Ga naar boven

Toelichting reserves programma 8

Naam

Reserve publicaties Erfgoed Leiden en omstreken

Nummer/onderdeel

8100059

Erfgoed Leiden en Omstreken

Raadsbesluit

1987

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie.

Doel

De opbrengsten van publicaties en schenkingen etc. worden ingezet voor nieuwe initiatieven van publicaties etc.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Inkomsten uit publicaties en subsidies, schenkingen, legaten e.d.

Stortingen in 2018:

- € 15.155 conform raadsbesluit RB18.0058; bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017 - Publicatiefonds

Besteding

Geen onttrekkingen in 2018

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

-

Naam

Reserve restauratie collectie De Lakenhal (gemeente)

Nummer/onderdeel

8101622

Museum de Lakenhal

Raadsbesluit

 17.0053

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Restauratie van de kunstcollectie van museum De Lakenhal middels door

de gemeente beschikbaar gestelde gelden.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

1-1-2017

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Incidentele stortingen vanuit gemeentelijke exploitatie.

Geen toevoegingen in 2018.

Besteding

 Conform doelstelling, wordt jaarlijks bezien.

Geen onttrekkingen in 2018.

Omvang per

€ 0

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

geen

Naam

Reserve aankopen kunst De Lakenhal (gem.)

Nummer/onderdeel

8100665

Museum de Lakenhal

Raadsbesluit

17.0273 Eerste bestuursrapportage 2017

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Aankopen kunst voor museum De Lakenhal middels door de gemeente beschikbaar gestelde gelden.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

01-01-2017

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Incidentele stortingen vanuit gemeentelijke exploitatie.

- N.v.t. ; de eerste storting van ruim €20.000 wordt op basis van het resultaat 2018 in 2019 verwacht.

Besteding

Conform doelstelling, wordt jaarlijks bezien.

Geen onttrekkingen in 2018.

Omvang per

€0

Maximale omvang

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

geen

Naam

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Nummer/onderdeel

8100666

Museum de Lakenhal

Raadsbesluit

 09.0034

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

De doelstelling is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en om incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Op basis van het bedrijfsresultaat wordt jaarlijks de dotatie/onttrekking bepaald.

Geen stortingen in 2018.

Besteding

 Concrete bestedingsdoelen zijn:
• Opvangen van fluctuaties in bedrijfsresultaat en -risico's
• Afdekken risico’s van de organisatie tentoonstellingen

Onttrekkingen in 2018:

- € 61.057 conform raadsbesluit RB18.0059; 1e berap 2018 waarin nog werd uitgegaan van een onttrekking aan de reserve van €104.345 hetgeen gedeeltelijk gerealiseerd is.

Omvang per

Maximale omvang

10% van de begrote exploitatielasten

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

geen

Naam

Reserve exploitatie De Nobel

Nummer/team

8100677

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

10.0144

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Bijdrage aan de bijsturingsopgave voor de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2011

Datum opheffing

2053

Voeding

Dotatie vanuit reserve muziekcentrum de Nobel van € 346.180 - RB11.0101

Geen stortingen in 2018.

Besteding

Jaarlijkse bijdrage van € 13.000 aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel en 2x € 50.000 ten behoeve de organisatieondersteuning LVC bij de overgang naar de Nobel (2013, 2014).

Onttrekkingen in 2018:

- € 10.125 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Pieterskerk

Nummer/team

8101035

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

RB.12.0139

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten (onderdeel afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

Uiterlijk 2020.

Voeding

Onttrekking per 1 januari 2013 van € 5.239.000 aan de reserve compensatie dividend Nuon.

Stortingen in 2018:

- € 193.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

Besteding

Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten (onderdeel afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk.

Onttrekkingen in 2018:

- € 123.199 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve bedrijfsvoering ELO

Nummer/onderdeel

8101272

Erfgoed Leiden en Omstreken

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Functie

Egalisatiefunctie

Doel

Het op kunnen vangen van jaarlijkse fluctuaties in de exploitatie. Om die reden heeft deze reserve dus een egaliserend karakter.

Datum realisatie

Vanaf 2014

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Het exploitatieoverschot van ELO wordt gestort in deze reserve.

Geen stortingen in 2018:

Besteding

Het exploitatietekort van ELO wordt onttrokken aan deze reserve.

Onttrekkingen in 2018:

- € 12.013 conform RB 17.0079; progr.begr. 2018-2021 - i.v.m. kapitaallasten van een verbouwing bij ELO

- € 4.636 exploitatietekort 2018

Omvang per

Maximale omvang

10% van de begrote exploitatielasten.

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve Sportstimuleringsfonds

Nummer/onderdeel

8101487

Reserve Sportstimuleringsfonds

Raadsbesluit

Ingesteld bij Programmabegroting 2017 conform voorstel opgenomen in Kaderbrief 2017-2020

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Functie

Bestedingsfunctie

Doel

Bij de behandeling van de Tussenevaluatie 2015 van de sportnota is een motie (M.150147.4) aangenomen, waarin de raad het college verzocht een sportstimuleringsfonds op te richten en te voeden t.b.v. een betere uitvoering van de Leidse sportvisie anders dan sportaccommodatiebeleid (onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen). Deze motie is als inspanningsverplichting opgevat, naast het omarmen van de inhoudelijk geformuleerde en bij de motie behorende sportvisie. In de Kadernota 2017-2020 is daartoe voorgesteld een reserve sportstimuleringsfonds in te stellen en € 500.000 in te zetten voor de dotatie aan het sportstimuleringsfonds.

Datum realisatie

Vanaf 2017

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Eenmalige dotatie van € 500.000 in 2017.

Geen toevoegingen in 2018.

Besteding

Door de raad is eind 2016 bij afzonderlijk besluit een nadere regeling vastgesteld in lijn met de sportvisie, met nader geformuleerde doelstellingen en voorwaarden voor besteding van de middelen, inclusief bijbehorende uitvoeringsregeling van het fonds.

Onttrekkingen in 2018:

- € 150.377 conform raadsbesluit RB17.0079; progr.begr. 2018-2021 en RB18.0058; bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017 en RB18.0112; decemberwijziging 2018

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve molen De Valk

Nummer/onderdeel

8101651

Instelling Molen De Valk/Erfgoed Leiden

Raadsbesluit

RB18.0059 Eerste Bestuursrapportage 2018

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Functie

Bestedingsfunctie

Doel

Dekking van de salarislasten van een derde molenaar bij molen De Valk

Datum realisatie

1-1-2018

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

lncidentele dotatie vanuit grondexploitaties Stationsgebied Rijnsburgerblok K l-2 5 (Lorentz) en K 3-4

Stortingen in 2018:

- € 360.000 conform RB 18.0059; 1e Bestuursrapportage 2018

Besteding

Onttrekkingen in 2018:

- € 11.611 conform RB 18.0059; 1e bestuursrapportage 2018 - salarislasten derde molenaar .

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden