Ga naar boven

Toelichting voorzieningen

Toelichting Voorzieningen Programma 1

Naam

Voorziening Pensioenen wethouders

Nummer/team

8105151

Concernstaf

Raadsbesluit

-

Programma

Progamma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

Voorziening om de toekomstige pensioenverplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Conform actuariële berekening van de pensioenen wordt jaarlijks de dotatie bepaald om de voorziening op niveau te houden. Gedoteerd in 2018 € .

Besteding

Onttrekking 2018: €

Vrijval 2018: € .000

Omvang per

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 2

Naam

Voorziening Veiligheidsbeleid (VB)

Nummer/team

8105060

Handhaving openbare ruimte en Veiligheid

Raadsbesluit

Raadsbesluit begroting 2013

Programma

Programma 2 Veiligheid

Doel

Egalisatie van kosten programma veiligheid, cameratoezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

Datum realisatie

-

Datum opheffing

-

Voeding

Voor de kosten van het cameratoezicht is een voorziening voor zeven jaar onderhoud gerealiseerd, waarbij jaarlijks € 50.000 uit de voorziening kan worden onttrokken om dekking hieraan te geven. Daarnaast zijn er nog gelden t.b.v. RIEC, inbraakpreventie en fietsendiefstal.

Besteding

Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

Deze voorziening vormde tot en met 2012 onderdeel van de Voorziening MO/VB/OGG. Omdat er meerdere budgethouders waren, is besloten om de Voorziening MO/VB/OGGZ te splitsen. Dit betreft restantbedragen t.b.v. deze doelen die zijn toegekend bij RB 08.0125 (Cameratoezicht) en BW besluit 08.1057 (tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma 2005-2009 (RIEC, inbraakpreventie en fietsendiefstal).

Toelichting Voorzieningen Programma 3

Naam

Voorziening Garantstelling BTF

Nummer/team

8105037

Stedelijke ontwikkeling

Raadsbesluit

16.[…] (bij vaststellen Jaarstukken 2016)

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility

Datum realisatie

31-12-2016

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Storting van € 267.000 om het risico af te dekken op de garantstelling richting de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor de lening aan stichting Leiden Bio Science Park Foundation (LBSP)  ten behoeve van de Biotech Training Facility.

Dotatie 2018: €

Besteding

Als de gemeente Leiden wordt aangesproken op de borgstelling  voor de lening van de BNG aan LBSP wordt dit ten laste gebracht van deze voorziening.

Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 4

Er zijn geen voorzieningen binnen dit programma.

Toelichting Voorzieningen Programma 5

Naam

Voorziening Boomregeling Wijk

Nummer/team

8105003

Beheer

Raadsbesluit

96.0075

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

Datum realisatie

9-7-1996

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Bomenverordening en Meerjaren Onderhoudsprogramma Groen.

Voeding

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam instandhouden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand e.d. Dotatie 2018 €

Besteding

Herplantbijdrage en vergoedingen wegens toegebrachte schade. Besteding 2018 €

Omvang per

Bijzonderheden

Naam

Voorziening riolering toekomstige investeringen

Nummer/team

8105004

Beheer

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV.

Datum realisatie

16-9-2009

Datum opheffing

-

Onderhoudsplan

Het rioleringsplan is de basis voor de vervanging van rioleringen en voor groots onderhoudsmaatregelen. De werkelijke vervanging per jaar is deels afhankelijk van verbetering- en reconstructiewerk, waardoor de omvang van het onderhoudswerk per jaar kan verschillen.

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten en eenmalig t.b.v. project Oude Kooi. Storting 2018: €

Besteding

Is overeenkomstig besluitvorming VGRP en het uitvoeringsbesluit Oude Kooi. Besteding 2018 €

Omvang per

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Waterkwaliteit

Nummer/team

8105025

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten, alsmede het gereserveerde bedrag voor het project beveiligd baggeren. Dotatie 2018 €

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Kunstwerken

Nummer/team

8105026

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten. Dotatie 2018 € . Hiervan is € 805.000 op basis van het beheerplan gestort en € 1.130.000 naar aanleiding van een extra technische inspectie.

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Walmuren en Beschoeiing

Nummer/team

8105027

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten. Dotatie 2018 €

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Wegen

Nummer/team

8105028

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten. Dotatie 2018: €

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Openbare Verlichting

Nummer/team

8105029

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Dotatie in 2018: €

Besteding

Besteding in conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Straatmeubilair

Nummer/team

8105031

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van straatmeubilaire voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Eenmalige dotatie ad € 61.500

Besteding

Besteding in conform het Beheerplan Groot Onderhoud. Besteding 2018: €
Aanwending is negatief door terugboeking van een nog te betalen post die per abuis niet opnieuw als nog te betalen post is opgevoerd.

Omvang per

€ 0

Bijzonderheden

Deze voorziening wordt opgeheven. De voorziening (groot onderhoud) voor wegmarkeringswerkzaamheden en in

standhouding van Nationale Bewegwijzering valt vrij. Deze groot onderhoud werkzaamheden hebben een repeterend

karakter. Dat betkent dat de kosten onderdeel worden van de exploitatie en gedekt worden door de huidige dotatie aan de voorziening.

Naam

Voorziening Groeiplaatsverbetering

Nummer/team

8105036

Beheer

Raadsbesluit

16.0064

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand bij bomen

Datum realisatie

31-12-2015

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Dotatie in 2018: €

Besteding

Voorafgaand aan het opstellen van het beheerplan Groen 2017-2021 is geïnventariseerd hoeveel bomen in de stad wortelopdruk hebben. De uit te voeren werkzaamheden zijn zodanig urgent dat er in 2016 gestart dient te worden om binnen de volgende planperiode de inhaalslag uit te kunnen voeren. Besteding 2018: €

Omvang per

€ 0

Bijzonderheden

Naam

Voorziening groot onderhoud gemalen

Nummer/team

8105162

Beheer

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Deze voorziening dient voor het groot onderhoud van de gemalen

Datum realisatie

31-12-2014

Datum opheffing

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten. Dotatie 2018 €

Besteding

Is overeenkomstig besluitvorming vGRP Besteding 2018 €

Omvang per

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 6

Naam

Voorziening onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

Nummer/team

8105009

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

1994

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van panden maatschappelijk vastgoed en overig vastgoed zoals Schouwburg en Molen de Valk.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Voor panden die langdurig in beheer zijn, zijn de beheerplannen geactualiseerd, aan de hand waarvan groot onderhoud wordt uitgevoerd. Bij de overige panden van de lijst te verkopen panden wordt het onderhoud voor zover mogelijk geminimaliseerd.

Voeding

Jaarlijkse storting vanuit de exploitatie. Storting 2018: €

Besteding

Conform doelstelling en vastgestelde beheerplannen en inrichting Planon, het softwaresysteem voor sturing en beheersing van het meerjaren (planmatig) onderhoud. Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

De voorziening onderhoud maatschappelijk vastgoed is bedoeld om het onderhoud uit te voeren aan het maatschappelijk en ambtelijk vastgoed. Er is in de afgelopen jaren vertraging ontstaan in de uitvoering van het onderhoud. De komende jaren wordt dit ingehaald. Om een goede inschatting te kunnen maken van het benodigd onderhoud wordt elke 4 jaar een nieuw MJOP (meerjaren onderhoudsplan) opgesteld. Dat is gepland in 2020/2021.

Toelichting Voorzieningen Programma 7

Er zijn geen voorzieningen binnen dit programma.

Toelichting Voorzieningen Programma 8

Naam

Voorziening groot onderhoud Lakenhal

Nummer/team

8105007

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

1986

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Conform noodzakelijk onderhoud mede op basis van de rapportage van de Monumentenwacht. Het meerjaren onderhoudsplan wordt volledig herzien voor de periode na Restauratie en uitbreiding.

Voeding

Binnen de begrote kosten voor beveiliging is een spaarcomponent opgenomen waardoor jaarlijks een bedrag vrijvalt voor de storting in de voorziening onderhoud. Dotatie 2018: €

Besteding

Ten behoeve van incidentele uitgaven aan onderhoud en meerjarige uitgaven en verbetering beveiligingssysteem en -apparatuur. Besteding 2018: geen.

Omvang per

Bijzonderheden

geen.

