Ga naar boven

Toelichting reserves programma 9

Naam

Reserve gemeentelijke deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg (OGGZ)

Nummer/team

8100784

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

00.0124

Programma

Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning

Doel

Het opheffen van knelpunten bij de uitvoering van de (regionale) plannen voor Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Functie

Bestedingsfunctie

Voeding

In het verleden is een aantal maal besloten om het niet bestede deel van de OGGZ-middelen in deze bestemmingsreserve te storten.

Geen stortingen in 2018.

Besteding

Conform doelstelling.

Geen onttrekkingen in 2018.

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

Nummer/team

8100785

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning

Doel

De bestemmingsreserve biedt mogelijkheden om een aantal leemtes in het aanbod aan sociaal-maatschappelijke voorzieningen te vullen, dit vooruitlopend op de later dit jaar te verschijnen Sociaal-maatschappelijke structuurvisie.  

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Bestemmingsreserve “Opbrengst verkoop aandelen Nuon”

Geen stortingen in 2018.

Besteding

De aanwending van de gevormde reserve worden ingezet voor de financiering van de sociaal-maatschappelijke structuurvisie.

Onttrekkingen in 2018:

- € 125.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

- € 26.239 conform raadsbesluit RB18.0058; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2017

- € 168.734 conform RB17.0108; Decemberwijziging 2017 + RB 17.18.0112; Decemberwijziging 2018

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden