Ga naar boven

Programmabudget

Algemene middelen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Lokale heffingen besteding niet gebonden

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

-54.135

-54.491

-474

-54.965

-54.380

-585

Saldo

-54.135

-54.491

-474

-54.965

-54.380

-585

Algemene uitkering

Lasten

0

581

-740

-159

0

-159

Baten

-237.074

-230.930

-10.310

-241.241

-242.386

1.145

Saldo

-237.074

-230.349

-11.050

-241.399

-242.386

987

Dividend

Lasten

314

90

0

90

90

0

Baten

-2.285

-3.127

227

-2.900

-2.928

28

Saldo

-1.971

-3.037

227

-2.810

-2.838

28

Saldo financieringsfunctie

Lasten

86

1.275

-3.202

-1.928

-2.169

241

Baten

-13.942

-104

-32

-136

-204

68

Saldo

-13.856

1.171

-3.234

-2.063

-2.373

309

Overige alg.dekkingsmiddelen

Lasten

-2.042

660

1.593

2.253

-1.076

3.329

Baten

807

0

0

0

-986

986

Saldo

-1.234

659

1.593

2.253

-2.062

4.315

Programma

Lasten

-1.641

2.606

-2.349

256

-3.155

3.412

Baten

-306.628

-288.653

-10.589

-299.242

-300.884

1.641

Saldo van baten en lasten

-308.269

-286.048

-12.938

-298.986

-304.039

5.053

Reserves

Toevoeging

64.685

6.531

7.742

14.273

15.178

-905

Onttrekking

-23.172

-11.143

-20.023

-31.166

-29.555

-1.611

Mutaties reserves

41.513

-4.611

-12.281

-16.893

-14.377

-2.516

Resultaat

-266.756

-290.659

-25.219

-315.879

-318.416

2.537

Reserves AD
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2016

Begroting
2017

Wijziging
Begroting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening
2017

Verschil
2017

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-279

-700

0

-700

-550

-150

Saldo

-279

-700

0

-700

-550

-150

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

3.331

1.000

0

1.000

1.941

-941

Onttrekking

-1.775

-300

-2.329

-2.629

-2.037

-591

Saldo

1.555

700

-2.329

-1.629

-96

-1.532

Reserve compensatie dividend Nuon

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-9

0

0

0

0

0

Saldo

-9

0

0

0

0

0

Concernreserve

Toevoeging

8.937

823

93

916

916

0

Onttrekking

-17.015

-6.949

-11.757

-18.706

-18.510

-197

Saldo

-8.078

-6.126

-11.664

-17.790

-17.594

-197

Reserve gsb-middelen ISZ/EZ AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.500

