Jaarstukken 2019

Afkortingenlijst

Afkorting

Betekenis

Afkorting

Betekenis

 

­

­

 

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

LBSP

Leiden Bio Science Park

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

LSB

Leidse Schouwburg

BARS

Bouwaanvragenregistratiesysteem

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

Bbp

Bruto binnenlands product

NHG

Nationale Hypotheekgarantie

BBV

Besluit Begroting & Verantwoording

  

Bbz

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

OBSP

Ontsluiting Bio Science Park

BIE

Bouwgronden in exploitatie

OCW

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

ODWH

Omgevingsdienst West-Holland

BRP

Basisregistratie Personen

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Bvo

Bruto VloerOppervlak

ORZ

Oude Rijn Zone

BZK

Ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

OV

Openbaar vervoer

CAO

Collectieve Arbeids Overeenkomst

OV

Openbare Verlichting

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

OZB

Onroerende zaakbelasting

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

  

CROW

Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek

RDOG

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

DB

Dagelijks bestuur

RMC

Regionale Meld- en Coördinatie

DMS

Document Management Systeem

ROC

Regionaal Opleidingen Centrum

DNB

De Nederlandse Bank

SEPA

Single European Payment Area

DURP

Digitale uitwisseling in Ruimtelijke Processen

SOT

Subsidie op termijn

DZB

De Zijlbedrijven

SP71

Servicepunt71

ECB

Europese Centrale Bank

Svn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

EMU

Economsiche en Monetaire Unie

SvZ&V

Sleutels van Zijl en Vliet

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekeringen

FLO

Functioneel LeeftijdsOntslag

VGRP

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

Fte

Fulltime-equivalent

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

GBA

Gemeente Basisadministratie

VO

Voortgezet Onderwijs

GEO

Groenoordhallen en omgeving

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

  

W4

W4 Project Wonen, Werken, Water en Wegen

GFT

Groente-, fruit- en tuinafval

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

  

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

HHRS

Hoogheemraadschap

WOP

Wijkontwikkelingsplan

HOF

Houdbare Overheids Financiën

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Wpg

Wet publieke gezondheid

HRM

Human Resource Management

Wro

Wet ruimtelijke ordening

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

  

WSW

Waarborgfonds sociale woningbouw

  

WW

Werkloosheidswet

KCC

Klantcontactcentrum

Wwb

Wet werk en bijstand

LAB71

Leidse Agglomeratie Bereikbaar