Ga naar boven

Toelichting reserves programma 10

Naam

Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW

Nummer/team

8100857

DZB

Raadsbesluit

09.0034

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Het opvangen van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten en om knelpunten in de exploitatie op te lossen.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Een voordelig exploitatieresultaat. De minimale omvang van de bedrijfsreserve bedraagt 1% en de maximale omvang 10% van de totale exploitatielasten (RV 09.0034) exclusief de middelen Leidse kracht.

Stortingen in 2017:

- € 560.000 conform begroting RB15.0069 Leidse Kracht

- € 138.650 Resultaat DZB

Besteding

Onttrekkingen in 2017:

- € 792.050 conform begroting RB15.0069 Leidse Kracht

- € 722.220 Resultaat DZB

- € 63.214 Vrijval tgv resultaat. Omvang reserve was hoger dan maximaal toegestane omvang.

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

(RB 12.0011)

Minimale omvang

(RB 12.0011)

Bijzonderheden

Naam

Reserve zachte landing WSW

Nummer/team

8101090

Concernstaf

Raadsbesluit

12.0097

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Dekking kosten herstructurering DZB.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

2020

Voeding

Er is een dotatie geweest van € 1.000.000 bij de 2e Bestuursrapportage 2012 (RB 12.0120).

Conform de perspectiefnota 2014-2017 is een bedrag gestort van € 270.000.

Stortingen in 2017:

- € 397.000 Prospectnota 2014, risicoreserve invoering participatiewet

Besteding

Frictiekosten die ontstaan bij de herstructurering (RB 12.0097) in 2014.

Onttrekkingen in 2017:

- € 148.116 conform raadsbesluit RB15.0069 frictiekosten WSW

Omvang per 31-12 -2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen

Nummer/team

8101364 (voorheen 8100855)

DZB

Raadsbesluit

14.0019

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Dekking van de kosten die gemoeid zijn met het raadsbesluit dat geleid heeft tot "geen gedwongen ontslagen WIW-medewerkers"

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

31-12-2025

Voeding

Geen stortingen in 2017.

Besteding

Conform bestedingsplan.

Onttrekkingen in 2017:

- € 131.446 conform raadsbesluit RB15.0069 dekking lasten WIW

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Fonds Debt? to no Debt!

Nummer/team

8101511

Participatie en Maatschappelijke ontwikkeling

Raadsbesluit

16.0080

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Dient voor dekking van projectkosten en eventuele oninbare vorderingen

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2016

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

In de programmabegroting 2016 is een transformatiebudget opgenomen. Het transformatiebudget bedraagt in totaal € 7 miljoen en wordt gedekt vanuit de reserve zachte landing 3D. Hiervan wordt € 300.000 gestort in de reserven wordt € 300.000 gestort in de re serve Fonds Debt? to no Debt.

Geen toevoeging in 2017.

Besteding

Besteding in 2017:
- € 33.557 conform raadsbesluit RB16.0080 Schuldhulpverlening

Omvang per 31-12-2017

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden