Ga naar boven

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Doelen en prestaties bij 10D Schuldhulpverlening

Doel

Prestatie

10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen

10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen
In 2016 is ingezet op extra personeel om o.a. preventieve activiteiten te intensiveren en de pilot Jongeren en Schulden 'Debt? to no Debt!,vastgesteld september 2016 (RV.16.0080) uit te voeren. In het kort houdt deze pilot in dat de gemeente de totale schuldenlast (bijvoorbeeld schuld bij een zorgverzekeraar en/of huurachterstand) van de jongere overneemt, afspraken maakt met de schuldeisers en vervolgens een financiële regeling treft met de jongere om de volledige schuldenlast aan de gemeente af te betalen. Tegelijkertijd krijgen zij begeleiding om te voorkomen dat zij opnieuw schulden maken. Voor de begeleiding van de jongeren wordt samengewerkt met verschillende hulpverlenende organisaties in de stad zoals Sociale Wijkteams (SWT's), Cardea, de Binnenvest, ROC Leiden, Libertas, GGZ, Studio MOIO, Humanitas en Schuldhulpmaatje. Binnen de pilot is onder andere ruimte gereserveerd voor (ex)- dak- en thuisloze jongeren. In 2016 zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om in 2017 daadwerkelijk van start te kunnen gaan.

De Stadsbank Leiden werkt samen met vrijwilligersorganisaties Humanitas Thuisadministratie en SchuldHulpMaatje. Uit de praktijk is gebleken dat de rol van vrijwilligers tijdens een schuldhulpverleningtraject waardevol is voor de klant, voor de gemeente en andere professionele ketenpartners. De meerwaarde van vrijwilligers bestaat uit het feit dat zij klanten ondersteunen bij het verzamelen van gegevens, het motiveren en het meegaan naar afspraken.

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening
In 2016 hebben er totaal 497 inwoners zich bij de Stadsbank aangemeld met een hulpvraag. Dit aantal is lager ten opzichte van 2015, maar de complexiteit van de aanvragen is daarin tegen toegenomen. De schulden staan vaak niet op zichzelf. Schuldhulpverlening wordt daarom ‘integraal’ uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de gemeente niet alleen de schulden aanpakt, maar ook de onderliggende oorzaken. Een goede samenwerking in de keten is hierbij van belang. De inwoner is er bij gebaat als dienst- en/of hulpverleners gezamenlijk opereren. De Sociale Wijkteams (SWT's) spelen een belangrijke rol in een goede samenwerking tussen de betrokken professionals.

Effectindicatoren bij 10D Schuldhulpverlening

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.a Aantal deelnemers aan preventieve trajecten

353

416

303

322

395

Stadsbank

Doel 10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.a Aantal schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten

256

207

201

200

250

Stadsbank

10D2.b Aantal geslaagde schuldbemiddelingstrajecten en saneringskredieten

117

122

112

166

125

Stadsbank

Aantal ex-zzp'ers dat zich meldt bij de Stadsbank

01*

Stadsbank

* vanaf 1 juli 2016 wordt het aantal ex-zzp'ers dat zich aanmeldt bij de Stadsbank geregistreerd.