Jaarstukken 2019

Bijzonder programma Leiden 2040 / Omgevingswet

In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Sinds 2016 werkt Leiden voortvarend samen met bestuur, stad en organisatie aan de implementatie van deze nieuwe wet. De gemeenteraad heeft hiervoor in 2016 een strategische visie vastgesteld en zijn middelen vrijgemaakt. De implementatie van de Omgevingswet doet Leiden enerzijds zoveel mogelijk via lopende projecten, processen en ontwikkelingen en anderzijds via nieuw op te starten projecten en processen. . In 2019 hebben we deze werkwijze geïntensiveerd onder het Programma Leiden 2040, met o.a. een voortvarende start van de Omgevingsvisie Leiden 2040, participatie en leertrajecten.

Organisatie vanuit Programma Leiden 2040, gemeente brede opgave

De implementatie van de Omgevingswet is een gemeentebrede taak en verantwoordelijkheid. In verschillende clusters worden projecten en pilots opgepakt. De coördinatie vindt plaats vanuit het Programma Leiden 2040 met een programmaorganisatie. Deze programmaorganisatie houdt de doelen scherp en houdt de landelijke ontwikkelingen in het vizier. Daarvoor vindt er deelname plaats aan werkgroepen vanuit de VNG en landelijke platforms. De Omgevingswet is naast een gemeente brede opgave ook een opgave die regionale effecten heeft. Op verschillende regionale niveaus vindt er daarom afstemming plaats. Er vindt kennisdeling plaats met primair de 9 partnergemeenten uit Hart van Holland en verschillende ketenpartners zoals de GGGD, Hoogheemraadschap van Rijnland, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid Holland. Leiden heeft hier een bewuste coördinerende rol. Tezamen worden ook projecten opgepakt wanneer dit synergie biedt. Voor voorbereiding op aansluiting op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet wordt samengewerkt in 071 verband met Leiderdorp. Oegstgeest en Zoeterwoude.

Projecten, pilots en procesverbeteringen De implementatie van de Omgevingswet bij de gemeente Leiden raakt drie pijlers van de Omgevingswet: Wetgeving, Digitaal Stelsel, Anders Werken.

 1. Bestuurlijke keten (Wet, Anders Werken): het meenemen van college en raad in implementatie van de Omgevingswet en ontwikkeling van het nieuwe instrumentarium. In 2018 hebben er met de oude raad en direct met de nieuwe raad verschillende informerende en werksessies plaatsgevonden. Naast inhoud en instrumentarium is veel gesproken over de rol van de raad. Er heeft o.a. een fietstocht plaatsgevonden met raadsleden over het Ontwikkelperspectief Zuidwest en intensieve werksessies met de raad over de Omgevingsvisie en het instrumentarium van de Omgevingswet (begin 2019).
 2. Instrumenten Omgevingswet (Wet): in 2018 is het Leids instrumentarium Omgevingswet ontwikkeld. Op basis daarvan is er aan alle instrumenten intensief gewerkt:
 • Regionale omgevingsvisie samenwerking Hart van Holland: in 2018 heeft de Hart van Holland samenwerking nationale erkenning gekregen met de ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’-prijs. Er is in 2018 gewerkt aan de verdieping van de in 2017 vastgestelde regionale agenda. Dit is gedaan door te werken aan 4 deelonderzoeken op het gebied van: groene leefomgeving, energie, verstedelijking, mobiliteit.
 • Omgevingsvisie Leiden 2040: ontwikkeling met intensief participatieproces. Onderdeel van de inhoudsvorming was de realisatie van de Verstedelijkingsnotitie en een Vetrekpuntennotitie.
 • Ontwikkelperspectief (OP) Zuidwest: gelijktijdige ontwikkeling met de Omgevingsvisie voor dit gebiedsontwikkelperspectief Zuidwest. Met, conform de wensen van de raad, een ‘sprankelend’ participatieproces in de wijk.
 • OP Mors: voorbereiding van een ontwikkelperspectief voor de Mors
 • Omgevingsplan: voorbereiding met o.a. ontwikkeling bestemmingsplannen Verbrede Reikwijdte (BVR’s) voor Leiden Noord en de Rooseveltstraat
 1. Processen en organisatie (Wet, Anders Werken): onder dit thema is in 2018 gewerkt aan het project Gegevenskwaliteit (in Leidse Regio verband), project Werken in gedachtegoed Omgevingswet (houding en gedrag medewerkers, o.a. door ontwikkeling Omgevingsspel), pilots Regelluwe Zones (o.a. Diamantplein), LEAN trajecten voor vergunningverlening. Leiden is coördinator van het Regionaal Platform Omgevingswet. Hier delen we kennis en zoeken we samenwerking voor implementatie van de Omgevingswet met regiogemeenten en ketenpartners.
 2. Digitalisering/ Digitaal Stelsel Omgevinsgwet (DSO): in 2018 hebben verder voorbereidingen plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 2021. O.a. digitalisering vergunningen systeem (VTH)
 3. Integraal werken (Anders Werken, Wet): bij de ontwikkeling van het Leids Instrumentarium Omgevingswet staat bij alle instrumenten integraal werken centraal. In de werkgroepen wordt hier bewust op gestuurd en bij stilgestaan. De interne werkgroepen bestaan uit medewerkers van alle gemeentelijke clusters. Tevens zijn alle ketenpartners betrokken.
 4. Participatie en communicatie (Anders Werken): Bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie en OP Zuidwest heeft intensieve participatie plaatsgevonden met de stad, kennispartners, stadsmakers, etc. Tevens is het participatieprotocol voor initiatieven van derden ontwikkeld en is er ingezet op het opzetten van structurele participatie van investeerders, burgers, ondernemers bij de ontwikkeling van de stad.