook bekeken in welke mate toekomstige (noodzakelijke) uitbreidingen van de capaciteit van het treinstation, de nieuwe busterminal en nieuwe fietsparkeervoorzieningen als één investeringsvraagstuk kan worden opgepakt.

Prestatie 4A1.3 Verbeteren fietsroutes

Alle in de begroting genoemde projecten zijn in de fase van voorbereiding, maar nog niet zoals gepland in de fase van uitvoering. Dit wordt veroorzaakt doordat de projecten complex zijn, integraal worden uitgevoerd en de voorbereiding meer tijd en capaciteit kostte dan beschikbaar was. De uitvoering van de projecten staat gepland voor 2018.

Prestatie 4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

In 2017 is het kaderbesluit genomen voor de Morsstraat en Hogewoerd. De Hogewoerd wordt als onderdeel toegevoegd aan de Centrumroute. De Morsstraat wordt in 2018 uitgevoerd. De Haven en Steenstraat / Beestenmarkt bevinden zich in de ontwerpfase.

Effectindicatoren bij 4A Langzaam verkeer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2017

Bron

2014

2015

2016

2017

Doel 4A1 Meer fietsgebruik

4A1.a Aantal fietsritten van/naar Leiden per jaar*

-

66.074

72.775

72.299

61.956*

Team Ontwerp en Mobiliteit

*) Het aantal fietsritten is hoger dan indertijd in de mobiliteitsnota was ingeschat. Een verklaring hiervoor is te vinden in een groei van de bevolking en een toename van het studenten. Met name de groei van de economie lijkt een belangrijke oorzaak van toename van verkeersbewegingen. Zo zijn in Leiden en de Randstad het aantal bedrijven en werkzame personen toegenomen en is de werkloosheid afgenomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op LeideninCijfers.