Naam

Voorziening restauratie collectie De Lakenhal (derden)

Nummer/team

8105166

instelling museum De Lakenhal

Raadsbesluit

17.0053

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Restauratie van de kunstcollectie van museum De Lakenhal middels door

derden beschikbaar gestelde gelden.

Datum realisatie

1-1-2017

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

n.v.t.

Voeding

Deze voorziening is in 2017 ingesteld en er zijn bedragen van derden ingestort. €

Besteding

Besteding in 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

Afhankelijk van de donaties.

Naam

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

Nummer/team

8105160

Beheer / Sportaccommodaties

Raadsbesluit

12.0118

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Het egaliseren over meerdere jaren van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden. De omvang van de voorziening per balansdatum is gebaseerd op het beheerpan groot onderhoud. Hierin is voor de periode 2013-2025 het benodigd groot onderhoud opgenomen.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Middels een jaarlijkse voeding is de voorziening toereiken om het beheerplan Groot onderhoud sportaccomodaties 2013-2025 uit te voeren. Deze middelen zijn onder programma 8 van de begroting structureel beschikbaar. Dotatie 2018: €

Besteding

Op basis van de onderhoudswerkzaamheden conform het Beheerplan Groot Onderhoud Sportaccommodaties 2013-2025. Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

In 2019 zal een herijking plaatsvinden van het meerjaren onderhoudsplan.

Toelichting Voorzieningen Programma 9

Naam

Voorziening OGGZ/ Regionaal Kompas

Nummer/team

8105011

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Doel

Dekking van specifieke verplichtingen en risico’s waarvan de omvang onzeker is, op het terrein van Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.n.b.

Voeding

De voorziening wordt gevoed vanuit de producten Maatschappelijke Opvang en Ambulante Verslavingszorg.

Besteding

Specifieke verplichtingen en risico’s doen zich voor op het onderdelen: Verdeelmodel maatschappelijke opvang, Project Nieuwe Energie, afwikkeling medische heroïne en verhuisbijdragen. Besteding 2018: € 0

Omvang per

€ 0

Bijzonderheden

Deze voorziening is vrijgevallen. De noodzaak van de voorziening is niet langer aantoonbaar. Daarom valt de voorziening van € 147.244 volledig vrij ten gunste van de reserve Sociaal Domein.

Naam

Voorziening huisvesting statushouders

Nummer/team

8105164

Participatie & Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

16.0100

Programma

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Doel

Huisvesting statushouders

Datum realisatie

01-07-2016

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Dotatie 2018: € 24.302

Besteding

€ 0

Omvang per

Bijzonderheden

De 16 tijdelijke woonunits voor vergunninghouders en bijzondere doelgroepen aan de Sumatrastraat worden naar alle waarschijnlijkheid in 2019 verplaatst. Er is nog geen zicht op verplaatsing van de units op de locaties Wassenaarseweg (30 units) en Voorschoterweg (100 units). De tijdelijke woonunits zijn aangeschaft door de woningcorporaties voor een gebruik van 25 jaar. De gemeente neemt, net als bij de eerste plaatsing, de kosten die samenhangen met het bouwrijp maken, ontsluiten en inrichten van de nieuwe terreinen voor haar rekening. Voor deze kosten en de kosten van het schoon opleveren van de oude locaties is een voorziening opgenomen van € 1,8 miljoen. Deze is gebaseerd op oude ramingen. Deze kosten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de keuze van de toekomstige locaties. Het onderzoek naar de kostprijs van de plaatsing van de units begin 2018 en de gecalculeerde verplaatsingskosten van de units aan de Sumatrastraat zouden, onder handhaving van de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van de voorziening, een hogere voorziening rechtvaardigen. Echter, het college wil zich in overleg met de raad de komende jaren beraden op de eventuele verplaatsing van de units. Net als de hoogte van de kosten, is verplaatsing van de units van de twee locaties allerminst zeker.”

Toelichting Voorzieningen Programma 10

Naam

Voorziening transitievergoeding DZB personeel, niet zijnde ambtenaren

Nummer/team

8105035

DZB

Raadsbesluit

15.0128

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Het egaliseren van de kosten van transitievergoeding op basis van de Wet Werk en zekerheid.

