Ga naar boven

Programmabudget

Werk en inkomen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Arbeidsparticipatie

Lasten

49.287

49.091

2.031

51.122

51.513

-391

Baten

-24.692

-23.028

-2.291

-25.319

-25.581

262

Saldo

24.595

26.062

-260

25.803

25.931

-129

Maatsch. participatie en onderst. minima

Lasten

10.300

10.768

-1.215

9.553

9.950

-398

Baten

-284

-272

0

-272

-300

28

Saldo

10.016

10.496

-1.215

9.281

9.650

-370

Inkomensvoorzieningen

Lasten

58.349

61.518

1.939

63.457

63.295

162

Baten

-50.796

-50.821

781

-50.040

-49.877

-163

Saldo

7.554

10.696

2.720

13.417

13.418

-1

Schuldhulpverlening

Lasten

2.850

3.007

-161

2.846

2.549

296

Baten

-352

-369

-250

-619

-342

-277

Saldo

2.498

2.637

-411

2.226

2.207

19

Programma

Lasten

120.786

124.383

2.594

126.977

127.307

-330

Baten

-76.123

-74.491

-1.760

-76.251

-76.101

-149

Saldo van baten en lasten

44.663

49.892

834

50.726

51.206

-480

Reserves

Toevoeging

4.054

397

935

1.332

1.471

-139

Onttrekking

-906

-935

-951

-1.886

-1.858

-28

Mutaties reserves

3.148

-538

-16

-554

-387

-167

Resultaat

47.811

49.354

818

50.172

50.819

-647

Reserves programma 10
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve frictiekosten ID/WIW-banen

Toevoeging

-959

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-143

143

0

0

0

Saldo

-959

-143

143

0

0

0

Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

3.236

0

560

560

699

-139

Onttrekking

-472

-792

-722

-1.514

-1.577

63

Saldo

2.764

-792

-162

-954

-879

-75

Reserve zachte landing rijksbez. Wsw/dzb

Toevoeging

818

397

0

397

397

0

Onttrekking

-291

0

-194

-194

-148

-46

Saldo

527

397

-194

203

249

-46

Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

959

0

0

0

0

0

Onttrekking

-143

0

-143

-143

-132

-11

Saldo

816

0

-143

-143

-132

-11

Reserve flankerend beleid P10

Toevoeging

0

0

75

75

75

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

75

75

75

0

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

0

0

300

300

300

0

Onttrekking

0

0

-35

-35

0

-35

Saldo

0

0

265

265

300

-35

Totaal

Toevoeging

4.054

397

935

1.332

1.471

-139

Onttrekking

-906

-935

-951

-1.886

-1.858

-28

Reserves programma 10

3.148

-538

-16

-554

-387

-167

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Arbeidsparticipatie

Werk en Inkomen
Er zijn extra kosten ontstaan op re-integratie jongeren voor in totaal € 229.000. Deze extra kosten zijn volledig gedekt door inkomsten uit een toegekende ESF-subsidie.

DZB
Op basis van de resultaten over de eerste 6 maanden werd een voordeel verwacht voor 2016. Bij de 2e bestuursrapportage is daarom € 350.000 ten gunste van de concernreserve gebracht omdat de bedrijfsreserve op haar maximum zat. De tweede helft van het jaar is anders gelopen, met name door hogere kosten, waardoor er per saldo € 75.000 moest worden onttrokken aan de bedrijfsreserve.

Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
In november en december zijn veel statushouders gehuisvest. De kosten minimabeleid/bijzondere bijstand zijn mede daardoor € 241.000 hoger uitgevallen dan begroot. Van het Rijk wordt een vergoeding, via de algemene uitkering (programma Algemene dekkingsmiddelen), ontvangen voor kosten die gerelateerd zijn aan statushouders. In 2016 is een vergoeding van € 900.000 ontvangen gebaseerd op het aantal gehuisveste statushouders t/m oktober. In de begroting was rekening gehouden met € 1 miljoen voor heel 2016. De vergoeding over november en december wordt in 2017 ontvangen. De hoogte van de vergoeding wordt geschat op € 200.000. Daarnaast is meer aan kwijtschelding afvalstoffenheffing heffingen verleend, waardoor een nadeel van € 131.000 is ontstaan. In 2015 bedroeg het nadeel
€ 98.000. Een overschrijding op kwijtschelding kan betekenen dat de opslag op het tarief afvalstoffenheffing voor inkomstenderving door kwijtschelding te laag is vastgesteld.

Inkomensvoorziening
Het rijksbudget, zie tabel hieronder, is fors overschreden in 2016. In de begroting was daar grotendeels mee rekening gehouden. Meerjarig is een gemeentelijke bijdrage begroot van € 1,1 miljoen. Bij de 1e bestuursrapportage 2016 is dat incidenteel verhoogd naar € 2,1 miljoen en bij de 2e bestuursrapportage 2016 incidenteel naar € 3 miljoen.

Uitkeringen

2016

saldo uitkeringen, op- en afboekingen en ontvangsten terugvordering, storting voorziening oninbaar

48.654.098

ontvangen rijksmiddelen (BUIG-budget)

-45.499.898

nadelig saldo

3.154.200

Schuldhulpverlening
De pilot Jongeren en Schulden Debt? to no Debt! is september 2016 (RV.16.0080) vastgesteld om uit te voeren. In 2016 zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen en zijn er geen jongeren geweest die voldeden aan de criteria om deel te nemen aan de pilot jongeren en schulden (Debt? to no Debt!).
Daardoor zijn er geen kosten (€ 285.000 voordeel) en geen inkomsten (€ 250.000 nadeel) ontstaan. Een deel van de geraamde kosten werd gedekt door een onttrekking van € 35.000 aan de reserve. De onttrekking heeft niet plaatsgevonden omdat er geen kosten zijn gemaakt waardoor een nadeel is ontstaan van
€ 35.000.

Bedrijfsreserve DZB Leiden
Bij de mutaties van de reserves ontstaat een nadeel van € 75.000, zijnde een toevoeging aan de bedrijfsreserve. Deze reserve heeft een egalisatiefunctie. Conform de financiële verordening 2016 is de mutatie naar aanleiding van het rekeningsresultaat 2016 al verwerkt in deze reserve. Het resultaat maakt zodoende geen onderdeel uit van het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. De bedrijfsreserve is gemaximaliseerd tot 10% van de totaal gerealiseerde lasten van DZB.

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW/DZB
Er zijn minder frictiekosten in 2016 dan geraamd. De onttrekking is daardoor € 45.867 lager.

Reserve frictiekosten ID/WIW
De kosten inzake de WIW zijn € 10.779 lager uitgevallen. Daardoor is er ook € 10.779 minder onttrokken aan de reserve.

Reserve Fonds Debt? to no Debt
Er was een onttrekking geraamd van € 35.000. Doordat er geen deelnemers zijn geweest aan de pilot jongeren en schulden zijn er nauwelijks kosten gemaakt. De onttrekking heeft daardoor niet plaatsgevonden.

Investeringen

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31-12-2016 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Af te sluiten investeringen

7171000 Vervanging bedrijfsmiddelen DZB 2015
Voor het doen van investeringen is een jaarlijks budget geraamd dat bij aanvang van het begrotingsjaar door DZB wordt bestemd op basis van verwachtingen. Voordat in de loop van het jaar de investering wordt gedaan vindt een definitieve beoordeling plaats over de noodzaak hiervan. Mede i.v.m. de verwachte ontwikkelingen die mogelijk leiden tot een krimp van de populatie, wordt binnen de WSW een terughoudend beleid gevoerd bij het doen van investeringen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een vervanging voor zover dat mogelijk is doorgeschoven naar een volgend begrotingsjaar.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan 3 jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2016
Niet van toepassing.