-81

-1.581

-1.581

0

Saldo

0

-1.500

-81

-1.581

-1.581

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

2.054

847

470

1.317

1.317

0

Onttrekking

-972

-598

-1.158

-1.756

-1.082

-673

Saldo

1.083

249

-687

-438

235

-673

Reserve zachte landing 3D's AD

Toevoeging

2.610

1.985

-7.967

-5.982

-5.982

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

2.610

1.985

-7.967

-5.982

-5.982

0

Reserve Informatisering AD

Toevoeging

613

300

51

351

351

0

Onttrekking

-404

-300

300

0

0

0

Saldo

209

0

351

351

351

0

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

41.897

1.260

9.207

10.467

10.431

36

Onttrekking

-17

-49

-476

-525

-525

0

Saldo

41.879

1.211

8.731

9.942

9.906

36

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut AD

Toevoeging

394

316

0

316

316

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

394

316

0

316

316

0

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

4.850

0

5.888

5.888

5.888

0

Onttrekking

-2.700

-746

-4.523

-5.269

-5.269

0

Saldo

2.149

-746

1.364

618

618

0

Totaal

Toevoeging

64.685

6.531

7.742

14.273

15.178

-905

Onttrekking

-23.172

-11.143

-20.023

-31.166

-29.555

-1.611

Reserves AD

41.513

-4.611

-12.281

-16.893

-14.377

-2.516

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lokale heffingen bestedingen niet gebonden
In de Eerste Bestuursrapportage 2017 is op basis van een verwachte toename van het aantal niet-woningen de geraamde OZB-opbrengst niet-woningen (eigenaar) met een bedrag van € 300.000 verhoogd. Deze inschatting blijkt achteraf te optimistisch. Zowel de OZB opbrengst niet-woningen voor eigenaren als gebruikers is achtergebleven bij de uiteindelijk raming. Hierdoor is een nadeel ontstaan van respectievelijk € 153.000 en € 216.000. Ook op de OZB eigenaren woningen is er een klein nadeel van € 114.000.

De opbrengst precariobelasting is € 105.000 lager dan begroot. Liander heeft op basis van de digitale kaart van Leiden het totaal aantal strekkende meters kabels en leidingen in voor openbare dienst bestemde gemeentegronden opnieuw bekeken. Hierbij bleek het aantal strekkende meters lager dan voorheen.

Algemene uitkering

Het netto voordeel bedraagt € 987.000 (lasten nadeel € 159.000 en baten voordeel € 1.145.000). Dit netto voordeel heeft grotendeels betrekking op de afrekening van de jaren 2015 en 2016 en voor een klein deel op 2017 door wijzigingen in de decembercirculaire.

De gemeentefondsuitkering over 2015 is 2017 definitief vastgesteld. Laatste wijziging die is doorgevoerd is het vaststellen van de waarde van de onroerende zaken. De waarde voor niet-woningen is lager dan oorspronkelijk ingeschat. De maatstaf WOZ waarde is een negatieve maatstaf. Een lagere waarde leidt daardoor tot een € 325.000 lagere korting op de uitkering uit het gemeentefonds.

Het voordeel van € 601.000 over 2016 is ontstaan door bijstelling van de decentralisatie-uitkeringen voor de verhoogde asielinstroom en de tijdelijke voorziening "bed, bad en brood". De kosten voor de verhoogde asielinstroom zijn al verantwoord in de jaarrekening 2016. De nagekomen hogere uitkering over 2016 levert daardoor een voordeel op in 2017.

Het voordeel van € 60.000 over 2017 ontstaat door wijzigingen in de decentralisatie-uitkeringen in de Decembercirculaire 2017. Tegenover deze hogere inkomsten staan ook hogere uitgaven die verwerkt zijn de jaarrekening 2017. Uitzondering is de decentralisatie-uitkering Twinning van € 221.000 voor de detachering van medewerkers van de DZB in de overzeese gebiedsdelen in 2018.

Saldo Financieringsfunctie
De financieringsbehoefte bleefgedurende 2017 achter op de raming in de begroting 2017, voornamelijk doordat investeringen in de tijd opschoven. Hierdoor zijn in de eerste en tweede bestuursrapportages 2017 al voordelen gemeld van respectievelijk € 2.900.000 en € 313.000. De begroting is hierop aangepast. Nu is op het beleidsterrein Saldo financieringsfunctie een aanvullend positief resultaat ontstaan van € 309.000. Dit bestaat uit voordelen aan de lastenkant van € 241.000 en een voordeel aan de batenkant van € 68.000. Dit komt doordat:

  • Er was rekening gehouden met het in begin september aantrekken van een lang lopende lening van € 40 miljoen tegen een rentepercentage van 1,35%. Uiteindelijk is medio oktober een lening van € 35 miljoen aangetrokken tegen een rentepercentage 1,199%. Dit levert een voordeel op van € 91.000;
  • De lage rentestand zorgt voor een voordeel van € 13.000 op de begrote rentelasten van kortlopende financiering;
  • In 2017 zijn minder kosten gemaakt voor het betalingsverkeer. Dit leidt tot een voordeel van € 42.000. De verwachting is wel dat de kosten de komende jaren weer zullen toenemen;
  • Als onderdeel van de kapitaallasten is in 2017 € 17.000 meer rente doorbelast naar de prestaties;
  • Door het verschil tussen het begrote rentepercentage en het werkelijke rentepercentage is € 79.000 meer rente doorberekend naar de grondexploitaties;
  • Er is gebleken dat een aantal rentebaten niet zijn begroot (hoofdzakelijk rente ontvangen van de BSGR) met een voordeel van € 68.000 tot gevolg. Aangezien deze post jaarlijks stijgt en inmiddels substantieel is geworden, zal deze voortaan worden begroot.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het saldo op de overige algemene dekkingsmiddelen bedraagt aan de lastenkant € 3.329.000 voordelig en aan de batenkant € 986.000 voordelig. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat:

  • Op het onderdeel Oninbare vorderingen is met de vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren een voordeel van € 867.000 ontstaan, voornamelijk (€ 797.000) door het vervallen van een voorziening voor een vordering op een grote debiteur. Voor de gemeente betreft het een budget neutrale boeking. Het nadeel komt ten laste van de prestatie Wonen (Programma 6).
  • Op Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering levert de kostenverdeelstaatsystematiek een voordeel aan de batenkant op van € 986.000 doordat de verschillende afdelingen in hun bedrijfsvoering minder hebben uitgegeven dan voor 2017 stond begroot. Door onderuitputting van de kapitaallasten van bedrijfsmiddelen ontstaat een aanvullend voordeel van € 598.000. Tot slot, er was een bedrag toegevoegd aan de voorziening pensioenen wethouders. Na controle bleek echter dat door de gestegen rekenrente nu een bedrag van € 783.000 kon vrijvallen. Ten opzichte van de stand per 1 januari 2017 is per saldo € 281.000 vrijgevallen.

Plankosten definitiefase
Het voordeel op de prestatie Plankosten definitiefase bedraagt € 1.175.000 en bestaat uit 2 componenten.
Een voordeel van € 637.000 is veroorzaakt doordat projectleiders eind 2017 minder kosten hebben gemaakt voor projecten in de definitiefase dan geraamd. Voor hetzelfde bedrag is er minder onttrokken aan de reserve bedrijfsvoering plankosten. Gezamenlijk is het effect op dit programma budgettair neutraal.
Daarnaast is een voordeel € 502.000 ontstaan doordat met ingang van 2017 de regelgeving voor overhead is gewijzigd, waardoor deze voortaan moet worden verantwoord op het programma overhead, Vpb en onvoorzien. Dit heeft tot de opgave geleid om in de realisatie binnen de betreffende programma’s de overhead te elimineren uit uurtarieven voor investeringen en/of overige projecten omdat dit niet meer is toegestaan. Het corresponderende nadeel is opgenomen op het programma Overhead, vpb en onvoorzien.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve flankerend beleid AD
Aan de reserve flankerend beleid is € 150.000 minder onttrokken dan begroot omdat de uitgaven voortvloeiend uit de reorganisatie in 2015 lager zijn uitgevallen dan vooraf ingeschat.

Bedrijfsvoeringreserve concern
Aan de bedrijfsvoeringsreserve concern is per saldo € 591.000 minder onttrokken dan geraamd. Voor alle voorgenomen onttrekkingen geldt dat er vertraging is opgetreden in de uitvoering. Het betreft de proef met tablets (€ 110.480), het budget voor digitalisering (waaronder werkplekvernieuwing) (€ 257.373), de Ontwikkelpool (€ 198.260) en de proef met het Urban Data Center Leiden (€ 25.000). Deze bedragen blijven beschikbaar in 2018.

Concernreserve
Het verschil van € 197.000 betreft de hogere uitkering voor de verhoogde asielinstroom die aanvankelijk op een andere reserve stond geraamd. Bij de overboeking naar de concernreserve is de corresponderende begrotingswijziging binnen het betreffende programma abusievelijk achterwege gebleven. De bate is nu in de afrekening van de algemene uitkering 2017 opgenomen, waardoor de onttrekking aan de concernreserve achterwege kan blijven.

