Ga naar boven

Bijzonder programma Omgevingswet

De omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Gemeente Leiden is in 2017 gestart met het bijzonder programma Omgevingswet om de organisatie voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet betekent voor de gemeentelijke organisatie vooral aandacht voor de integrale benadering van de fysieke leefomgeving en aandacht voor het betrekken van bewoners, bedrijven en instellingen in Leiden bij het maken van keuzes ten aanzien van de fysieke leefomgeving. Tevens brengt de Omgevingswet de invoering van nieuwe wettelijke instrumenten met zich mee zoals Omgevingsvisie en Omgevingsplan en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Vanuit het programma Omgevingswet is in 2017 gewerkt aan de volgende zaken:

  • Bewustwording in gemeentelijke organisatie en bij College en Raad
  • Het voorbereiden van Omgevingsvisie Leiden en Gebiedsontwikkelperspectieven, met name voor Leiden Zuidwest
  • Start met pilotprojecten in de geest van de Omgevingswet rondom Omgevingsplan, participatie en regelgeving
  • Verbetering van dienstverlening en werkprocessen met name bij vergunningsaanvragen
  • Voorbereiding van digitalisering rondom de Omgevingswet

In oktober 2017 is door het Rijk bepaald dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld wordt van 1 juli 2019 naar 1 januari 2021. Het uitstel is noodzakelijk vanwege het landelijk wetgevingstraject en de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit betekent voor gemeenten dat zij meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de wet. De gemeente Leiden zet de invoeringsactiviteiten in 2018 en 2019 onverminderd door. Leiden hanteert de aanpak om in de komende jaren stapsgewijs ervaring op te doen met de nieuwe manier van werken en de nieuwe wettelijke instrumenten. Het project Omgevingsvisie Leiden, het project Gebiedsontwikkelperspectief Zuidwest en de pilotprojecten in de geest van de Omgevingswet zijn zodoende verder vormgegeven om in 2018 ervaring op te doen in de gemeentelijke organisatie en met uw Raad. Het merendeel van deze projecten zal in 2018 met de Raad besproken worden, zodat de Raad ervaring kan opdoen met het werken onder de Omgevingswet.

Het beschikbare budget is in 2017 ten dele uitgenut. Het budget is vooral ingezet ten behoeve van de additionele ambtelijke inzet als gevolg van de omgevingswet. Het resterende budget blijft beschikbaar om in 2020 in te zetten voor dit programma. Conform afspraak wordt het budget jaarlijks gemonitord en indien nodig bijgesteld. Dit past bij de programmatische aanpak en invulling van de invoering van de Omgevingswet.