Ga naar boven

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doelen en prestaties bij 10C Inkomensvoorzieningen

Doel

Prestatie

10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet Ioaw, Ioaz, Bbz inkomensvoorzieningen

10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet Ioaw, Ioaz, Bbz inkomensvoorzieningen
Eind 2015 werden er 3222 bijstanduitkeringen verstrekt, eind 2016 is dat gestegen naar 3355. De toename wordt volledig verklaard door de instroom van het aantal statushouders. Het aantal Ioaw/Ioaz uitkeringen voor oudere werkzoekenden steeg van 161 naar 189.

Aantal PW-uitkeringen ultimo 2016

3.355

Aantal PW-uitkeringen ultimo 2015

3.222

Per saldo toename uitkeringen in 2016

133

waarvan afname uitkeringen regulier

-4

waarvan toename uitkeringen statushouders

137

- waarvan toename statushouders jongeren

64


10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude
Fraudeonderzoek
In 2016 zijn bij 126 nieuwe aanvragen en bij 100 lopende uitkeringen fraudeonderzoeken afgerond. Bij de meeste aanvragen vonden de fraudeonderzoeken plaats in het kader van de pilot “Strenger aan de Poort”. Aanleiding voor een fraudeonderzoek is altijd een vermoeden, dat de bijstandsaanvrager of bestaande klant, mogelijk onjuiste informatie heeft verstrekt. Gevolg is dat een uitkering ten onrechte wordt toegekend, of dat er ten onrechte of te veel uitkering wordt ontvangen. Verreweg de meeste fraudeonderzoeken hebben te maken met het woonadres of de woonsituatie. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het niet woonachtig zijn op het uitkeringsadres, verzwegen samenwoning, illegale onderverhuur van de woning of een onjuiste opgave van het aantal personen dat op het adres woonachtig is.

Fraudeonderzoeken in verband met verzwegen inkomsten of vermogen komen veel minder voor.
De uitkomst van de fraudeonderzoeken in het kader van de aanvragen is:
* 84 aanvragen zijn toegekend
* 10 aanvragen zijn ingetrokken
* 6 aanvragen zijn buiten behandeling gesteld
* 26 aanvragen zijn afgewezen

De uitkomst van de fraudeonderzoeken bij lopende uitkeringen is:
* 41 uitkeringen zijn ongewijzigd voortgezet
* 15 uitkeringen zijn herzien
* 9 uitkeringen zijn ingetrokken
* 35 uitkeringen zijn beëindigd 

In 2016 is voor € 270.000 aan bijstandsfraudevorderingen opgeboekt. Er is een fictieve besparing gerealiseerd van
€ 784.553. Daarbij is het uitgangspunt dat de uitkering waarmee werd gefraudeerd nog een jaar zou zijn doorbetaald.
Het aantal huisbezoeken in 2016 was 74, waarvan 48 niet waren aangekondigd.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
In 2016 is er met succes gewerkt volgens de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). De aanpak is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude. De aanpak bestaat uit een samenwerking tussen vele partners (gemeenten en diverse ministeries), waarbij adressen gegenereerd worden. Team Werk en Inkomen werkt, binnen de aanpak, samen met team Burgerzaken en team Toezicht Bebouwde Ruimte.

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal
In 2016 is een deel van het terugvorderingsbestand uitbesteed aan een extern bureau Cannock Chase. Inzet was vergroting van de invorderingsresultaten bij de moeilijk te vinden debiteuren (de zgn. rode debiteuren). De uitbesteding heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Ook Cannock Chase heeft deze debiteuren niet kunnen traceren.

Effectindicatoren bij 10C Inkomensvoorzieningen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 10C1 Leidenaren (18 t/m 64 jaar) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.a Gemiddeld aantal uitkeringen per jaar
(aantal correspondeert met beschikbaar Buig-budget)

3.016

3.016

3.263

3.334

3.086

W&I*

10C1.3a Percentage ontvangen bedrag van het totaalsaldo vorderingen (incassoquote)

-

15%

14%

12%

17%

W&I

10C1.3b Percentage personen met schuld, inclusief fraude met wie nog geen afspraak tot aflossing is gemaakt

-

24%

16,5%

21%

22%

W&I

* Het gemiddeld aantal Participatiewet/Ioaw/Ioaz-uitkeringen per jaar.