Ga naar boven

Rapportage interbestuurlijk toezicht

Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT), een nieuw onderdeel in de jaarstukken

In oktober 2012 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. De essentie hiervan is minder toezicht door het rijk, meer toezicht door de provincie en de gemeenteraad op de naleving van wet- en regelgeving.

De verantwoording van de gemeente begint bij de horizontale verantwoording van het college van B en W aan de gemeenteraad. De provincie zal het toezicht zo sober mogelijk houden en maakt jaarlijks een totaaloverzicht van alle gemeenten in de provincie. Als er aanleiding toe bestaat intervenieert de provincie bestuurlijk.

In Zuid Holland is aan de gemeenten een Bestuursovereenkomst voorgelegd, die ook de gemeente Leiden heeft getekend. Hiermee hebben we ingestemd met de volgende procedure:

 • Jaarlijks een Rapportage interbestuurlijk toezicht opstellen volgens de structuur van Bijlage B van de Bestuursovereenkomst;
 • Deze met de reguliere planning- en controlcyclus door middel van de Jaarstukken aanbieden aan de gemeenteraad;
 • Deze jaarlijks uiterlijk 15 juli aanbieden aan de provincie (digitaal);
 • Eventuele tekortkomingen in de naleving van de wet- en regelgeving melden aan de gemeenteraad en toelichten in de Jaarstukken. Daarna stuurt.de de gemeente schriftelijk verslag aan de provincie.

De provincie is op dit moment het bevoegd gezag voor het toezicht op naleving van de wet- en regelgeving op de volgende domeinen:

 • Financiën;
 • Ruimtelijke ordening *;
 • Omgevingsrecht;
 • Monumentenzorg;
 • Archief- en informatiebeheer *;
 • Huisvesting verblijfsgerechtigden bij de gemeente *.

Voor de met een * aangegeven domeinen kan ook worden volstaan met het aanleveren van een aantal vastgelegde gegevens in www.waarstaatjegemeente.nl.

Domein

Rood/Oranje/Groen

Toelichting

Financiën

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

 •  

De provincie heeft bevestigd dat de meerjarenraming 2017-2020 structureel in evenwicht is. Leiden valt onder het repressief toezicht

Is er reden voor extra aandacht?

 Ja

Door de afschaffing van de precariobelasting vanaf 2022 vervalt een inkomen van structureel €7,8 mln.

Ruimtelijke ordening

De gemeente voldoet aan de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen verplichtingen inzake bestemmingsplannen, beheersverordeningen en structuurvisies 

 •   

De gemeente Leiden heeft in 2016 drie voorontwerpbestemmingsplannen, drie ontwerpbestemmingsplannen opgesteld en zeven bestemmingsplannen door de raad laten vaststellen. De gemeente heeft nu voor het hele grondgebied bestemmingsplannen, deze zijn vrijwel allemaal actueel. Ook heeft de gemeente een Structuurvisie vastgesteld.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Omgevingsrecht Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen

De gemeente beschikt over een vastgestelde Verordening VTH

Verordening was vorig jaar al vastgesteld en is nog steeds van toepassing.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Monumentenzorg

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie m.b.t. de (rijks)monumenten

 •  

Ja, de gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie voor rijksmonumenten

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Archief- en informatiebeheer

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

 •  

In de periode 29 oktober 2014 t/m 16 september 2015 heeft Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) bij de gemeente Leiden inspectieonderzoeken uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke voorschriften op het gebied van archief- en informatiebeheer. Deze inspectie heeft begin 2016 geresulteerd in een verslag met aanbevelingen.Tijdens de inspectieonderzoeken is taakverwaarlozing geconstateerd op de vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden en op de staat van de archiefruimten. Op dit meest urgente punt is meteen actie ondernomen en heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld. De archiefruimten zijn inmiddels aangepast en er is direct in 2015 een project gestart om de achterstanden in selectie & vernietiging weg te werken, deze werkzaamheden lopen door tot begin 2018. Ook de overige aanbevelingen uit het inspectierapport zijn uitgevoerd of ingepland. Sinds januari 2016 is een vernieuwde Archiefverordening van kracht en begin 2017 zal een Besluit Informatiebeheer worden vastgesteld. De implementatie van het digitale archiefen zaaksysteem wordt in de eerste helft 2017 afgerond. Voor het digitaal archiveren met dit systeem is door de archiefinspectie een machtiging tot vervanging afgegeven aan de gemeente Leiden waarmee een juiste archivering voor de toekomst is gewaarborgd.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

 

Huisvesting Vergunninghouders

Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

 •  

Gevraagde informatie

Stand van zaken

achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar(doorhalen wat niet van toepassing is)

-58

Fase interventieladder op 1 januari

Informatie opvragen en valideren

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

143

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

159

achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar(doorhalen wat niet van toepassing is)

-42

Fase interventieladder op 1 juli

Informatie opvragen en valideren

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

165

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

378

Voorsprong per 31 december van het verantwoordingsjaar(doorhalen wat niet van toepassing is)

+12

Fase interventieladder op 31 december

Signaleren

 

Is er reden voor extra aandacht?

Ja

De gemeente heeft een aantal locaties toegewezen voor het bouwen van extra woningen. De gemeente heeft twee panden toegewezen in het centrum van Leiden als GVA voorziening