Ga naar boven

Toelichting reserves programma 1

Naam

Reserve raad

Nummer/team

8100060

Griffie

Raadsbesluit

15.0098/12.0011/02.0081

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

Belangrijkste doelstelling van de reserve is de financiering van de uitgaven voor verkiezingen en de opleiding en begeleiding van nieuwe raadsleden. Deze uitgaven worden voornamelijk in een verkiezingsjaar gemaakt en hoogte van de uitgaven kan per verkiezingsjaar variëren. De reserve is ook bedoeld om de financiering van de technische apparatuur zoals geluid en opname apparatuur voor commissie en raadsvergaderingen te dekken. De gemeenteraad kan ook aanspraak maken op het budget in de reserve voor de financiering van een raadsonderzoek, dan wel het uitvoeren van een second opinion bij voorstellen.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Voeding van de reserve vindt plaats vanuit het overschot op de budgetten van de griffie en de raad. Bij de bestemming jaarrekeningresultaat zal dit overschot zo mogelijk gestort worden in de reserve raad.

Geen stortingen in 2018.

Besteding

Geen onttrekkingen in 2018.

Omvang per

Maximale omvang

€ 150.000 (per 1 januari van een jaar met gemeenteraadsverkiezingen)

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

-

Naam

Reserve Holland Rijnland

Nummer/team

8100062

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

06.0117 en 06.0173

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
­

Doel

De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de begroting 2007 met het doel de gemeentelijke bijdrage aan de regionale investeringsbehoefte in infrastructuur en groen te kunnen opvangen. Met RB 06.0173 (06-02-2007) is besloten tot de instelling van een regionaal investeringsfonds binnen Holland Rijnland. Leiden draagt van 2008-2022 jaarlijks € 3.076.652 bij. Bij raadsbesluit 10.0127 is de bijdrage aan het investeringsfonds nog eens met € 20.422.700 verhoogd. Deze bijdrage was voor een bedrag ad. € 16.372.700 begroot in 2016, maar is doorgeschoven naar 2017. Voor de resterende € 4.050.000 wordt de jaarlijkse bijdrage na 2022 voortgezet tot dit bedrag is volgestort. De bijdragen worden gedekt uit deze reserve.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

2007

Datum opheffing

2022

Voeding
­

Geen stortingen in 2018.

Besteding

De besteding van deze reserve dient om de bijdrage aan het regionaal investeringsfonds van Holland Rijnland te dekken.

Onttrekkingen in 2018:

- € 3.076.525 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021, Regionaal investeringsfonds van Holland Rijnland.

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Egalisatiereserve verkiezingen

Nummer/team

8100066

Burgerzaken

Raadsbesluit

11.0086

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
­

Doel

Verkiezingen vinden niet jaarlijks plaats. Het houden van verkiezingen is een wettelijke taak en de middelen daarvoor zijn jaarlijks opgenomen in de algemene uitkering, ook al vindt er geen verkiezing plaats. De reserve zorgt ervoor dat er middelen beschikbaar zijn ter dekking van de kosten van de verkiezingen.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Het verkiezingsschema zal niet altijd hetzelfde ritme hebben omdat het kabinet niet altijd de volledige termijn volmaakt. Mogelijk dat de storting aangepast moet worden om de egalisatie te realiseren.

Stortingen in 2018:

- € 100.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

Besteding

Onttrekkingen in 2018:

- € 125.000 conform raadsbesluit RB17.0079; Programmabegroting 2018-2021

Omvang per

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Rekenkamer

Nummer/team

8101247

Griffie

Raadsbesluit

13.0095

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
­

Doel

Belangrijkste doelstelling van de reserve Rekenkamer is de mogelijkheid voor een meer flexibele financiering van de uitgaven voor onderzoek en de mogelijkheid tot extra onderzoek. De uitgaven van de onderzoeken van de Rekenkamer lopen vaak over de jaargrens heen en het aantal onderzoeken kan per jaar variëren.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2013

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Voeding van de reserve vindt plaats vanuit het overschot op het budget van de Rekenkamer.

Stortingen in 2018:

- € 38.468 resultaat 2018

- € 42.748 conform RB18.0058 ; bestemmingsvoorstel jaarstukken 2017

Besteding

Onttrekkingen 2018:

- € 12.500 conform raadsbesluit RB 17.0079; progr.begroting 2018-2021

Omvang per

Maximale omvang

€ 40.000

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden