Jaarstukken 2020

Balans per 31 december 2020

ACTIVA (bedragen x 1.000)

 

31-12-2019

 

31-12-2020

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa

 

2.047

 

6.441

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.636

 

2.556

 

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

411

 

3.885

 

Materiële vaste activa

 

760.867

 

819.660

- Investeringen met economisch nut

565.176

 

595.692

 

- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

37.937

 

42.867

 

- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

157.754

 

181.101

 

Financiële vaste activa

 

18.761

 

18.694

Kapitaalverstrekkingen aan:

    

- Deelnemingen

11.327

 

11.314

 

- Overige verbonden partijen

20

 

20

 

Leningen aan:

    

- Woningbouwcorporaties

1.153

 

1.095

 

- Deelnemingen

75

 

75

 

Overige langlopende leningen

6.186

 

6.189

 

Totaal vaste activa

 

781.675

 

844.795

     
     

Vlottende activa

    

Voorraden

 

9.809

 

14.842

- Grond- en hulpstoffen

24

 

29

 

- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

6.661

 

11.912

 

- Gereed product en handelsgoederen

3.124

 

2.901

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar

 

48.994

 

57.752

- Vorderingen op openbare lichamen

32.129

 

39.982

 

- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen

377

 

368

 

- Overige vorderingen

16.488

 

17.402

 

Liquide middelen

 

780

 

168

- Kassaldi

35

 

23

 

- Banksaldi

745

 

145

 

Overlopende activa

 

5.271

 

11.598

Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

    

- Europese overheidslichamen

203

 

162

 

- het Rijk

357

 

1.158

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

4.032

 

7.447

 

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

679

 

2.831

 

Totaal vlottende activa

 

64.854

 

84.360

TOTAAL ACTIVA

 

846.530

 

929.157

     

PASSIVA (bedragen x 1.000)

 

31-12-2019

 

31-12-2020

Vaste passiva

    

Eigen vermogen

 

306.634

 

297.802

Reserves

    

- Algemene reserve

14.799

 

15.255

 

- Bestemmingsreserves

284.858

 

263.130

 

Gerealiseerd resultaat

6.977

 

19.417

 
     
     

Voorzieningen

 

40.015

 

39.454

- Voorzieningen ter egalisering van kosten

22.744

 

20.372

 

- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming

2.089

 

2.530

 

- Voorzieningen toekomstige verplichtingen

15.082

 

16.452

 

- Voorzieningen ter dekking van risico's

100

 

100

 
     

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

 

395.608

 

455.396

Onderhandse leningen van:

    

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

376.390

 

392.264

 

- Binnenlandse bedrijven

3

 

3

 

- Openbare lichamen

  

45.000

 

- Binnenl.pens./verz.inst.

18.750

 

17.500

 

Door derden belegde gelden

110

 

111

 

Waarborgsommen

355

 

518

 

Totaal vaste passiva

 

742.257

 

792.652

     

Vlottende passiva

    
     

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

 

80.092

 

107.485

- Banksaldi

30.020

 

65.857

 

- Overige schulden

50.072

 

41.628

 
     
     

Overlopende passiva

 

24.181

 

29.021

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

10.104

 

10.122

 

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

    

- het Rijk

2.571

 

8.619

 

- Overige Nederlandse overheidslichamen

4.728

 

5.897

 

Overige vooruitontvangen bedragen

6.778

 

4.383

 

Totaal vlottende passiva

 

104.273

 

136.505

TOTAAL PASSIVA

 

846.530

 

929.157

Borg-en garantstellingen

 

81.074

 

76.234