Ga naar boven

Balans per 31 december 2018

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.936

1.630

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1.347

1.117

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

589

513

Materiële vaste activa

679.169

724.049

- Investeringen met economisch nut

523.496

550.208

- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

30.911

34.038

- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

124.762

139.803

Financiële vaste activa

21.447

22.473

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

10.019

11.452

- Overige verbonden partijen

20

20

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

1.233

1.188

- Deelnemingen

75

75

- Overige verbonden partijen

3.681

3.532

Overige langlopende leningen

6.418

6.206

Totaal vaste activa

702.551

748.152

Vlottende activa

Voorraden

15.808

3.058

- Grond- en hulpstoffen

29

17

- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

15.779

3.041

Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar

62.505

58.167

- Vorderingen op openbare lichamen

31.458

29.481

- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen

226

291

- Overige vorderingen

30.821

28.395

Liquide middelen

1.195

1.129

- Kassaldi

8

14

- Banksaldi

1.187

1.115

Overlopende activa

11.184

8.631

Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

- Europese overheidslichamen

93

159

- het Rijk

71

71

- Overige Nederlandse overheidslichamen

10.508

8.271

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

512

129

Totaal vlottende activa

90.693

70.985

TOTAAL ACTIVA

793.245

819.138

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

342.749

325.708

Reserves

- Algemene reserve

17.454

17.940

- Bestemmingsreserves

320.712

305.337

Gerealiseerd resultaat

4.582

2.431

Voorzieningen

42.872

39.223

- Voorzieningen ter egalisering van kosten

26.820

23.004

- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming

2.653

2.170

- Voorzieningen toekomstige verplichtingen

8.567

11.327

- Voorzieningen ter dekking van risico's

510

783

- Voorzieningen bijdr. toekomstige vervangingsinvesteringen

4.322

1.939

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

278.349

363.409

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

256.827

343.111

- Binnenlandse bedrijven

3

3

- Binnenl.pens./verz.inst.

21.250

20.000

Door derden belegde gelden

108

109

Waarborgsommen

161

186

Totaal vaste passiva

663.969

728.340

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

106.102

70.240

- Banksaldi

56.857

26.978

- Overige schulden

49.246

43.262

Overlopende passiva

23.173

20.559

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

9.484

9.451

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

- het Rijk

2.620

1.164

- Overige Nederlandse overheidslichamen

5.044

5.385

Overige vooruitontvangen bedragen

6.025

4.559

Totaal vlottende passiva

129.275

90.799

TOTAAL PASSIVA

793.245

819.138

Borg-en garantstellingen

72.169

75.781