Datum realisatie

31-12-2015

Datum opheffing

Gekoppeld aan de werkingsduur van de Wet Werk en Zekerheid.

Voeding

De voorziening wordt gevoed vanuit de prestaties van DZB. Dotatie 2018 € .

Besteding

Conform doelstelling Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

Behoudens voor ambtenaren, geldt per 1 juli 2015 de Wet werk en zekerheid voor werknemers. Hierdoor ontvangen werknemers die, om wat voor reden dan ook, worden ontslagen een transitievergoeding. Bijvoorbeeld als gevolg van langdurig ziekte. De vergoeding is mede gebaseerd op het aantal arbeidsjaren die liggen vóór de datum van de inwerkingtreding van de wet, te weten 1 juli 2015. DZB heeft een aanzienlijk aantal niet ambtenaren in dienst. Het bedrag dat gemoeid is met transitievergoedingen zal jaarlijks fluctueren.

Toelichting Voorzieningen Algemene Dekkingsmiddelen

Naam

Voorziening groot onderhoud gebouwen (ambtelijke huisvesting DZB)

Nummer/team

8105012

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

00.0025

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Planning is om in 2015 een meerjarig onderhoudsplan op te stellen.

Voeding

Jaarlijkse storting vanuit de exploitatie. Wordt vastgesteld aan de hand van nog vast te stellen meerjarig onderhoudsplan. Dotatie 2018: €

Besteding

Conform doelstelling en vastgestelde beheerplannen. Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

In de loop van 2014 zijn de eigendomsrechten van DZB gebouwen overgegaan van DZB naar VAG. Vanaf dat moment heeft DZB de zorg voor het gebruikersdeel van het groot onderhoud. Abusievelijk zijn de ramingen vanaf 2017 niet aangepast, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen eigenaarsdeel en gebruikersdeel. Actualisering vindt plaats aan de hand van het meerjarig onderhoudsplan.

Naam

Voorziening loga-gelden

Nummer/team

8105153

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

97.0130

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit gespaarde uren in het kader van het logasparen (bij de voormalige dienst Milieu & Beheer, mogelijk tot en met 2005).

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

t.z.t.

Voeding

Door het afschaffen van de loga-spaar-regeling zal er geen voeding meer zijn. Dotatie 2018: €

Besteding

De opgebouwde voorziening wordt aangewend voor de bekostiging van de vervanging in die jaren dat de in het verleden opgebouwde verlofrechten worden opgenomen. Besteding zal dan plaatsvinden wanneer een werknemer de opgebouwde verlofrechten wil opnemen. In de meeste gevallen zal dit aan einde van de loopbaan plaatsvinden. Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

Naam

Voorziening van derden verkregen middelen

Nummer/team

8105163

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

16.0064

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Datum realisatie

31-12-2015

Datum opheffing

t.z.t.

Voeding

Storting van € 150.000 ontvangen van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen in het kader van zwerfafval

Besteding

Besteding 2018: €

Omvang per

Bijzonderheden

Toelichting voorzieningen Overhead

Naam

Voorziening eigen risico WGA

Nummer/team

8105167

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

18.0074

Programma

Programma Overhead

Doel

Dekking van kosten welke voorvloeien uit het kader van het eigen risico op de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Datum realisatie

31-12-2017

Datum opheffing

t.z.t.

Voeding

UIt een percentuele opslag op de salariskosten conform de techniek welke van rijkswege wordt opgelegd als de gemeente geen eigen risico drager voor de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zou zijn. In 2018 totaal € 273.000

Besteding

Besteding 2018:

Omvang per

Bijzonderheden

Naam: Voorziening negatieve grondexploitatie.

Onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen wordt dit jaar ook de voorziening negatieve grondexploitaties gepresenteerd. Dit is in andere jaren altijd een correctiepost op de waarde van de voorraden geweest. Voor Lammenschansdriehoek en Dieperhout worden negatieve resultaten verwacht, terwijl er per 31-12-2018 meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd. Het BBV schrijft in die gevallen voor dat de bedragen die voor deze projecten in de voorziening negatieve grondexploitaties zijn gestort, worden gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen. Het gaat per 31-12-2018 om een totaalbedrag ad € 3.4 mln.