Ga naar boven

Toelichting reserves programma 9

Naam

Reserve gemeentelijke deel GSB Openbare Geestelijk GezondheidsZorg (OGGZ)

Nummer/team

8100784

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

00.0124

Programma

Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning

Doel

Het opheffen van knelpunten bij de uitvoering van de (regionale) plannen voor Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Functie

Bestedingsfunctie

Voeding

In het verleden is een aantal maal besloten om het niet bestede deel van de OGGZ-middelen in deze bestemmingsreserve te storten.

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Conform doelstelling.

Ontrekkingen in 2017:

- € 150.000 conform raadsbesluit RB16.0121; Decemberwijziging 2016

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

Nummer/team

8100785

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 9 Maatschappelijke Ondersteuning

Doel

De bestemmingsreserve biedt mogelijkheden om een aantal leemtes in het aanbod aan sociaal-maatschappelijke voorzieningen te vullen, dit vooruitlopend op de later dit jaar te verschijnen Sociaal-maatschappelijke structuurvisie.  

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Bestemmingsreserve “Opbrengst verkoop aandelen Nuon”

Stortingen in 2017:

- € -36.127 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € 676.836 conform raadsbesluit RB17.0452; 2e Bestuursrapportage 2017

Besteding

De aanwending van de gevormde reserve worden ingezet voor de financiering van de sociaal-maatschappelijke structuurvisie.

Onttrekkingen in 2017:

- € 200.000 conform raadsbesluit RB17.0007; MFA Wijkcentra

- € 26.000 conform raadsbesluit RB16.0121; Decemberwijziging 2016

- € 123.067 conform raadsbesluit RB17.0275; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € 14.708 conform raadsbesluit RB17.0549; Decemberwijziging 2017

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden