Ga naar boven

Toelichting reserves programma 5

Naam

Reserve asbestsanering

Nummer/Afd.

8100303

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

11.0044

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Reservering voor sanering asbest in gemeentelijk vastgoed

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2011

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse structurele storting vanuit de exploitatie.

Stortingen in 2017:

€ 282.026 conform raadsbesluit RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020/WB 2014, jaarlijkse storting

Besteding

Sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed.

Onttrekkingen in 2017:

- € 176.000 conform raadsbesluit RB12.0120;Strategisch huisvestingsplan/RB 16.0101; Programmabegroting 2017-2020

- € 255.477 conform raadsbesluit RB 16.0121; Decemberwijziging 2016 MJB 2e helft 2016

- € 27.081 conform raadsbesluit RB 17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € -150.000 conform raadsbesluit RB 17.0108; Decemberwijziging 2017

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve groen Oostvlietpolder

Nummer/Afd.

8100304

Beheer

Raadsbesluit

11.0044

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Reservering beheerkosten Oostvlietpolder

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2011

Datum opheffing

-

Voeding

Eenmalige storting van € 400.000 (RB11.0044)

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Beheerkosten van de Oostvlietpolder.

Onttrekkingen in 2017:

- € 5.000 conform raadsbesluit RB17.0151; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

Omvang per 31-12-2017

€ 0

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Groene Singels

Nummer/Afd.

8100305

Beheer

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Een doorgaande ring van parken, openbare ruimten, speelplekken, industriële monumenten en andere interessante locaties te creëren.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Eenmalige storting van € 7.683.728 (RB11.0047) uit reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Vanuit resultaatbestemming 2012 is in 2013 € 1.073.500 aan de reserve gedoteerd. Voor de herinrichting van de Lammermarkt en de Beestenmarkt is 6,2 miljoen beschikbaar in deze reserve (RV 15.0016).

Stortingen in 2017:

- € 150.000 conform raadsbesluit RB 15.0016; 7100753/7100799 Lammermarkt Valkbrug

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. Het Project Singelpark is momenteel in voorbereiding en voor de diverse Singelparkprojecten worden de komende jaren uitvoeringsbesluiten aangeboden.

Onttrekkingen in 2017:

- € 300 conform raadsbesluit RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, bijdrage LOL buitengebieden

- € 300.000 conform raadsbesluit RB 16.021; Decemberwijziging 2016, storting in res. afschrijving investeringen

- € 108.561 conform raadsbesluit RB17.0151; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve ontsluiting van groengebieden

Nummer/Afd.

8100306

Beheer

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Reserveren voor het ontwikkelen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Eenmalige storting van € 1.000.000 (RB 11.0047) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening 2012 (RB 13.0061/Bestemmingsvoorstel 104/Motie 12.0098/31) een extra dotatie van € 140.000 aan de reserve vanuit de Nuongelden.

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.

Onttrekkingen in 2017:

- € 19.628 conform raadsbesluit RB17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € 100.000 conform raadbesluit RB17.0078; 2e Bestuursrapportage 2017

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Duurzaamheidsfondsen

Nummer/Afd.

8100308

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

1. Oprichting van een ‘fonds  duurzaamheid” ter grootte  van € 2.000.000 voor de financiering, via een revolving fund  constructie, van onderzoek en advies op maat voor  eigenaren-bewoners van monumenten, voor eventuele  bijdragen aan corporaties en voor een door Bouwend  Nederland bepleite stimuleringsregeling.
2. Het oprichten van een fonds voor het eenmalig  ondersteunen van lokale initiatieven op het terrein van  duurzaamheid.  

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Eenmalige storting van € 3.000.000 (RB 11.0047) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening 2012 (RB 13.0061/Bestemmingsvoorstel 104/Motie 12.0098/31) een extra dotatie van € 420.000 aan de reserve vanuit de Nuongelden. Berap 2014 - Bijdrage van reserve compensatie dividend NUON € 7.000.000

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.

In het RB 13.0093 Uitvoeringsbesluit duurzaamheid fonds 1 investeren in thuis is inmiddels € 2.000.000 beschikbaar

gesteld. Voor duurzaamheid fonds 2 lokale initiatieven RB 13.0094 is € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Onttrekkingen

kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet. Daarnaast is een

éénmalige ontrekking uit de reserve Duurzaamheidsfondsen gedaan ten gunste van de reserve Klimaatregelen ter

invulling van de motie 31 bij de Programmabegroting 2013.

Onttrekkingen in 2017:

- € 2.452.011 conform raadsbesluit RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020

- € 58.844 conform raadsbesluit RB17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, duurzaamheidsfonds 2 lok.init.

- € 508.522 conform raadsbesluit RB17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016, investeren in thuis

- € 173.000 conform raadsbesluit RB17.16.0101; Programmabegroting 2017-2020, duurzaamheidsagenda 2015 MJB 2016

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Klimaatmaatregelen

Nummer/Afd.

8100309

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Muziekcentrum De Nobel en de realisatie van groene daken  op publieke gebouwen, waaronder scholen.     

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Eenmalige storting van € 500.000 (RB 11.0047) uit de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon. Bij de jaarrekening 2012 (RB 13.0061/Bestemmingsvoorstel 104/Motie 12.0098/31) een extra dotatie van € 70.000 aan de reserve vanuit de Nuongelden. Middels RB14.0013 Bijdrage van de reserve duurzaamheidsfondsen € 80.000

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.

In het RB 11.0101 Uitvoeringsbesluit Muziekcentrum De Nobel is € 200.000 beschikbaar gesteld om zonnenpanelen op

het dak van het De Nobel te plaatsen. Daarnaast is voor Geothermie € 100.000 beschikbaar in 2013. In 2014 zijn via

de besluiten RB 14.0013 Realisatie groene daken bij publieke gebouwen en RB 13.0142 Uitvoeringsbesluit Restauratie

en uitbreiding Museum De Lakenhal zijn respectievelijk € 200.000 en € 150.000 beschikbaar gesteld. Daar tegenover

staat een éénmalige dotatie uit de reserve duurzaamheidsfondsen ad € 80.000 ter invulling van motie 31 bij de

programmabegroting 2013.

Geen onttrekkingen in 2017.

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Leefbaarheidsprojecten in de wijken

Nummer/Afd.

8100310

Projectbureau

Raadsbesluit

11.0088

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Reserveren voor leefbaarheidsprojecten in de wijken.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Ten laste van het saldo in de meerjarenbegroting, verdeeld over de jaren 2013: € 1.900.000; 2014: € 250.000; 2015: € 471.500, 2016 e.v. € 215.500 . Daarnaast heeft in 2014 een éénmalige storting plaatsgevonden van € 9.000.000 vanuit de reserve compensatie dividend NUON.

Stortingen in 2017:

- € 215.500 conform raadsbesluit RB11.0088/RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Storting tlv voordeel kapitaallasten

- € -5.000 conform raadsbesluit RB14.0096/RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, meerkosten Abri's

Besteding

Ter dekking van de lasten leefbaarheidsporjecten in de wijken.

Onttrekkingen in 2017:

- € 418.023 conform raadsbesluit RB15.0033/RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Wijkaanpassingen & Wijkinitiatieven

- € 19.007 conform raadsbesluit RB 15.0046/RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, herontwikkeling Zeehelden buurt 7100873

- € 70.000 conform raadsbesluit RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, WOP Noord

- € 249.547 conform raadsbesluit RB 16.0100; 2e Bestuursrapportage 2016

- € 55.919 conform raadsbesluit RB17.0051; Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016

- € -25.000 conform raadsbesluit RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, MJB 2016

- € 25.000 conform raadsbesluit RB 16.0121; Decemberwijziging 2016 MJB 2e helft 2016

- € 50.000 conform raadsbesluit RB14.0113/RB16.0101; Programmabegroting 2017-2020, Projectleider Zeehelden buurt

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden