Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2016

De tendens van de laatste jaren dat het aantal bijstandsuitkeringen stijgt, heeft zich in 2016 doorgezet. Halverwege het jaar was er een lichte daling, maar de scherpe stijging in de laatste maanden heeft deze daling volledig ongedaan gemaakt. Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand in 2004 is het aantal bijstandsuitkeringen niet zo hoog geweest. Dit is een landelijke trend waarbij de groei in Leiden zelfs iets minder is dan gemiddeld in Nederland. De samenstelling van het klantenbestand is veranderd. De oorzaken zijn de verhoogde instroom van statushouders en meer jongeren in de uitkering. Statushouders zijn doorgaans langer op een uitkering aangewezen. Jongeren kunnen niet meer instromen in de WSW en de toegang tot de Wajong is niet meer mogelijk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren. Zonder deze specifieke groepen zou er sprake zijn van een daling.

Het aantal niet werkende werkzoekenden is in 2016 gedaald van 6.876 in januari naar 6.350 in december. Het laagste aantal, 6.304 niet werkende werkzoekenden werd bereikt in augustus.

2016 was het tweede jaar van de Participatiewet. Om de wet beter uitvoerbaar te maken en belemmeringen om de doelstelling 'meer mensen met een arbeidsbeperking regulier aan het werk', weg te nemen is de wet op een aantal onderdelen aangepast. Een deel van de wijzigingen is al in 2016 ingegaan. DZB heeft de implementatie en uitvoering van de wet goed opgepakt. Het aantal door DZB gerealiseerde banen in het kader van de banenafspraak vertoont in de loop van het jaar een stijgende lijn.

In het kader van het minimabeleid is met succes actie ondernomen om het gebruik te bevorderen.

Op het gebied van de schuldhulpverlening was er aandacht voor preventie en vroegsignalering en zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuw beleidsplan.