Ga naar boven

Toelichting reserves programma 7

Naam

Reserve combinatiefuncties

Nummer/team

8100557

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

09.0120

Programma

Programma 7 Jeugd en Onderwijs

Doel

Vanaf 2008 is de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur in werking getreden. Via deze regeling ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van combinatiefuncties in enerzijds het onderwijs en anderzijds in de sectoren sport en cultuur. De belangrijkste doelstellingen van het Rijk bij deze regeling zijn:

- De uitbreiding van het aantal brede scholen met een sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs;

- De versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;

- Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;

- Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2009

Datum opheffing

-

Voeding

Deze reserve is gevoed met de rijksbijdragen 2008 en 2009 van € 465.000, de onderuitputting BOS-projecten van € 50.000 en een onttrekking uit de inmiddels opgeheven voorziening risico GSB € 563.000.

Geen stortingen in 2018.

Besteding

Op de combinatiefuncties zit in de jaren 2010 t/m 2015 een begroot tekort. Met deze reserve wordt dit tekort jaarlijks aangevuld. Het is evenwel ook mogelijk dat een overschot in enig jaar aan de reserve wordt toegevoegd.

Onttrekkingen in 2018:

- € 120.343 conform raadsbesluit RB17.0079; programmabegroting 2018-2021

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Onderwijshuisvesting

Nummer/team

8100559

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

11.0044

Programma

Programma 7 Jeugd en Onderwijs

Doel

Dekking van kosten voor beleid en uitvoering onderwijshuisvesting

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2011/2012

Datum opheffing

-

Voeding

Incidenteel uit exploitatiemiddelen.

Geen stortingen in 2018.

Besteding

Dekking van kosten voor beleid en uitvoering onderwijshuisvesting.

Onttrekkingen in 2018.

- € 38.282 conform raadsbesluit RB18.0086; 2e Bestuursrapportage 2018

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden