Ga naar boven

Budget

Algemene middelen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Lokale heffingen besteding niet gebonden

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

-54.380

-56.238

856

-55.382

-55.461

78

Saldo

-54.380

-56.238

856

-55.382

-55.461

78

Algemene uitkering

Lasten

0

-41

41

0

0

0

Baten

-242.386

-246.276

-988

-247.264

-249.102

1.838

Saldo

-242.386

-246.316

-947

-247.264

-249.102

1.838

Dividend

Lasten

90

90

-90

0

90

-90

Baten

-2.928

-1.727

-1.220

-2.947

-2.958

11

Saldo

-2.838

-1.637

-1.310

-2.947

-2.868

-79

Saldo financieringsfunctie

Lasten

-2.169

-260

-1.439

-1.700

-1.770

70

Baten

-204

-176

-53

-229

-292

63

Saldo

-2.373

-436

-1.493

-1.929

-2.063

134

Overige alg.dekkingsmiddelen

Lasten

-1.076

-1.632

2.882

1.251

446

805

Baten

-986

0

0

0

460

-460

Saldo

-2.062

-1.632

2.882

1.251

906

344

Programma

Lasten

-3.155

-1.843

1.394

-449

-1.234

785

Baten

-300.884

-304.417

-1.405

-305.822

-307.352

1.530

Saldo van baten en lasten

-304.039

-306.260

-11

-306.271

-308.586

2.315

Reserves

Toevoeging

15.178

17.997

-11.996

6.001

31.695

-25.695

Onttrekking

-29.555

-12.461

-15.187

-27.649

-52.241

24.593

Mutaties reserves

-14.377

5.535

-27.183

-21.648

-20.546

-1.102

Resultaat

-318.416

-300.724

-27.195

-327.919

-329.133

1.213

Reserves AD
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Wijziging
Begroting

Begroting 2018
na wijziging

Rekening
2018

Verschil
2018

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-550

-700

0

-700

-185

-515

Saldo

-550

-700

0

-700

-185

-515

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

1.941

1.000

0

1.000

1.000

0

Onttrekking

-2.037

-1.768

-884

-2.652

-2.392

-259

Saldo

-96

-768

-884

-1.652

-1.392

-259

Concernreserve

Toevoeging

916

11.133

276

11.409

11.409

0

Onttrekking

-18.510

-5.160

-10.345

-15.505

-15.505

0

Saldo

-17.594

5.973

-10.069

-4.096

-4.096

0

Reserve gsb-middelen ISZ/EZ AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.581

0

0

0

0

0

Saldo

-1.581

0

0

0

0

0

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

1.317

904

318

1.222

1.222

0

Onttrekking

-1.082

-682

-588

-1.270

-1.030

-240

Saldo

235

222

-270

-48

192

-240

Reserve Sociaal Domein AD

Toevoeging

-5.982

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-115

0

-115

-115

0

Saldo

-5.982

-115

0

-115

-115

0

Reserve Informatisering AD

Toevoeging

351

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-88

-88

0

-88

Saldo

351

0

-88

-88

0

-88

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

10.431

3.670

-20.789

-17.119

8.575

-25.695

Onttrekking

-525

-1.547

972

-574

-26.269

25.695

Saldo

9.906

2.123

-19.817

-17.694

-17.694

0

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut AD

Toevoeging

316

1.289

0

1.289

1.289

0

Onttrekking

0

-2.000

0

-2.000

-2.000

0

Saldo

316

-711

0

-711

-711

0

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

5.888

0

8.199

8.199

8.199

0

Onttrekking

-5.269

-490

-4.254

-4.745

-4.745

0

Saldo

618

-490

3.945

3.455

3.455

0

Totaal

Toevoeging

15.178

17.997

-11.996

6.001

31.695

-25.695

Onttrekking

-29.555

-12.461

-15.187

-27.649

-52.241

24.593

Reserves AD

-14.377

5.535

-27.183

-21.648

-20.546

-1.102

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Algemene uitkering

Het netto voordeel op de algemene uitkering bedraagt € 1.838.000. Oorzaak is de bijstelling van de integratie- en decentralisatieuitkeringen in de decembercirculaire 2018. De grootste wijziging is de decentralisatieuitkering voor het transformatiefonds Jeugd van € 1,1 miljoen. Dit bedrag ontvangt Leiden als centrumgemeente in Holland-Rijnland. In de decembercirculaire zijn in totaal 14 kleinere taakmutaties en wijzigingen in de integratieuitkeringen doorgevoerd voor een totaalbedrag van afgerond € 0,7 miljoen.
De gemeenteraad is afgelopen jaar met afzonderlijke brieven vier keer geïnformeerd over de ontwikkeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Het saldo op de overige algemene dekkingsmiddelen bedraagt aan de lastenkant € 805.000 voordelig en aan de batenkant € 460.000 nadelig, per saldo een voordeel van afgerond € 344.000. Dit wordt als volgt toegelicht.

Op de Stelposten concern is in 2018 een voordeel ontstaan van € 223.000: eind 2018 kon de voorziening voor Oninbare vorderingen met een bedrag van per saldo € 204.000 worden verlaagd. Dit is een voordeel.
Het resultaat op Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering bedraagt per saldo € 323.000 negatief.
De stelpost bedrijfvoering hierbinnen dient als dekking voor overschrijdingen binnen de bedrijfsvoering. Met voordeel van € 552.000 kunnen de overschrijding van € 154.000 door btw-suppleties en de overschrijding op alle afdelings- en hulpkostenplaatsen van per saldo € 721.000 grotendeels worden opgevangen.
Het voordeel op de prestatie Plankosten definitiefase bedraagt € 240.000 en is ontstaan doordat projectleiders in 2018 minder kosten voor projecten in de definitiefase hebben gemaakt dan geraamd. Voor ditzelfde bedrag is er minder onttrokken aan de reserve plankosten. Gezamenlijk is het effect op dit programma budgettair neutraal.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve flankerend beleid AD
Aan de reserve flankerend beleid is € 515.000 minder onttrokken dan begroot, omdat de uitgaven voortvloeiend uit de reorganisatie in 2015 lager zijn uitgevallen dan vooraf ingeschat. Het corresponderende voordeel op de budgetten is opgenomen bij Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Bedrijfsvoeringreserve concern
Aan de bedrijfsvoeringreserve concern is per saldo €259.000 minder onttrokken dan begroot. Dit verschil kan als volgt worden toegelicht.
Ter dekking van de kosten voor de in 2018 gestarte proef tablets was een bedrag van € 110.480 gereserveerd. De kosten bedroegen € 85.000, waardoor er € 25.840 minder onttrokken hoefde te worden.
Ter dekking van de kosten voor de opzet van het Urban Data Center Leiden was een onttrekking van € 75.000 geraamd. Omdat de opzet wat langer tijd nodig had, bleek deze in 2018 nog niet nodig.
Binnen de bedrijfsvoeringsreserve voor was LEV € 150.000 beschikbaar gesteld voor meld- en makelaarspunt voor verbetervragen op het gebied van organisatievoering en bedrijfsvoering. Via LEV proberen we in eerste instantie uit ons eigen netwerk te voorzien in ondersteuning bij verbetervragen. Daardoor hoefde dit budget beperkt ingezet te worden, waardoor er slechts € 6.000 onttrokken is. Met het saldo kunnen ook in 2019 verbetervragen opgepakt worden. Ook voor participatieactiviteitenis € 15.000 niet onttrokken.

Reserve bedrijfsvoering plankosten
De jaarlijkse onttrekking aan de reserve is afhankelijk van de gemaakte plankosten in de definitiefase van de ruimtelijke projecten. De onderschrijding van de begrote onttrekking met € 240.000 is het bedrag dat de projectleiders eind 2018 nog aan plankosten verwachten te moeten maken voor projecten in de definitiefase.

Reserve Informatisering AD
Door vertraging in de uitrol van de tablets in de proeffase bleek het budget dat gedekt wordt door de geraamde onttrekking van € 88.000 in 2018 nog niet nodig. Er is een relatie met het project herhuisvesting van Leiden waarbinnen de eerste verhuisbeweging eind 2019 wordt verwacht.

Reserve afschrijvingen investeringen
In de reserve afschrijvingen investeringen bleken onttrekkingen als negatieve stortingen te zijn geboekt. Deze zijn gecorrigeerd en als onttrekking verantwoord. Deze correctie van per saldo € 25.695.000 aan zowel de lasten - als aan de batenkant heeft geen effect op het rekeningsaldo.

INVESTERINGEN

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet staan hieronder toegelicht.

Toelichting op investeringskredieten die ouder zijn dan drie jaar en die niet afgesloten kunnen worden bij de jaarrekening 2018:

7100281 CENTRIC-systeem
De verwachte uitfasering van applicaties heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Uitgestelde, maar benodigde, upgrades gaan in 2019 plaatsvinden. Het krediet blijft benodigd en zal worden benut.

7100319 Vervanging ondergrondse tank
Op basis van de jaarlijkse inspectie en keuring wordt de noodzaak tot het vervangen van de tank bepaald. Wanneer de keuringsuitslag negatief is zal de tank direct moeten worden vervangen. Het krediet blijft benodigd.

7100523 Plankosten definitiefase
Het doorlopende krediet Plankostenkosten definitiefase is ingesteld om de ambtelijke inzet voor projecten in definitiefase inzichtelijk te krijgen. Jaarlijks wordt een bedrag gedoteerd uit de reserve bedrijfsvoering plankosten. Dit doorlopende krediet bestaat dus ten behoeve van lopende projecten in de definitiefase en kan daardoor niet worden afgesloten.

7100879 6 containers voor afvalinzamelvoertuigen
In 2019 is dit krediet benodigd voor vervanging van containers. Derhalve krediet door laten lopen.