Reserve bedrijfsvoering plankosten
De jaarlijkse onttrekking aan de reserve is afhankelijk van de gemaakte plankosten in de definitiefase van de ruimtelijke projecten. De onderschrijding van de begrote onttrekking met € 673.000 is het bedrag dat projectleiders eind 2017 nog aan plankosten verwachten te moeten maken voor projecten in de definitiefase.

Reserve afschrijvingen investeringen
De lagere onttrekking dan begroot van € 36.000 is veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van investeringen. Vertraging in de uitvoering van investeringen leidt tot lagere kapitaallasten dan begroot, en heeft tot gevolg, voor zover die kapitaallasten gedekt worden uit deze reserve, dat er ook minder aan deze reserve onttrokken hoeft te worden.

INVESTERINGEN

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet staan hieronder toegelicht.

7100268 SBL aanschaf beheersprogrammatuur
Het krediet wordt afgesloten met een voordeel van € 20.871. Het krediet is niet benodigd omdat de systemen die reeds worden gebruikt voldoende mogelijkheden geven om de werkzaamheden te ondersteunen.Een positief effect van de integratie beheer sport en stedelijk beheer.

7100719 Auto's voor landmeters
Dit krediet wordt afgesloten met een tekort van € 5.419. Dit wordt veroorzaakt doordat inkomsten van de verkoop van een oude auto voor een bedrag van € 10.000 volgens het BBV verantwoord moeten worden op de reguliere exploitatie. Wordt hier rekening mee gehouden dan is er geen tekort, maar een (beperkt) overschot.

7100939 verbouwing Admiraal Banckertweg (ABW) 15 agv org.wijz.Vastgoed
Dit krediet wordt afgesloten met een tekort van € 17.874. De overschrijding wordt veroorzaakt door onvoorziene bouwkundige werkzaamheden die noodzakelijk waren om beide bedrijfskantines van circa 450 m2 te realiseren.

Toelichting op investeringskredieten die ouder zijn dan drie jaar en die niet afgesloten kunnen worden bij de jaarrekening 2017:

7100523 Plankosten definitiefase
Het doorlopende krediet Plankostenkosten definitiefase is ingesteld om de ambtelijke inzet voor projecten in definitiefase inzichtelijk te krijgen. Jaarlijks wordt een bedrag gedoteerd uit de reserve bedrijfsvoering plankosten. Dit doorlopende krediet bestaat dus ten behoeve van lopende projecten in de definitiefase en kan daardoor niet worden afgesloten.

7100289 Wagenpark
In 2017 is na het afronden van de Europese aanbesteding gestart met het vervangen van bedrijfswagens. De eerste voertuigen worden verwacht in de eerste helft van 2018. Voor 2018 is de planning dat er 37 voertuigen worden vervangen. De kredieten blijven benodigd.

7100319 Vervanging ondergrondse tank
Op basis van de jaarlijkse inspectie en keuring wordt de noodzaak tot het vervangen van de tank bepaald. Wanneer de keuringsuitslag negatief is zal de tank direct moeten worden vervangen. Het krediet blijft benodigd.

7100379 Vervanging tanks afgewerkte olie
Op basis van de jaarlijkse inspectie en keuring wordt de noodzaak tot het vervangen van de tank bepaald. Wanneer de keuringsuitslag negatief is zal de tank direct moeten worden vervangen. Het krediet blijft benodigd. 

7100281 CENTRIC-systeem
Er gaan in 2018 een aantal upgrades plaatsvinden om te voldoen aan de laatste (beveiligings) standaarden, bijvoorbeeld AVG. Dit onder meer omdat verwachte uitfasering van de betreffende applicaties in 2017 nog niet heeft plaatsgevonden. Het krediet blijft benodigd.