Ga naar boven

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doelen en prestaties bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel

Prestatie

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatiebevorderende voorzieningen

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal medische Indicatie

10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

10B2.5 Subsidies minimabeleid

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag
In 2014 was er de langdurigheidstoeslag, de voorloper van de individuele inkomenstoeslag. Bij deze regeling was het wel of niet actief op zoek gaan naar werk, geen criterium bij de toekenning. Bij de individuele inkomenstoeslag geldt dit criterium wel. 2015 was nog een overgangsjaar, daar leidde het criterium 'niet-actief op zoek naar werk' zijn nog niet tot een afwijzing.
Er zijn 1877 aanvragen voor de toeslag geweest in 2016, tegenover 1632 in 2015. Dat er minder aanvragen waren komt door de klant-in-beeld gesprekken. De niet-actieve klanten hebben de toeslag niet gekregen.

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatiebevorderende voorzieningen
10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima
Er zijn eind 2016 acties ingezet, waarmee het gebruik van onze regelingen vergroot is (tegengaan niet-gebruik):
* Eind november: aanschrijving van inwoners om te kiezen voor de AV-gemeenten
* Begin december: campagne via facebook en de stadskrant over het minimabeleid

Dit heeft een groot aantal extra klanten opgeleverd:
* 620 extra inwoners die gebruik maken van de Collectieve Zorgverzekering Minima.
Het totaal aantal inwoners is nu 4869.
* 854 extra inwoners die gebruik maken van de minimaregelingen, waaronder 689 personen die geen uitkering voor levensonderhoud van de gemeente ontvangen. Het totaal aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van minstens één onderdeel van het minimabeleid is nu 6.178.

In 2016 is een uitbreiding geweest in wat de inwoners mochten declareren. Daarnaast is de manier van declareren vereenvoudigd en is een digitaal declaratieformulier ingevoerd.
* In 2016 zijn totaal 10.126 declaraties ontvangen
* In 2015 waren dat 5.561

Effectindicatoren bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.a Aantal verstrekte tegemoetkomingen op grond van de declaratieregeling

3.990

4.966

3.872

4.225

4.000

W&I

Doel 10B2 Armoedebestrijding

10B2.a Aantal toekenningen individuele inkomenstoeslag
(v/h langdurigheidstoeslag)

1.463

1.457

1.446

1.277

1.450

W&I